Title Image

Boodskap vir die week.

Boodskap vir die week.

Skriflesing: Genesis 1:27-28; 12:3 & 2 Korintiërs 5:14-17

Ons is geskape na die beeld van God. Dit beteken dat ons Sy verteenwoordigers op aarde is. Hy wil ons gebruik om na die wêreld en al die bronne wat dit bevat op ‘n verantwoordelike wyse om te sien. In hierdie opsig word ons opgeroep om ‘n seën vir die aarde te wees.

Ons geskapenheid na die beeld van God dui ook daarop dat die mens ‘n verhoudingswese is. Dit maak die verhoudings waarin ons leef uiters belangrik vir ons lewenskwaliteit en lewensgeluk. En dit geld van alle verhoudings: tot God, tot ander mense (huwelik, kinders, vriende, vreemdes, vyande) en tot die natuur. Slegte verhoudings bring ‘n gevoel van mislukking en verwaarlosing mee. Goeie verhoudings is inspirerend.

Jesus Christus is dié beeld van God en tegelyk dié Mens. As God se verteenwoordiger vir ‘n nuwe mensheid en ‘n alternatiewe gemeenskap is Jesus vir ons ‘n voorbeeld van diens aan ons naaste. Jesus het Homself gegee as ‘n offer vir ons verlossing en ons word deur die Christus na die beeld van God herskep. Dít het duidelike implikasies vir die Christen se geloofslewe, godsdiens en lewenswandel. Ons is nie foto’s of replikas van God nie, maar navolgers, verteenwoordigers.

As ‘n gemeenskap van Christene het ons die verantwoordlikheid om te onderskei waar en op watter wyses ons verantwoordelik binne ons spesifieke konteks handel. Ons is verantwoordbaar aan mekaar as lede van die een liggaam. Maar ons is ook verantwoordbaar aan die mense na wie God ons roep: randfigure, misbruiktes en hulle wat deur omstandigehde broos gelaat is.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.