Title Image

Woord vir die week

 • Ons lees hierdie week Lukas 18:1-8. Dit is ‘n (humoristiese) gelykenis wat net in die Lukas evangelie voorkom. Lees die gelykenis deur die loop van die week ‘n paar keer deur. Wat is dit wat jou opval? Dink daaroor na en bespreek dit met die Here.  

 • Jeremia 8:18-9:1   Die teks is die aangeduide Skriflesing vir volgende Sondag van die internasionale leesrooster, bekend as die Revised Common Lectionary. Die teks handel oor Jeremia se ervaring van die verval van God se mense in Juda. In Suid-Afrika in 2019 kan ons ons sterk vereenselwig met die noodroep van Jeremia. Dit voel vir hom amper asof God nie meer in Juda te vinde is nie. Hy soek na balsem in Gilead. “Is daar nie meer ‘n dokter nie?”, vra hy. Hoe sal sy volk gesond kom, wonder hy. Natuurlik wonder

 • Hierdie week lees ons uit Psalm 74. Lees die Psalm 'n paar keer deur. Wat resoneer met jou? Wat ervaar jy as vreemd? Dink na oor die gedeeltes wat jou bybly en bid daaroor.  

 • Ons lees hierdie week Kol 2:11-15 en 3:16 met die oog op eerskomende Sondag se prediking. Die tema van die preek vloei voort uit 3:16: Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Leerbaarheid! Hoe belangrik is leerbaarheid vir ons as Christene?  

 • Roeping Volgende Sondag lees ons in Jeremia 1 oor dié profeet se roeping. Wanneer God jou roep om vir Hom ‘n taak te verrig of om ‘n bepaalde diens te lewer, kan dit dikwels baie ontwrigtend wees. Meestal is ons reaksie om terug te deins. Dit gaan darem net te veel van ons vra. Met Jeremia was dit nie anders nie. Hy’t onmiddellik begin verskonings uitdink met die klassieke “ek is te jonk, Here” voor in die ry.  Maar die gesprek met God wat dan volg, is lewensveranderd. Die verskonings dra

 • Hierdie week lees ons Hebreërs 11-12 vers 3. Lees gerus die gedeelte ʼn paar keer deur en dink aan wat dit vir jou beteken.  

 • Skriflesing: Romeine 12:2 & Filippense 1:9-10 Kom ons lees die komende week hierdie tekste en oordink die volgende stelling: “Heiligmaking is ‘n lewe van gehoorsaamheid, waarin die oopstelling van die hart vir die Heilige Gees beteken dat daar by die kind van God steeds ’n  groter sensitiwiteit vir die wil van God kom.”  

 • Volgende Sondag se prediking handel oor Hosea 11:1-11. Hosea se verhaal is ‘n omvattende weergawe van die reikwydte van God se genade vir sondaars. Hosea beskryf in die mooiste taal hoe die genade van God telkens seëvier. Die krag van God se liefde is vir mense aantreklik. Uit alle oorde kom hulle om in die wonder van God se genade te deel. Die teks het besondere waarde vir ons tyd.  

 • Jesaja 55:1-11 Lees die teks deur en dink na oor die beeld van ‘n straatverkoper wat hier ‘n uitnodiging gee om te kom koop sonder geld. Dis ‘n uitnodiging na oorvloed lewe, om versadig te word, om vrug te dra en te kan eet. Let op die woorde wat verwys na God se ewige verbond, trou liefde, genade en vergifnis. Let op die woorde wat verwys na bekeer, kom na My toe, vra na die wil van die Here. Voel jy versadig, dat jy genoeg in die lewe het

 • Genesis 15:1-12, 17-18 Die Nuwe Testament beskou vir Abraham as ‘n held van die geloof, en ‘n uitmuntende voorbeeld vir die kerk om te volg (Romeine 4:3, 9, 20-24; Galasiërs 3:6; Jakobus 2:23). Hoe lyk ‘n mens wat in die Here vertrou? Is só mens total onwrikbaar, sonder enige twyfel? Lees die teks, en let Abraham se gemoed op – wat suggereer sy vrae oor sy vertroue? Dit is belangrik om te verstaan dat ons geloofsverhouding met die Here nie lekkeloos of klinies hoef te wees vir God om ons te

 • Volgende Sondag is Sondag van Verheerliking. Dit is die Sondag voor As-Woensdag wanneer lydenstyd begin. Ons gaan volgende Sondag Psalm 99 se inhoud as tema neem. Dit is ‘n lofpsalm waarin die fokus uitsluitlik op die verheerliking van God val. Die gebeure wat die oorsprong van die Sondag van Verheerliking is, is natuurlik in Lukas 9:28-26 opgeteken. Lees dit asb. maar dan ook die verhaal in Eksodus 34:25-28 waarna weer verwys word in 2 Kor. 3:13-18. Wie in die heilige teenwoordigheid van God was se gesig skyn van die glans

 • Woord vir die week Lukas 14:15-24 Ons sluit die 40Dae reeks af met die viering van die Goeie Nuus aan die nagmaaltafel. Die gelykenis in Lukas 14:15-24 beeld vir ons die kern van God se bedoeling met die mensdom as ‘n groot maaltyd uit. God bring by Sy maaltyd die verskeurdes bymekaar en verbind die mensdom op ‘n nuwe wyse aan mekaar. Sy bedoeling met die kerk is dat dit uitdrukking sal gee aan hierdie vreugde en versoening. Wat ‘n voorreg om ‘n genooide te wees. Jy is genooi –

 • Week 4 Leef die Goeie Nuus Hierdie week fokus ons op Johannes 10:1-21. Lees deur die loop van die week die gedeelte ‘n paar keer deur en let op na die beeld of frase wat jou aangryp. Dink na oor wat die Here moontlik vir jou daardeur wil sê. Lees ook Bylaag 3 (“Die goeie nuus in ses bedrywe”) in die gids. Indien jy nie ‘n gids het nie, kan ‘n videoinsetsel hieroor op NGK Welgemoed se YouTube kanaal gekyk word (soek vir “NG kerk Welgemoed” op YouTube). Indien jy tyd

 • Week 3 Deel die Goeie Nuus Lees Kolossense 4:2-6 in die Nuwe vertaling saam met die Direkte vertaling (2014): “Volhard in die gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. Bid terselfdertyd ook vir ons dat God vir ons ‘n deur vir die Woord sal oopsluit om die misterie van Christus te verkondig – dit waarvoor ek in boeie sit – en bid dat ek dit met die regte woorde sal kan verduidelik. Tree met wysheid teenoor buitestaanders op, en koop die tyd uit. Julle woorde moet altyd in goeie smaak

 • Week 2 Die Goeie Nuus vir almal Lees Rut 1:16-17; 2:10-13; 3:7-13; 4:13-17. Gedurende week een het ons nagedink oor die liefde van Christus wat ons dring. Ons ontvang Jesus se liefde en dit vloei deur ons na ander. Dít is God se beweging in sy koninkryk waarvan Hy ons deel maak. Ons is inderdaad draers van die Goeie Nuus! Tydens week twee kyk ons na aanleiding van Rut se verhaal hoe ontmoetings met ander plaasvind en wie die mense is na wie ons die liefde van Christus moet laat vloei. Ds.

 • WEEK 1 - DIE GOEIE NUUS DRING ONS Die liefde van Christus dring ons 2 Korintiërs 5:14-17 (lees vs 11-21) “14. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15. En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie.

 • Aanstaande Sondag die 20ste gaan ons fokus op die verhaal in Lukas 5:1-11. Lees hierdie week die verhaal 'n paar keer rustig deur en plaas jouself in die skoene van Petrus. Wat dink jy as Jesus in jou skuitjie klim en vandaar af preek (onthou, Hy het reeds jou skoonmoeder genees - 4:38-41)? Wat gaan deur jou gemoed as Jesus vir jou sê om weer die water in te vaar om weer probeer vis vang? En as jy wel die vis vang? Hoe voel jy as Jesus nader kom daarna? Wat gebeur

 • Ons gaan hierdie week voort met teksgedeeltes uit die Lukas evangelie. Ons fokus op Lukas 3:1-19. Lees dié gedeelte in die komende week 'n paar keer rustig deur. Dink na oor die volgende: Wat in hierdie gedeelte maak jou opgewonde of bied vir jou troos? Wat pla jou of maak jou ongemaklik? Waartoe word jy uitgedaag? Bring die sake in gebed na die Here en hou aan om deur die loop van die week dit te oordink. Ds. Wouter van Velden

 • Lukas 2:8-20 vertel van die Goeie Nuus van Vrede aan die herders, Maria en ander mense. Op die tweede Sondag van Advent fokus ons op die heelheidsbegrip van vrede. Lees vers 14 en dink na oor hoe God met liefde en welbehae na jou kyk. Wat beteken dit om met vrede in jouself en met vrede voor God en met vrede teenoor ander te leef? Die 16 dae van aktivisme van geen geweld teen vroue en kinders is van 25 November tot 10 Desember. Hoe leef ons met geregtigheid en

 • Teks: Lukas 1:46-55 Tydens die vier Adventsondae dink ons in besonder oor die koms van Jesus na die wêreld en die betekenis daarvan vir ons. Dit is volgende Sondag die begin van Advent – ons dink dan in besonder oor hoop. Daardie hoop wat Jesus na die wêreld gebring het. U kan die komende week hierdie teksgedeelte (Maria se Magnificat) lees en nadink oor die spesifieke boodskap van hoop in hierdie gedeelte. Ds. Heerden van Niekerk

 • Kerstyd is musiektyd! Ons nooi u na ons Kerssangdiens op 25 November om 9:00 by die NG Kerk Welgemoed. Die tema is: Die Krip – Kruis – Tafel – Wêreld. Dit sal ‘n kindervriendelike erediens wees met jonk en oud wat deelneem en saamsing. Soliste wat optree: Anke Ermel, Wilhelm Lichtenberg, Stephan le Roux en Elsa Klopper. Daar is ‘n acapella-groep 8MC asook ‘n kamerorkes onder leiding van Riaan Steyn met Chad Hendricks as dirigent. Nooi familie en vriende saam na hierdie viering van Christus se

 • Lees Lukas 15:11-32. Klim in die storie in en ervaar die gebeure en emosie. Dink na oor die Vader se liefde vir die oudste en die jongste seun. Watter geskenke van liefde ontvang jy elke dag uit God se hand?

 • Skriflesing: Fil. 4:4-7 In vers 4 lees ons: “Wees altyd bly in die Here!” Vers 5 roep ons op tot inskiklikheid teenoor ander mense. Vers 6 praat met ons oor besorgdheid. Vers 7 sê dat ons dié soort vrede kan hê wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons dink oor hoe die nabyheid van die Here ons omgang met ander bepaal. Waarop loop dit uit – soos by jou straatadres?

 • Psalm 104 Gaan lees en oordink die woorde van Psalm 104.