Boodskap vir die week

Boodskap vir die Week 4 November


Preekskets: Psalm 104

Psalm 104 is ‘n lieflike Psalm wat die grootsheid en die rykheid van die skepping besing. God se kreatiwiteit en sorg vir die skepping word uitgelig en dit is duidelik dat alles keurig aanmekaar gesit is. Die werk as geheel is ‘n digterlike uitdrukking van God se woorde in Genesis 1: “En God het gesien dit is goed”.

Verse 1-9 fokus veral op God as die skepper en verse 10-23 fokus op God se voorsienige sorg vir sy skepsels – insluitend water, voedsel, habitat en lewenstyd. Daar is ook ‘n bewustheid van die interafhanklikheid van dinge. Die laaste verse (31-35) bevat ‘n stel wense en toewydings. Amper teen die einde vind ons ‘n oproep wat onvanpas voel in die vreugdevolle en liriese aard van die Psalm: Mag die sondaars van die aarde af verdwyn (v35). Maar daar is goeie rede voor: die sonde, boosheid, pas nie in hierdie pragtige skema van God nie en dit is daarom die wens van die digter dat dit verwyder word sodat God se kunswerk sonder smet kan wees. Dit is ook belangrik om te let daarop dat die digter nie vir God voorskryf hoe die sondaars “verwyder” moet word nie – dit mag selfs deur bekering wees dat hulle as sondaars “verdwyn” en eerder as nuwe mense inpas by God se plan.

Die vraag is wel met wie ons assosieer: Ons lees dalk die Psalm saam met die digter en wys vinger na die “sondaars” – wens saam met hom vir hulle verwydering. Maar – is ons nie dalk die sondaars wat die digter in die oog het nie? Is ons en ons samelewing – wat God se skeppings-kunswerk tans so verniel en verantwoordelik is vir ‘n ekologiese krisis – nie dalk juis diegene na wie die vinger gewys word nie?

Ds Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Boodskap Sondag 28 Oktober 2018

Boodskap – Hebreërs 4:12-16
‘n God met empatie.
Empatie beteken om iemand anders se pyn te voel, om jouself in iemand anders se skoene te plaas. God is nie ‘n ver-af wese wat ons menswees nie verstaan nie. God is deur Jesus en Sy Gees teenwoordig by ons en in ons. God ken ons. God praat met ons en Sy woorde is magtig en kragtig en kan beskryf word as lewend, aktief, energiek en produktief. Ja, dit raak mens nie onaangeraak nie, dit wil ons nie vernietig nie, maar opbou, dit wil ons nie doodmaak nie, maar gesond en lewendig maak, dit wil ons nie moedeloos maak nie, maar hoop gee en beweging bring. Hebreërs 4 beskryf die woorde van God as ‘n tweesnydende swaard wat deur siel en gees en gewrigte en murg sny. Die beskrywing kan mens los met angs of vrees, want dit klink na seer en blootstelling, wat jou denke en hart blootstel. Dit hoef ons wel nie angstig te maak nie want Hebreërs 4 verduidelik dat Jesus met ons medelye het, empatie het. Jesus verstaan ons menswees en wil ons eerder help, vrymaak om te floreer. Jesus het sy lyf letterlik in ons skoene gesit aan die kruis, ons menswees aangeneem en ons vrygemaak van laste en versoekinge en sonde wat ons so maklik verstrik. Om voor God oop te wees hoef jou nie angstig te maak nie. Dit kan ‘n verrykende, vrygemaakte ervaring wees om dit wat binne-in ons leef vir God te wys en te gee en toe te laat dat God ons vernuwe met Sy genade en liefde en ons geloof versterk. Vandag vier ons Hervormingsondag, Bybelsondag en die nagmaal. Dis ‘n erfenis wat ons herinner – God vernuwe ons, God praat met ons en God het empatie met ons.

Gaan lees gerus die volgende artikels waarna in die erediens verwys is:

Hoe verstaan ons die Bybel?

Wat bedoel ons met die ‘Woord van God’?

Wat verstaan ons onder die ‘inspirasie’ van die Skrif?

Die Bybel – wat is kern- en wat is randsake?

Groot ‘gaping’ tussen ons en die Skrif?

Hoe gebruik ons die Bybel vir etiek?

Wat is die 4 spiritualiteit tipes?

Reformasie 500


https://www.mcmaster.ca/mjtm/newpage6.htm – Empathy and the New Testament

Ds Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Boodskap 21 Oktober 2018

Psalm 55
Die lewe bied allerhande uitdagings. Dikwels is dit geleenthede tot groei en ontwikkeling. Dit gebeur egter ook dat daar tye is wat dit voel asof dinge te veel raak. Wanneer dit gebeur, reageer mense op verskillende maniere.
 
Dit lyk asof dinge op ‘n stadium ook te veel geraak het vir die digter van Psalm 55. Hy ervaar druk en vyandskap teenoor hom (v2-6), maar hy sien ook soveel wanorde om hom raak dat dit hom
heeltemal onder kry (v10-12). Maar die ergste van alles is dat hy verraai is deur iemand na aan hom (v13-15), dat die persoon dalk selfs op die ou end as vyand beleef word (v21-22). Iemand met wie hy kon deel en wat moontlik hom sou kon help om die druk,
swaarkry en probleme wat hy ervaar te dra en verwerk, is nou juis ook een van die grootste bronne van sy leed.
 
Dit maak dat hy op een of ander manier net wou wegkom van alles – dat hy soos ‘n duif wou wegvlieg en gaan wegkruip in die woestyn waar hy nie meer te doen sou hê met al hierdie probleme nie
(v7-9). Dat hy alles net so wil los en iewers anders veiligheid en geborgenheid gaan soek. Dat hy ontvlug na iets anders. Dalk soos van ons ook partykeer, wanneer dinge te veel voel, op maniere ontvlug.
 
Die ontvlugtingstaktiek bied egter nie ‘n oplossing nie en die digter vind dat hy ware geborgenheid, veiligheid en hulp by die Here self vind. Dit kom deur ‘n proses van deurlopende (v18) en bitter
eerlike gesprek waar die digter uiting aan sy emosies en gevoelens kan gee op weg daarna om weer te kan ervaar en te kan bely “Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir jou sorg”. Hy kan homself weer aan daardie sorg oor gee (v24). Die digter besef uiteindelik – hy moet nie na ‘n plek vlug nie, maar na ‘n Persoon.

Ds. Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Boodskap 14 Oktober 2018


Spreuke 1:1-33 – Wysheid begin met ontsag vir die Here.

Spreuke is wysheidsheidsliteratuur met die doel om karakter te vorm wat lei tot wyse keuses, ‘n sinvolle lewensstyl en ‘n regverdige gemeenskap.

Spreuke 1:1-7 gebruik ‘n opeenhoping van verskeie woorde om na wysheid, kennis, onderrig, insig, kundigheid en onderskeiding te verwys. Die grondslag van hierdie wysheid lê daarin om met ontsag en respek voor die Here te leef (Spreuke 1:7; 9:10).

Spreuke 1:8-9 wys daarop dat wysheid deur gelowige rolmodelle oorgedra word. Daar word verwys na die lering van ‘n pa en ‘n ma wat manlike en vroulike rolmodelle insluit. Goeie rolmodelle is ‘n voorreg wat mens moet waardeer. Ongelukkig het baie kinders in Suid-Afrika nie hierdie voorreg nie.

1:10-19 fokus op die gevare as daar nie die invloed van wysheid en goeie rolmodelle is nie. Daar is dan min weerstand teen die verleiding van misdaad en geweld.

Spreuke 1:20-33 verwys na wysheid as ‘n vrou wat jou roep om na haar te luister. Sy bied haar wysheid aan op die straathoeke, by die stadspoorte en op die stadsplein, ja in die politieke, ekonomiese en sosiale sfere van ‘n gemeenskap. Die hartseer is dat baie ook kies om nie na wysheid te luister nie.

Spreuke konfronteer ons met lewenskeuses. Dit vra of ons ‘n lewe van wysheid saam met die Here wil lei en of ons ‘n bron van wysheid vir ander mense sal wees?

Ds. Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

7 OKTOBER 2018

7 OKTOBER 2018
Erediens om 9:00
Heinrich Niehaus

Om te verdiep in ons geloof, en om na ‘n meer volwasse
verhouding met God te beweeg, is ‘n lewenslange proses. Soms ervaar ons sulke verandering deur ‘n krisis van geloof wat op ons gedwing word en buite ons beheer lê – iets soos lyding, veral die lyding van geliefdes wat na aan ons harte sny, kan ‘n swaar
beproewing wees. Hierin is dit natuurlik om dit wat ons geleer is oor God en die morele orde van die heelal, te bevraagteken. Waarom moet ek ly, het ek dit dan verdien? Is God regverdig?
Hierdie ervarings dwing ons om na ons vroeë oortuigings oor God, en dit wat ontvang is vanuit die tradisie, terug te keer, en ons
bevind onsself in chaos as gevolg van die teenstrydigheid wat ons aanvoel.

Job, as voorbeeld van Bybelse Wysheidsliteratuur wat van die
wêreld probeer sin maak, is ‘n voorbeeld van iemand in die midde van sulke chaos. Die feit dat ‘n persoon wat onskuldig is, wel kan ly (of inderdaad, deur God tot lyding gebring kan word) is ‘n krisis wat geloof in ‘n regverdige, morele orde in die heelal (en dus, ‘n
regverdige en morele God) bevraagteken. Wanneer God uiteindelik na ‘n lang reeks debatte tussen die twyfelende Job en sy vriende wat probeer antwoorde gee, verskyn, is dit nie om antwoorde te bring nie.

Misterie, eerder as duidelike wiskundige waarhede oor God, is die hoogste realiteit in Job se leiding. In ‘n soortgelyke sin is
volwassenheid van geloof onmoontlik sonder hierdie misterie.

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan