Boodskap vir die week

Boodskap 21 April 2019

Lukas 24:13-35
Sondag is opstandingsondag. Ons vier die einde van die dood as laaste woord oor ons bestaan. Maar ons vier ook die einde van ‘n doodsbestaan. Die wete dat daar vir ons lewe na die dood is, is immers lewegewend vir hierdie lewe voor die dood. Die opgestane Christus is dan by ons. Hy leef met ons. Hy lei ons, troos, inspireer, gee raad, bemoedig, rus toe, gee taal, roep, gee betekenis, gebruik ons. Die opgestane Jesus gee aan ons die groter prentjie van ‘n wêreld anderkant die wêreld van die sienlike en meetlike. Ons wêreldbeeld is danksy die opstanding nie meer geslote nie. Ons verwag meer van die lewe en van onsself as om net meganies te leef en te oorleef. Ons is meer as gesofistikeerde diere. Ons kan antwoord op die vraag na die sin van ons bestaan. Ons kan leef met ‘n hoër doel as om net so min as moontlik moeilikheid en so veel as moontlik plesier te hê. Ons kan waarde toevoeg tot die groter prentjie en tot God se droom vir sy wêreld. Dit is die prentjie van God se altyd-inbrekende koninkryk. Die kroning van Jesus op Goeie Vrydag is inderdaad die voorspel tot Sy troonbestyging met sy hemelvaart. So word die aanbreek van Sy koninkryk ‘n werklikheid wat ons daagliks bewustelik in ontvangs kan neem. Hy nooi ons immers om sy koninkryk weer en weer in ontvangs te neem. Ons kan daar ingaan deur die koninkrykslewe te leef soos Hy vir ons geleer het. Dit is ‘n lewe van omgee, deernis, vrede, barmhartigheid, reinheid en selfloosheid. Ons moet in hierdie dae dink oor die vraag hoe die opstanding ons lewe beïnvloed en verander. Watter verskil maak dit regtig aan ons werk en verhoudinge en ons roeping en die betekenis van ons lewe. Wanneer ons weer en weer bewus raak van hierdie oper, wyer, groter wêreldbeeld en dit aanneem as jou operasionele begrip van ons bestaan, klop ons harte ook altyd weer en weer warm soos dié van die Emmausgangers. In hulle nabetragting oor hulle ontmoeting met Jesus na sy opstanding sê hulle: “Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie.” Mag ons almal se harte opnuut warm klop na hierdie Paasfees. En mag dié Paasfees ons horisonne oper skuif en nuwe lewensmoontlikhede laat raaksien.

Ds Nelis Janse van Rensburg

Did you like this? Share it:

Boodskap 7 April 2019

1 Tessalonisense 1:1-10
1 Tessalonisense is moontlik die oudste boek in die Nuwe Testament. Dit is geskryf aan die jong gemeente in Tessalonika. In Handelinge 17:1-15 lees ons hoe Paulus en sy reisgenote daar aangekom het om die evangelie te verkondig en hoe ‘n groep mense gelowig geword het. Van die inwoners was egter baie vyandig gesind tenoor Paulus en sy mede evangeliste en selfs toe hulle aanbeweeg na Berea het van die inwoners van Tessalonika ook daarheen gegaan om onmin te veroorsaak.

Ten spyte van hierdie moeilike omstandighede blyk dit dat hierdie gemeente in Tessalonika op besondere wyse die evangelie en die gepaardgaande lewensstyl aangegryp het – soveel so dat hulle ʼn voorbeeld vir die omliggende streek word (1:7).

Op sy beurt was Paulus self ook vir hulle ‘n besondere navolgingswaardige voorbeeld (1:6). In hoofstuk 2 doen Paulus juis moeite om aan te dui hoe eg hy is in wat hy doen (2:3). Hy verkondig nie die evangelie uit selfsugtige begeertes nie, nie uit hebsug of om eer van mense te kry nie. Hy het self in sy onderhoud voorsien (2:9). Hiermee kontrasteer hy homself met van die valse rondreisende “wysheidsleraars” van die dag, wat rondgegaan het opsoek na plesier, besittings en eer. Paulus en die gemeente in Tessalonika daag ons dus uit om te dink oor hoe ons voorbeeld die evangelie uitdra.

Ds Wouter van Velden

Did you like this? Share it:

Boodskap 31 Maart 2019

Boodskap vandag
Skriflesing: Markus 10:32-45

Tydens lydenstyd dink ons aan die lydensweg wat Christus alleen moes loop – dié pad wat Hy moes stap sodat ons in die heerlike vrug daarvan kan deel. Ons is egter geneig om te vergeet dat die lydensweg van Christus ook ‘n weg vóór ons is. Lydenstyd plaas die kerk op ‘n pad: die pad van navolging. Hiervan moes twee dissipels deeglik bewus raak toe hulle gevra het na glorie en voordeel op sy lydensweg.

Die strewe na rykdom, glorie, mag en eer kom in ons dag wyd voor, ja, óók by gelowiges en kerke. In ‘n wêreld vol magspolitiek, groot geld, moord, uitbuiting en karakterskending sien en beleef ons die egoïstiese motiewe van diegene wat wil baasspeel, wat hulle mag misbruik in die oorheersing van ander en sodoende altyd die beste plekke vir hulleself onder die aardse en hemelse sonne soek (verse 42-45).

Dit was hierdie alte menslike magsug wat hom van die dissipels meester gemaak het op die weg, op die lydensweg, agter Jesus aan. Op hierdie weg moes daar ‘n korreksie kom: “Maar by julle moet dit nie so wees nie.” (43a).

Só word lydenstyd en lydensweg dan inderdaad ‘n tyd en weg van radikale navolging. Dit word ‘n weg waarop gebou word aan die koninkryk van Christus waarin daar ‘n heel ander styl van regering en glorie bestaan, wat op ‘n totaal ander grondbeginsel berus, naamlik diens (vgl 8:35). Die kern van die nuwe manier van doen is selfverloëning en selfoorgawe tot diensbaarheid. Christus is self die prototipe van dié diens. In Hom en sy voorbeeld vind ons / sien ons die lewensoffer vir die behoud van die naaste: “Die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense” (vers 45). Hierdie losprys vir die vrymaking van slawe en sondaars is ‘n reddingsaksie wat geheel en al van God uitgaan. Dit is diens in die rykste sin van die woord: as verlossing en redding van mense.

Lydenstyd plaas ons op ‘n pad van diens aan Christus én die wêreld. En ons kan hierdie pad stap, want die wonder van loskoping, van verlossing en bevryding het ook met ons gebeur.

Ds Heerden van Niekerk

Did you like this? Share it:

Boodskap 24 Maart 2019

Boodskap vir vandag!
Ons gebruik graag die woordfrase “Wat geld nie kan koop nie” en verwys dan gewoonlik na goedgunstigheid en waardes soos ware omgee, deernis, vriendskap, lojaliteit, diens, eerlikheid, liefde, vrede en vreugde. Dis ‘n verwysing na wat waarlik die lewe mooier, gesonder en beter kan maak.
Jesaja 55 is ‘n uitnodiging na ware lewe! ‘n Uitnodiging wat jou soekend roep!
Kom, kom na My! Ek nooi jou!
Kom, kom drink water!
Kom, kom kry water verniet!
Kom, kom koop nog meer, brood, melk, wyn!
Kom, kom koop sonder geld!
Kom, kom dit is regtig gratis!
Kom, kom vind dit wat jou versadig sal maak!
Kom, kom ontvang ‘n genade-geskenk!
Hierdie uitnodiging is aan mense wat in ‘n omgewing van wanhoop lewe en wonder – na alles wat ons/ek verloor het, waaraan kan ons/ek vashou en wat sal ons herstel en help om vervullend te kan lewe? Ten diepste is dit ‘n worsteling met vrae oor identiteit, broosheid, lewensin, lewensdoel, lewensroeping en lewenshoop.
Vir Jesaja is die die verskil tussen wanhoop en hoop, ‘n ewige verbondsverhouding met God. Die profeet roep mense om versadig te word, om lewe te ontvang en verras te word, want God se paaie is altyd groter as wat ons dink.
Die uitnodiging kom eintlik van God wat ons nooi om in ‘n verhouding met Hom te staan. God wat ons wil vul met Sy genade, vergifnis, herstel, krag, liefde en lewe. God wat jou kan versadig maak om gesond te kan leef, nie net vir jouself nie, maar juis binne in ‘n gemeenskap van mense.
Hierdie geskenk is gratis en verniet, wat ten volle aangebied word aan enige persoon wat bereid is om te luister. Die geskenk word nie gekoppel aan jou status, verdienste, gewildheid of agtergrond nie, maar om te kan luister na God se uitnodiging. Ons almal is broos en het water en kos nodig om te kan lewe. Jesaja sê, wees versigtig vir die ander smouse in die wêreld, moenie na hul luister, luister eerder na God.
Jesus nooi ons ook: Kom na My toe, almal wat moeg en oorlaai is en Ek sal julle rus gee (Matteus 11). Jesus nooi ons om te kom aansit by die groot maaltyd en te kom saameet, selfs al het jy nie veel nie (Lukas 14). Jesus nooi ons om saam met Hom te bou aan ‘n nuwe koninkryk wat waardes soos afhanklikheid, geloof, barmhartigheid, omgee, sagmoedigheid, geregtigheid, vrede, vergifnis, liefde en hoop uitleef (Matteus 5, 6). Dis ‘n uitnodiging tot ‘n lewe met sin, doel… ‘n roeping!
Die fliek Dominee Tienie wat onlangs in flieks gedraai het, het baie mense aangeraak want dit wys juis daarop dat mens soms in ‘n hoek vasgekeer kan word. Dat al die baie dinge en mense wat jou aandag vereis kan veroorsaak dat jy nie waarlik aandag gee, luister na dit wat regtig van waarde is nie. Dominee Tienie het sy gesin verwaarloos en nie meer sy eie passie en roeping gevolg nie. Totdat ‘n hawelose wat vroeër by hom geestelike hulp gesoek het by die kerkdeur sterf. Uit hierdie mislukking word nuwe lewe gebore. Sy roeping word herontdek en mense uit verskillende hoeke en kante van die samelewing word bymekaar gebring om saam te eet, ja water, kos en soveel meer! Hoop word ontdek, geskep, gelewe.

Ds Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Boodskap 17 Maart 2019

PREEKSKETS: Genesis 15

Abraham is hier nog bekend as Abram – die verandering kom eers wanneer die besnydenis as teken van die verbond ingestel word. Daardie verbond begin as belofte van God dat Abram se nageslag die beloofde land sal besit (Gen.12); word gesluit deur die verdeling van diere as offergawes (Gen.15); ontvang dan die teken van besnydenis (Gen.17). Vanuit Abraham en Sarah word Isak gebore, vanuit Isak en Rebekka word Jakob – later Israel – gebore, en vanuit Israel en sy twee vrouens, Ragel en Lea, die twaalf stamvaders van die Israelitiese volk. God het dus Sy belofte gehou deur aan Abraham beide nageslag sowel as land te gee.
Abram in Gen.15 is egter reeds ‘n ou man, wie ten spyte van sy militêre oorwinning, getrouheid aan die Here en God se belofte tien jaar gelede, steeds kinderloos is (wat oor die algemeen vir mense van daardie tyd as ‘n teken van vervloeking gesien sou word; boonop het God persoonlik vir hom ‘n nageslag belowe.)
God reageer op Abram se klagte deur hom te verseker dat sy afstammelinge so talryk soos die sterre sal word, en deur die vreemde offergawe ritueel te gee as teken dat God ewig tussen sy volk sal deurbeweeg. Gelowige Abram sal as rolmodel vir sy nageslag dien en hul geloof sal hul deur Egiptiese slawerny dra tot die voleinding van die verbondsbelofte en hul eie land. Abram tree as priester op; God nader hom in ‘n gesig soos ‘n profeet; en hierdie verbond eggo in die beloftes wat die Here aan Dawid die koning maak.
Die Verbond is gesluit terwyl Abram slaap – die Here belowe, hy vertrou. Dit is die hart van wat dit beteken om geloof te hê. Ons geloof is nie ‘n krag wat ons kan inspan om God te dwing om goed te laat geskied, om ons te red nie – eerder, dit is eerstens die Here se trou en die Here se reddingswerke wat oor ons breek terwyl ons “slaap”. Ons geloof is vertroue op Hom – selfs wanneer Hy ver voel.
As Christen is ons geloofsidentiteit soortgelyk aan Abraham: Christus tree die sluimerende wêreld in om redding te bring en ons plaas ons vertroue in die feit dat dit alles bewerk is in die duister waar ons geen beheer het nie. In die nuwe verbond is elke gelowige ‘n priester, profeet en koning.

Heinrich Niehaus

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Please refer to our Error Message Reference.

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan