Boodskap vir die week

Boodskap 10 Maart 2019

#KLEIN DINGETJIES
Dink net hoe totaal anders en ’n totaal ander plek sal die wêreld wees: #as elke kind van God net sy deeltjie doen, #as ek hoop kan gee, #as ek vir mense kan sê: ‘Moenie bekommerd wees nie – daar is beter dae oppad’ #as ek vir mense kan sê: ‘Kom stap saam met my! Kom soek saam met my! Kom deel saam met my! Kom wees net saam met my!’. Hoe gee ek vir hulle hoop vir 2019? Hoe help ek hulle? Hoe maak ek ’n verskil aan hulle omstandighede? Een mens mag tog nie sonder die liefde van Jesus wees nie. Dit kan/mag tog nie so wees nie! God se liefde is immers soos ’n reënboog waarvan ons die einde nooit sal kry nie. Omdat Sy liefde geen einde het nie; omdat dit ’n almal-liefde is; omdat dit ‘n liefde is wat met almal gedeel moet word; omdat dit ’n liefde is wat met iemand ‘raak geleef/raak gekyk’ moet word.
Paulus sê in Gal. 6: 1-10: ‘Dis eintlik baie maklik. Julle hoef nie so ver te gaan soek nie. Julle hoef nie veel te doen nie!’ Vir die kind van God wat sy kant bring en sy deeltjie doen is dit eintlik baie eenvoudig. Vers 2: “Sien raak wanneer ander gelowiges swaarkry en help hulle.” Net dit, geen groot geloofsverklarings nie. Geen groot en slim teorieë nie. Geen groot planne nie! Nee! Net dit: SIEN RAAK! KYK RAAK! EN HELP!
Dit beteken: #IN DIE KLEIN DINGETJIES. Maak net jou oë oop. Haal die bril van jou oë af wat keer dat jy mense in nood raaksien. Kyk rondom jou of jy êrens nood raaksien. Gaan hurk ’n slag by hulle! Tel hulle probleme op jou skouers en dra dit vir hulle. Lig die swaar las van hulle skouers af en dra dit vir ’n tydjie … al is dit net vir ’n entjie of vir ’n paar tree. Dit beteken:
● Raak betrokke
● Leef raak
● Kyk raak
● Gee om
● Vra bietjie – Wat het jy nodig? Waarmee kan ek help?
● Sien ’n slag regtig raak!
Is dit altyd maklik? Verseker nie, maar dit is altyd die moeite werd. Dis immers wat die Here van ons verwag! Paulus sê: ‘Bly kalm – en help net!’
❶ As jy sien, doen iets. Daar en dan!
❷ As jy hoor, help. Daar en dan!
❸ As jy sien, dra. Daar en dan! Vers 2: Tel hulle probleme op julle skouers en dra dit vir hulle! Gaan LEEF hierdie LIEFDE van Jesus RAAK met IEMAND!
“Kindness is not an act! It’s a lifestyle!” Raak-Leef ’n lewenswyse! “Happiness is made by little things!”

Ds Thinus van Vuuren (NGK Ruyterwacht)

Did you like this? Share it:

Boodskap 3 Maart 2019

Sondag van Verheerliking
Vandag is Sondag van verheerliking. Dit is die oorgang van Epifanie na Lydenstyd. Dit fokus op die verheerlikte Christus aan die begin van sy lydensweg. Eerskomende Woensdag is Aswoensdag wat die begin van die lydenstyd is.
Die dag verwys natuurlik na die gebeure wat o.a. in Markus 9 beskryf word toe Jesus vir Petrus, Johannes en Jakobus saam met Hom na ‘n hoë berg geneem het waar hulle heeltemal alleen was. In Engelse Bybels is die opskrif van die verhaal, Transfiguration, wat ook beteken om van gedaante te verwissel. Die Afrikaanse “verheerliking” dra nie dieselfde krag nie. Jesus verander dan van gedaante wanneer Moses en Elia aan hulle verskyn.
Petrus kan dit wat hy sien net vertolk in terme van sy eie verwysingsraamwerk. Dit is immers buite die reikwydte van sy verstaan. Hy sê hulle moet drie hutte bou- vir Jesus en Moses en Elia. Dit is regtig onsinnig. Maar Petrus verteenwoordig ons almal waarskynlik baie goed. Wie sou nou iets sinvol kon sê by die aanskoue van hierdie vreemde verskynsel.
Tog is hierdie ‘n baie belangrike gebeurtenis om aan te dui dat Jesus toegang het tot die hemel. Hemel en aarde raak as’t ware hier aan mekaar en Jesus is die brugfiguur. En natuurlik is die “hoe” hiervan menslik onverstaanbaar. Dit is egter belangrik dát Jesus mense hier bekendstel aan die hemelse. Die verheerliking is wanneer die lense van my bril skoongemaak word en ek die wêreld sien soos dit werklik is: oneindig. Dit is nie ‘n natuurlike “sien” nie. Dit is ‘n bonatuurlike kyk.
Dit is ook belangrik om te weet dat wanneer mense die hemelse ervaar, hulle daardeur verander word. Die woord hier in Grieks beteken Jesus het ‘n metamorfose ondergaan. Mense wat in die sfeer van die ewigheid kontak maak, ondergaan ook ‘n metamorfose. Kyk nou maar hoe het Moses se gesig geblink toe Hy van die berg af kom nadat hy God se agterkant gesien het. Daarom is die geheim van die erheerliking op die berg om self ‘verheerlik’ of verander te word deur die verhaal. Die vraag is of ons ook ‘n metamorfose ondergaan met die kennis en ervaring van die opstanding en die ewigheid en die wonder daarvan dat ons daarvan deel gaan word? Wat doen dié voorkennis van die ewige aan ons? Om vandag deur die verhaal van die verheerliking op die berg getransformeer te word, beteken dat dieselfde vraag aan ons gevra word, wat implisiet in die Markusevangelie aan die dissipels gestel is: Sal hulle kan leef vanuit die Nuwe Skepping? Want vergestalt in Jesus is die verheerliking op die berg as teken van die inbreek van die Nuwe Skepping (2 Kor. 5:17), ‘n belofte of voorskou van ‘n getransformeerde (transfigured) wêreld.
Die teks het ‘n performatiewe funksie (performing function). Dit beteken die teks wil ons nie iets laat weet nie, maar iets met ons laat gebeur. Laat ons dus vandag bid dat God vir ons ander oë sal gee, sodat ons sal sien en verander sal word.

Ds Nelis Janse van Rensburg

Did you like this? Share it:

Boodskap 24 Februarie 2019

Vier die Goeie Nuus

Die gelykenis in Lukas 14:15-24 beeld vir ons die kern van God se bedoeling met die mensdom as ‘n groot maaltyd uit.

Die tema van die maaltyd kom op talle plekke in die Bybel voor. Jesaja skets die aanbreek van die Messiaanse era soos volg: “Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige ‘n feesmaal gereed maak vir al die volke, ‘n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en
geurige wyn” (Jes. 25:6). In Openbaring word dié feesmaal tot ‘n hoogtepunt gevoer wanneer die
bruilofsmaal van die Lam met volle feestelikheid gevier word (19:5-9).

God neem die inisiatief. Hy berei die koninklike maaltyd voor. Hy wil hê dat ons sy gaste moet wees. Hy wil vrolike mense om Hom hê. Hy bring die verskeurdes bymekaar en verbind die mensdom op ‘n nuwe wyse aan mekaar. Die saamsit aan die tafel is opsigself ‘n belydenis dat die tafelgenote mekaar gevind het. Daar is wedersydse vergifnis en vrede. Die feesvierendes is vrolik en innig dankbaar, want verlorenes en vervreemdes het nou weer tuisgekom as ‘n familie, God se familie.

Ons as geloofsgemeenskap moet ‘n voorsmaak bied van die fees wat God met die mensdom beoog. In ‘n wêreld wat verskeur is, kan die kerk feesvierend voorgaan in die vreugde van God se tafelgemeenskap. Dat die kerk hierdie rol in die wêreld speel, is egter nie vanselfsprekend nie, want reeds vroeg in die gelykenis hoor ons dat die genooides met allerhande verskonings die uitnodiging na God se fees afwys.

Hulle voer die een na die ander verskoning aan. En dit is nie slegte verskonings nie. Om na jou nuwe stuk grond te gaan kyk, of die osse te toets of om traag te wees om jou bruid alleen by die huis te los klink na aanvaarbare verskonings. Hierdie mense is so vasgevang in die roetine van die alledaagse lewe dat hulle nie tyd kan inruim om die fees by te woon nie. Hulle het waarskynlik die verlange en honger ervaar om die vreugde van hierdie fees te geniet.

Maar nou dat die geleentheid daar is, sê hulle nee. Waarom? Is dit dalk dat hul gepantserde lewensstyl (ek het genoeg, en ek het ander nie
regtig nodig nie) hulle ongeërg maak oor die uitnodiging wat aan hulle gerig is.

Om nee te sê op God se uitnodiging na sy fees kwets sy liefde, maar Hy stel die fees nie af nie. Daarvan getuig die tweede wending in die
gelykenis: “Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf: ‘Gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en kreupeles en blindes en verlamdes hierheen.’ Later kom die slaaf sê: ‘meneer, u opdrag is uitgevoer, en daar is nog plek.’ Toe sê die man vir die slaaf: ‘Gaan uit na die paaie en lanings en dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word.’ ” (14: 21-23)

Só iets is destyds net nie gedoen nie. En tog doen die gasheer dit. Vreemd, maar die Goeie Nuus is vir álmal.

Kyk net hoe die Koning dit doen. Hoe Hy lok en nooi en brood en wyn uitdeel. Kyk, daar is rede om fees te vier. Smaaklike ete!

Ds Heerden van Niekerk

Did you like this? Share it:

Boodskap 17 Februarie 2019

Vertel: Dra die Goeie Nuus
Week 4: Leef die Goeie Nuus.
Johannes 10

In bylaag 3 van die 40Dae handleiding word die goeie nuus in ses bedrywe beskryf (die video is ook op ons YouTube kanaal beskikbaar). Daarin word verduidelik dat die kerk in die vyfde bedryf van God se groot storie leef – tussen Jesus se werk op aarde (vierde bedryf) en die voleinding waar God alles finaal sal nuut maak (sesde bedryf). Die voleinding en toekomstige lewe by God is natuurlik uiters
belangrik. Dit gebeur egter partykeer dat evangelisasie slegs fokus op hierdie aspek en nie op die wonder daarvan om reeds nou met Jesus ‘n pad te stap nie. Dit is ‘n verarming van die goeie nuus. Paulus skryf immers in 1 Timoteus 4:8 dat om in toewyding aan God te lewe in alle opsigte groot waarde het omdat dit ‘n belofte inhou vir die teenswoordige en toekomstige lewe. Saam met die groot beloftes van die toekoms het die goeie nuus nou reeds groot betekenis vir ons lewe! Die fout lê dalk nie soseer by die fokus op die sesde bedryf nie maar eerder op ‘n misverstand oor hoe die sesde bedryf van God se storie bepalend is vir wat ons as kerk in die vyfde bedryf beleef. Iets daarvan word duidelik in Kolossense 1:5 as Paulus beskryf hoe ons huidige geloof en liefde gegrond is op die hoop wat vir ons in die hemel bewaar word: Die toekomstige hoop en vol lewe van die voleinding breek nou reeds in die vyfde bedryf deur. Deur die krag en vernuwing van die Heilige Gees laat God ons nou reeds, in hierdie teenswoordige lewe, iets van die rykheid van die hemelse lewe beleef. Een van die Nuwe Testamentiese boeke wat dit die duidelikste na vore bring is die evangelie van Johannes. Dit beskryf hoe die ontvangs van die goeie nuus, die ontvangs van Jesus en ‘n verhouding met Hom, ons alreeds iets van die nuwe lewe laat beleef. Johannes 10:10 is een van die duidelikste uitdrukkings hiervan: “Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed”. Vanoggend dink ons saam oor wat dit vir ons beteken.

Ds Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Boodskap 10 Februarie 2019

Jesus sien ‘n Siro-Fenisiese vrou raak en het empatie en deernis bewys (Markus 7).

Wie het jy die afgelope tyd gesien wat deernis by jou wakker gemaak het? (PATOS)

Ons leef in ‘n gebroke en gepantserde wêreld. Ons word geroep om die goeie nuus van Jesus binne-in ons alledaagse wêreld te vertel. Die boodskap van versoening, heelheid, vrede en genade en van geloof, liefde en hoop word aan ons toevertrou. Ons verbale en nie-verbale woorde en gedrag is ‘n getuienis van wat ons glo, wie ons is en beïnvloed ons naaste. Wat is die onvoorwaardelike Goeie Nuus van Kolossense 1:3-5 en 4:2-6 vir jou en vir jou naaste? (LOGOS)

· Geloof, Liefde en Hoop is teenwoordig en gee nuwe lewe.
· Volhard in gebed. BID, BID, BID.
· Bid en vertel van die Woord. VERTEL.
· Tree met wysheid en onderskeiding op.
· Koop die tyd / maak die beste gebruik van elke geleentheid.
· Wees vriendelik. VRIENDELIK.
· Jou gesindheid en woorde moet van goeie smaak getuig.

Hoe kan jy saam met jou naaste die nuwe lewe in Christus ontgin? (ETOS)
Wees ‘n teenswoordige teken van die opstanding, nuwe lewe, geloof, liefde en hoop.

Vandag is Biddag vir onderwys. Kom ons bid vir ons skole, skoolhoofde, onderwysers en opvoedkundige instellings, dat dit lewe en hoop sal gee.

Ds Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan