sgunter

VrydagNuus 7 Februarie 2014

 

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Onderwys: Ons kan iets doen

Sondag is dit Biddag vir Opvoeding en Onderwys. Wat kan ‘n mens prakties doen om onderwysers te help? Armoede en Sorg (saam met Badisa) is betrokke by hulpverlening op ‘n wye front. Een voorbeeld is ‘n primêre skool in Eersterivier, wat onlangs om hulp by Armoede en Sorg aangeklop het. In jou onmiddellike omgewing is waarskynlik meer as een skool wat hulp en ondersteuning beslis sal verwelkom. Dink gerus daaroor, gaan maak kontak en verneem hoe. Mizelle Prinsloo by Armoede en Sorg het ook meer inligting (021 957 7113 of omgee@kaapkerk.co.za). Sien ook S5 hieronder.

 

S

INODALE NUUS

1. NGK Wes-en-Suid-Kaap Moderamen vergader

Die moderamen van die Wes-en-Suid-Kaapland sinode vergader op 11 en 12 Februarie by die NG Gemeente Stellenberg in Durbanville. (Aanwysings is hier). Dokumentasie is reeds elektronies uitgestuur en navrae kan gerig word aan Salomi Steenkamp by die kantoor van die moderatuur (021 957 7202 of skriba@kaapkerk.co.za). Ons vra voorbidding vir die reëlings, sowel as die afhandeling van verskeie belangrike sake op die agenda. Veilige reis almal toegewens! (Sien ook Ten Slotte).

 

2. #imagine Jeugkampe – Droom / Glo / Doen

Vir Tieners/Tienerbediening: almal is beslis nou al opgewonde oor 21-23 Maart se reuse tienerkampe! Die jongste inligting hieroor word vandeesweek direk aan predikante en kerkkantore gestuur. Maak seker jy kry dit, laai die #imagine App af en besoek www.imaginemovement.co.za vir al die inligting wat jy nodig het. Dankie vir voorbidding vir hierdie groot projek.

 

3. KGA: Hongersnood in Malawi

Malawi gaan tans gebuk onder die eerste tekens van ’n hongersnood wat by die dag toeneem. Hennie Smit, wat daar werksaam is op Nkhoma, het aan die KGA vertel hoe die situasie tans daar uitsien. Lees onderaan hieroor.

 

4. Communitas

4.1 Kursus in Kontekstuele Pastoraat

Hiermee word jy uitgenooi om ingelei te word in ‘n pastorale benadering wat toegespits is op verhoudinge (huwelik, gesin en wyer). Dit is ‘n respekvolle en verhelderende benadering, ontwikkel uit die werk van die Hongaarse psigiater, Ivan Boszormenyi Nagy. Die kursus is VBO-geakkrediteer en vind van 18-20 Februarie by die VGK Gemeente George plaas. Lees onderaan meer hieroor. Sluitingsdatum: 11 Februarie.

 

4.2 Geloofsvorming – Reise vir Predikante

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO-kursus deur Communitas en die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied. Geloofsreis Jaar 1 se retraites is van 3-6 Maart, 19-22 Mei en 15-18 September. Meer hieroor, sowel as Jaar 2 en Jaar 3 van dié lewenslange reis saam met Jesus, is aangeheg.

 

4.3 Onthou! VBO-Kursusse vir Februarie

Die VBO-kantoor herinner graag weer aan die volgende paar VBO-kursusse wat in Februarie aangebied word: Peak Leadership (Gemeenskapsleiding) Deel I (18 –20 Feb); Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie (18–20 Feb) en Nuwe leiers vir nuwe werklikhede: (25–27 Feb). Lees hier meer.

 

5. Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Sondag 9 Februarie is Biddag vir Opvoeding en Onderwys. Gustav Claassen (die NG Kerk se segspersoon oor onderwyssake) gee praktiese wenke vir die inrigting van hierdie geleentheid, sowel as sake waarvoor voorbidding gedoen kan word. ‘n PP-aanbieding (565 KB) is ook beskikbaar vir gebruik tydens eredienste – kry dit alles by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Gelukkige Aftrede / Retire Smart program

Deon Bruwer bied vir die vyfde agtereenvolgende jaar van 22-24 April hierdie gratis werkswinkel (Gelukkige aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep) aan vir predikante wat beplan om binne die volgende 5 jaar af te tree. Gades word spesifiek ook in hierdie uitnodiging ingesluit – bring hulle asseblief saam na die geleentheid by Communitas op Stellenbosch. Sien aangeheg meer en kontak Adrienne Bester by 021 808 3382/abester@sun.ac.za.

 

2. Stellenbosch Gespreksgroep: Program vir Eerste Semester

Die Stellenbosch Gespreksgroep se program vir die eerste semester is bekend. Prof Jeremy Punt (US Nuwe Testament) skop op 11 Feb af met Homofobie – gegrond op die Bybel of gewortel in die natuur? Soos gewoonlik, kom hulle vanaf 17:00 op Dinsdae in die Kerksentrum van die NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal byeen. Die program is hier. Skakel Piet Walters by pew@sun.ac.za of 021 808 3366 met navrae of voorstelle.

 

3. Nog Kerkkantore Spog met Personeel

Ons het verlede week berig oor Swellendam se skriba met 40 jaar diens. ‘n Paar gemeentes was vinnig om te laat weet dat hulle eie kerkkantoor personeel self lank in die tuig is. In Dutoitspan (Noord-Kaapland) is Schalk Pienaar sedert Julie 1961 deel van die span, eers as kassier, toe as skriba/kassier en sedert Oktober 2011 weer as kassier! Dis mos so-te-sê in die kategorie van ‘n goue bruilof J Elma Bosman by Parow-Welgelegen het aaneenlopend 28 jaar diens en hoop om haar 30 jaar te voltooi! Van ons kant: DANKIE aan elke skriba/kassier – sonder julle hulp met kommunikasie en administrasie, is ons hande afgekap!

 

4. En … Ring van Swellendam Bederf Personeel

Charl van Rensburg laat weet: Die Ring van Swellendam reël jaarliks ‘n bederf-oggend vir die kantoorpersoneel van die Ring om dankie te sê vir hul harde (ongesiene) werk agter die skerms. Omtrent almal was daar en selfs ‘n paar dominees het kom saam bederf. Al die kantoorpersoneel het geskenkpakkies gekry en Ashton se Este het ‘n heerlike ontbyt gereël. Groot dank aan almal betrokke en al die kerkrade wat hulle personeel vir een oggend afgestaan het aan die Ring. Foto’s van die oggend is op die sinode se webblad – klik hier.

 

5. “Saam is ons beter” Beskikbaar

Gemeentes wat vanjaar Rick Warren se Saam is ons beter-kursus behandel, kan 40 boekies by die NG Gemeente Heidelberg teen R80 per boek koop. Skakel die kerkkantoor by 028 722 2035 of ngheidelberg@intellect.co.za.

 

6. Kerksake In die Media

Diegene wat belangstel in kerk- en godsdienssake, kan oorweeg om van tyd tot tyd ‘n draai te maak op die sinode se webblad (www.kaapkerk.co.za ) – Dokumente – In die Media. Rubrieke, artikels en ander nuus met kerklike verband is gerieflik daar beskikbaar.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Moedergemeente George: Saamsing uit die Liedboek

Die Moedergemeente nooi almal vriendelik uit na die eerste Saamsing uit die Liedboek-geleentheid van 2014. Hulle kom bymekaar in die NG Moederkerk, George, op Sondag 9 Februarie om 15:30. Neem asb ‘n Liedboek van die Kerk saam indien moontlik. Die tema vir 9 Februarie is Begin en na die sang kuier almal saam in die Langgebou. Inligting by Karen (044 874 4904).

 

2. Vir Huwelikspare: Bellville-Uitsig se Huwelikskursus

‘n Huweliksvoorbereidingskursus word op 25, 26 en 27 Februarie en ook op 24, 25 en 26 Maart om 20:00 by Bellville-Uitsig Gemeente (Ridgeworthrylaan 17, Ridgeworth) aangebied deur dr Francois Swart. Alle voornemende huwelikspare welkom! Kontak Francois by 082 781 6854 om ‘n afspraak te maak.

 

3. NG Gemeente Parow-Panorama: Hoor God se Stem

Parow-Panorama (Rembrandtsingel, Panorama) bied vanaf 5 Februarie op Woensdagaande om 19:00 ‘n kursus aan oor Hoe om God se Stem deur middel van Drome, Visioene, Profesieë, die Woord en die Inspraak van die Heilige Gees te hoor. Die kursus duur agt weke en word aangebied deur Martin van der Merwe. Kursusgeld beloop R50 pp, betaalbaar by registrasie. Navrae: 021 930 3100.

 

 

P

REDIKANTENUUS

NG Gemeente Kraaifontein groet Barend Nel

Op 23 Februarie om 09:30 lewer Barend Nel sy afskeidspreek. Barend en Madalene het hulle in Maart 1984 in Kraaifontein gevestig. Aanvanklik was hy een van drie kollegas, maar vanaf 2004 is hy die enigste predikant. Behalwe die gemeentelike verpligtinge het hy ook die kerktoring geverf, die kerkhorlosie herstel en plafonteëls vervang – voorwaar ‘n man van vele talente. (Hy is ook ‘n uitgesproke kritiese, maar diepsinnige denker – Red). Madalene was voltyds met gemeentelike werk besig: sy was musiekleier, voorsitter van die Vrouediens en KIX-leidster. Die gemeente sê met ‘n swaar gemoed totsiens, maar gun hulle ‘n rustige en gelukkige aftrede op Tesselaarsdal.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

1. Kerkbode van 7 Februarie

In Kerkbode van 7 Februarie:

 • Hier skyn God se son
 • God se verbond met die aarde
 • Jaco Strydom vertel Heidar se storie
 • Kunswerke met ‘n storie bring genesing en hoop.
 • Lees Kerkbode nou op jou tabletrekenaar of slimfoon: www.mysubs.co.za/kerkbode.

 

 

2. Bybel-Media Nuusbrief

Bybel-Media se nuusbrief fokus hierdie week op die jongste Kerkbode (sien bo), twee publikasies en die Jaarboek van die NG Kerke. Meer inligting is aangeheg.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. CPRC vier 116 jaar op Sondag 9 Februarie!

Die moderator van die Volkskerk van Afrika, dr Donald Katts, is die feesprediker by die CPRC-gebou, Kloofstraat 55a, Tuine, Kaapstad se verjaarsdagviering op Sondag 9 Februarie om 09:00. Besoekers en oud-lidmate is welkom om die geleentheid by te woon. Lees hier meer.

 

2. NG Gemeente Merweville: Dankfees

Merweville se jaarlikse Dankfees vind weer vanaf Vrydag 2 Mei tot Sondag 4 Mei plaas. Onthou: die hele week voor die Dankfees is ‘n skoolvakansie week, so ouers kan beplan om verlof te neem en die hele gesin kan saamgaan! Sluit asseblief Merweville se Dankfees in jul beplanning vir 2014 in – daarom hierdie vroeë kennis van ‘n heerlike geleentheid! Meer besonderhede volg later of kontak solank die skriba, Esther Fourie, by 023 501 4061 of 084 962 2725.

 

3. NG Gemeente Heidelberg vier 100 Jaar!

Heidelberg vier op 15 Maart die gemeente se 100-jarige bestaan. Saterdag om 10:00 bied hulle ‘n Dankfees op die kerkgronde en in die kerksaal aan; Sondag word ‘n Nagmaalsdiens gehou met ‘n gemeente-ete na die diens. Alle oud-lidmate, oud-leraars of kennisse is baie welkom! Rig navrae aan Bets of Riana by die kerkkantoor: 028 722 2035/028 722 1373.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

 

Ten Slotte: Kommunikasie!

Aan alle verteenwoordigers uit al ons NG ringe wat vanaf Dinsdag 11 Februarie by Stellenberg byeenkom vir die moderamenvergadering: Welkom! Julle teenwoordigheid is uiters belangrik en betekenisvol. Nie alleen verteenwoordig julle jul onderskeie ringe om op die vergadering te help met rigtinggewende besluite nie, maar julle is ook onmisbare skakels om terugvoering te gee aan julle werkskonteks. As dubbele kommunikasie-agente is julle rol onontbeerlik. Dankie vir julle bereidheid hiervoor J

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

HONGERSNOOD IN MALAWI

 

Volgens Hennie Smit van Nkhoma het dit vroeg verlede jaar in sommige areas goed gereën en het die mense goeie oeste gehad, maar baie dele het ’n swak reënseisoen met totale misoeste as gevolg gehad.

 

Oorkant die rivier van Nkhoma het dit byvoorbeeld vir ses weke in ‘n kritiese fase van die mielies se ontwikkeling niks gereën nie. Rondom Nkhoma het die mense so 50% en minder van die normale oes ge-in.

 

Baie mense se mielies is al vanaf Desember verlede jaar op. Daar is nog wel mielies op die vrye mark te koop, maar teen dubbeld die amptelike prys.

 

Hennie vertel verder: “Ons sien elke dag honger mense wat kos vra. Die hospitaal het ook verlede week sestig kinders in die Kindersaal opgeneem, waarvan een derde weens erge wanvoeding was. Vanaf Desembermaand kom daar al ma’s met wangevoede babas na die hospitaal met die klagte dat hulle nie meer borsmelk het nie. As hulle uitgevra word, sê hulle hulle eet nog net een keer per dag. En julle weet – dis net ‘n bietjie pap. Die situasie is erg, maar ongelukkig lê die ergste nog voor; die mense kan eers oor twee maande weer begin groenmielies oes.”

 

Die CCAP Nkhoma Sinode se Noodlenigingsaksie sien toe dat mielies aangekoop en onder die mense wat die swaarste getref is, versprei word. Bydraes word via die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) aan hulle gestuur.

 

Kontak Kobus Odendaal by missio@kaapkerk.co.za of by 021 957 7179 vir enige navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

COMMUNITAS VBO

DRIE DAG KURSUS: KONTEKSTUELE PASTORAAT

 

Hiermee word jy uitgenooi om ingelei te word in ‘n pastorale benadering wat toegespits is op verhoudinge (huwelik, gesin en wyer). Dit is ‘n respekvolle en verhelderende benadering, ontwikkel uit die werk van die Hongaarse psigiater, Ivan Boszormenyi Nagy.

 

Terapie vir hom bly oppervlakkig as dit nie daarin slaag om die persoon voor jou te sien as iemand wat opgevang is in ‘n netwerk van relasies nie. Hy/sy word gebore as die kind van ‘n pa en ‘n ma, ongeag hulle status, vermoëns en kwaliteite. Die ouers is weer op hul beurt die seun en dogter van vaders en moeders, en so sou mens kon teruggaan (konteks). Niemand kies hul ouers of hul voorgeslagte nie. Dit is ‘n gegewe.

 

Binne hierdie netwerk word daar gegee en ontvang en dit alles dra by tot die groei of die besering van die indiwidu. Jy kan die slagoffer-rol inneem of ‘n doelbewuste keuse maak met die oog op generasies wat nog kom – jou kinders en hulle kinders en hulle kinders… Nagy sê: “We benefit from the past – we owe to the future.” ‘n Benadering wat nie fokus op patologie (wat verkeerd is nie), maar op moontlikhede…vonkies van hoop!

 

Die kursus is VBO-geakkrediteer.

 

Aanbieders:

Nel van Doorn, Biggekerk, Nederland

Theunis Botha, Stellenbosch

 

Datum: 18-20 Februarie 2014

Plek: VGK Gemeente George

Tyd: 09:00-16:00

Koste: R300.00

Tee, Koffie, etes en kursusmateriaal ingesluit.

 

Skakel Frederik Nel i.v.m. verblyf op George (044 871 4851).

 

Skakel Adrienne Bester by 021 808 3382, bestera@sun.ac.za vir enige ander navrae of om in te skryf.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

GELOOFSREIS VIR PREDIKANTE

 

Die Geloofsvormingsreis (verkort: Geloofsreis) vir predikante word reeds ʼn aantal jare as ʼn VBO kursus deur Communitas in samewerking met die Sentrum vir Geloofsvorming aangebied.

 

Geloofsvorming is ʼn lewenslange reis saam met Jesus. Dit impliseer ʼn proses van radikale innerlike transformasie wat uitloop op diens aan die naaste en die skepping. Dit kan aan die hand van vier punte omskryf word:

1. Herontdekking

Geloofsvorming gaan oor ʼn “herontdekking” van Jesus en ʼn eerstehandse leer leef met Hom. Dallas Willard sê in sy boek, The Divine Conspiracy: “My hope is to gain a fresh hearing for Jesus, especially among those who believe they already understand Him”.

2. Innerlike transformasie

Daar vind ʼn voortdurende innerlike transformasie van ons lewens plaas – in Willard se woorde: “Becoming a new kind of person”.

3. Groter emosionele gesondheid

’n Baie belangrike aspek van hierdie transformasie is ons innerlike genesing en heling en groter emosionele gesondheid.

4. Liefdesdiens

Geloofsvorming loop altyd uit op liefdesdiens aan jou naaste en die skepping.

 

Die Geloofsreis het ʼn aanvanklike curriculum van 3 jaar waar predikante op 4-dag retraites waar hulle in ʼn rustige omgewing begelei word aan die hand van al vier hierdie punte. Predikante wat die 3 jaar se reise voltooi het, word vanaf vanjaar ook genooi om steeds voort te gaan met die reis, en daar word dus nog 2 retraites bygevoeg.

 

Inskrywingsvorms by Wilma le Roux 021 808 3624 of wler@sun.ac.za.

Let wel dat die werkboeke teen addisionele koste op die retraite aangeskaf word.

 

Geloofsreis Jaar 1

Retraite 1: Emosioneel gesonde spiritualiteit

3–6 Maart 2014

Een die grootste struikelblokke vir ons lewe saam met God is ons gebrek aan selfkennis. In hierdie retraite ontdek ons ons emosionele ongesondheid aan die hand van die werk van Scazzero.

Boeke aanbeveel: Pete Scazzero: Emotional healthy spirituality en Emotional healthy church (Die laaste een opsioneel)

Werkboek: R50

Begeleier: Gys van Schoor saam met Albertus Louw en Andri Eloff

Retraite 2: Ons het ons misgis met Jesus

19–22 Mei 2014

Ons herontdek saam Jesus se evangelie.

Boeke: NT Wright: Simply Jesus en How God became King

Werkboek: R50

Begeleier: Gys van Schoor

Retraite 3: Die innerlike reis: vals self vs ware self

15–18 Sep 2014

Groter emosionele heelheid van ons verwonding is van kardinale belang vir geloofsvorming.

Boeke: Basil Pennington: False Self vs True Self; Brennan Manning: Abba’s Child

Werkboek: R100

Begeleiers: Gys van Schoor en Pierre Goosen

 

Geloofsreis Jaar 2

Retraite 2:1: MBTI

3–6 Maart 2014

Hier word na die skadukante van die MBTI gekyk. Dit is die deel van die MBTI waarvan ons die minste weet.

Weereens word hier gefokus op selfkennis.

Notas: R50

Begeleier: Dr George Roux

 

Retraite 2:2: Dissipelskap en Geloofsvorming

29 Sep – 2 Okt 2014

Dallas Willard help ons met ons eie Dissipelskap en Geloofsvorming

Boek: Dallas Willard: The Great Omission

Notas: R50

Begeleier: Gys van Schoor

 

Geloofsreis Jaar 3

Retraite 3:1: Kontemplatiewe Spiritualiteit

17–20 Feb 2014

Willem lei ons in die kontemplatiewe wêreld in.

Begeleier: Willem Nicol

Notas: R70

 

Retraite 3:2: Die praktiese implikasies van die Geloofsreis vir jou bediening

17–20 Nov 2014

Hier word nagedink oor die implikasies van die Geloofsreis vir die breër kerk, maar veral vir jou gemeente.

Begeleiers: Gys van Schoor en Frederick Marais

 

Vir mense wat verder reis na die 3 jaar is daar 2 stoppe:

Stop 1: Seisoene van die siel

10–13 Maart 2014

Riaan hanteer sy boekie oor spiritualiteit.

Begeleier: Riaan van der Merwe

 

Stop 2: Stilte retraite

24–30 Nov 2014

Begeleier: Riaan van der Merwe

 

Kontak Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za vir inskrywingsvorms en meer inligting.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

VBO-KURSUSSE VIR FEBRUARIE 2014

 

Die VBO-kantoor herinner graag weer aan die volgende paar VBO-kursusse wat in Februarie plaasvind – kyk asseblief na jou dagboek en voeg dit by, daar is nog enkele plekke beskikbaar.

 

1. Peak Leadership (Gemeenskapsleiding) Deel I

18 –20 Feb 2014

 

Hierdie kursus help leiers om te ontdek wat is die sogenaamde “Nuwe Ekonomie” en hoe om mense te begelei om mede-skeppend te word.

Dis nie net ’n kursus vir besigheidsleiers nie. Dis ’n tydige kursus vir geestelike leiers vir die huidige werklikheid waarin God ons plaas!

Aanbieders: Jannie le Roux & Peet Bester

Sperdatum: 13 Februarie

 

2. Christelike Geloof en Wetenskap: Die hele prentjie

18–20 Feb 2014

 

Sommige het dalk gesê dat “geloof” met die hart te make het, terwyl “wetenskap” met die kop te doene het.

• Geloof veronderstel glo; wetenskap veronderstel dink.

• Geloof is om vas te hou aan dinge wat ons nie kan bewys nie; wetenskap is volledig daarop uit om dinge te bewys.

• Geloof het te make met oortuigings; wetenskap probeer feite vasstel.

Geen wonder dat mense oor geloof en wetenskap in mekaar se hare is nie!

Kom luister en gesels saam hieroor.

Aanbieder: Prof Louis Jonker (US Teologie, Dept. Ou Testament)

Sperdatum: 13 Februarie

 

3. Nuwe leiers vir nuwe werklikhede: Hoe leierskap in ʼn missionale konteks en midde-in die nuwe werklikhede van ons tyd ʼn verskil kan maak

25–27 Februarie 2014

 

Hierdie kursus handel oor die soort leierskap wat nodig is om die uitdagings wat veranderende tye aan die kerk stel, die hoof te bied. Dit word aangebied vanuit die oortuiging dat die manier waarop die kerk oor leierskap dink en natuurlik die leierskap wat gegee word, van deurslaggewende belang is. In hierdie kursus word gefokus op die nuwe verstaan van missionale kerkwees wat by die Wêreldraad van Kerke in 2013 aan die lig gekom het, en op nuwe insigte oor leierskap wat gemeentes kan help om beter aan te sluit by dit wat God reeds aan die doen is.

Aanbieder: Nelus Niemandt

Sperdatum: 20 Februarie

 

Inskrywingsvorms is op die webblad beskikbaar.

Navrae: Wilma le Roux by 021 808 3624 of wler@sun.ac.za.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

GELUKKIGE AFTREDE / “RETIRE SMART” PROGRAM

 

Deon Bruwer bied vir die vyfde agtereenvolgende jaar hierdie werkswinkel Gelukkige aftrede deur ‘n nuwe toekoms te skep vir predikante, wat beplan om binne die volgende 5 jaar af te tree, aan.

 

Plek: Communitas (Stellenbosch)

Datum: 22 – 24 April 2014 (2½ dae)

Tyd: 09:30 – 15:45 en laaste dag 12:30

Kostes: Geen. Middagetes en tee/koffie word voorsien, maar ongelukkig nie reis- & verblyf nie.

 

Die gades word aangemoedig om saam met die predikante die werkswinkel by te woon. Kenny Raats sal op die laaste dag sy praktiese ervaring uit die Pensioenkantoor met deelnemers deel, veral die praktyk rakende predikante by aftrede, keuses van aftreeprodukte, belasting implikasies, onttrekkings, voordele, kostes vir die lid, slaggate om te vermy en belangrike beleggingskeuses wat vandag al verreken behoort te word.

 

Die program bied voldoende geleentheid vir deelname en bespreking van vrae, daarom word die getalle beperk tot 20 per sessie. Indien jy en jou gade van die eerste 20 deelnemers wil wees, skakel so spoedig moontlik vir Adrienne Bester by 021 808-3382 of e-pos haar by bestera@sun.ac.za om jul deelname te bevestig.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————

STELLENBOSCH GESPREKSGROEP

ONS GODSDIENS EN DIE WETENSKAPPE

 

Program Eerste Semester 2014

 

11 Februarie (Sien onderaan meer hieroor)

Homofobie – gegrond op die Bybel of gewortel in die natuur?

Prof Jeremy Punt, Nuwe Testament, US.

 

25 Februarie

Aardverwarming: is die mens skuldig?

Dr Rene Pretorius, Emeritus IThemba Versnellersentrum.

 

18 Maart

Die ontwikkeling van die requiem

Prof Izak Grove, Musiek, US.

 

15 April

Openbare gesondheidsaspekte

Dr Dawie van Velden, Gemeenskapsgesondheid, US.

 

29 April

Hy wat die laaste lag – Jesus en lag in die Sinoptiese evangelies en Gnostiek

Dr Marius Nel, Nuwe Testament, US.

 

13 Mei

Verslawing: siekte of karakter / persoonlikheid?

Prof Willie Pienaar, Psigiatrie, US.

 

27 Mei

Oorgang van lewe na die dood: teologiese perspektiewe

Prof Daniel Louw, Emeritus, Teologie, US.

 

10 Junie

Geskiedenis van Wiskunde

Dr Carl Rohwer, Emeritus Wiskunde, US.

 

————–

 

11 Februarie 2014, om 17:00 tot 18:00 (lesing) en daarna bespreking tot 18:30.

 

Spreker: Prof Jeremy Punt, Nuwe Testament en Praktiese Teologie, Fakt. Teologie, US.

 

Onderwerp: Homofobie – gegrond op die Bybel of kultuur-verskynsel?

 

Plek: Kerksentrum, NG Gemeente Stellenbosch-Sentraal, hoek van Merrimanlaan & Martinsonstraat, Uniepark, Stellenbosch.

 

Homofobie – gegrond op die Bybel of kultuur-verskynsel?

 

Die argument dat die Bybel homoseksualiteit ondubbelsinnig afwys word dikwels saam met die aanspraak dat homoseksualiteit nie eie is aan Afrika nie gebruik. Die verband tussen hierdie sogenaamde Afrika-vreemde en Bybels-ondubbelsinnige argument berus op gevestigde heteronormatiewe oortuigings wat op hul beurt deur ‘n verlammende homofobie beïnvloed word. Te midde van ‘n oënskynlike dooiepunt in kerklike debate oor homoseksualiteit, kan ‘n Bybelse hermeneutiek wat die eertydse en huidige kontekste (o.a. nuwere insigte van navorsing oor menslike seksualiteit) ernstig neem, verby die selektiewe gebruikmaking van struikeltekste beweeg en bydra tot die ontrafeling van Bybel-gebaseerde, kultureel-gewortelde homofobie in Afrika en elders.

 

Prof Punt is mede-professor in Nuwe Testament en Praktiese Teologie in die Fakulteit Teologie, Universiteit van Stellenbosch.

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————–

BYBEL-MEDIA NUUSBRIEF

JOU BEDIENINGSVENNOOT IN 2014

 

Nuusbrief 2/2014

 

Lees in Kerkbode van 7 Februarie:

 

Hier skyn God se son

In ’n plakkersbuurt waar daar vir baie vigswesies nie eens elke dag ’n bord kos is nie, kan die toekoms uitsigloos wees. Maar hier is ’n storie van ’n NG gemeente, van die Sunrise-dagsorgsentrum wat hulle in die plakkersbuurt begin het en van nuwe moontlikhede wat hierdie praktiese uitlewing van die evangelie vir daardie kinders open.

 

God se verbond met die aarde:

Wat het die evangelie te doen met die ekologie? Wel, die Bybel vertel van die verbond wat God met die aarde gesluit het . . .

 

‘Kunswerke met ‘n storie’ bring genesing en hoop:

Dis lieflike kussings wat ‘n mens se sitkamer kan verfraai, maar dit vertel ook ‘n verhaal van genesing, ’n verhaal waar die evangelie in aksie gekom het.

 

Lees ook:

•        Jaco Strydom vertel Heidar se storie.

•        Klein gemeentes kan sterk en springlewendig wees.

•        Die predikant wat elke week straatmense se voete was

•        Die kerk in Nepal is soos die NG Kerk

 

Onthou:

•        Kerkbode kan nou ook digitaal gelees word op jou tablet, rekenaar of slimfoon. Teken in by www.mysubs.co.za/Kerkbode

•        Of besoek www.kerkbode.co.za om Kerkbode-aanlyn (beperkte weergawe) te lees.

 

Jongste Bybelkor-publikasies

 

Jona

Oor visse, foute en vergifnis

 

In Jona se storie roep die Here ʼn onwillige profeet om ’n boodskap aan ’n vyandelike volk te gaan oordra. Wat ʼn vreemde opdrag! God wou die vyandige, wrede Assiriërs van Nineve waarsku dat hulle binnekort weens hulle goddeloosheid sou sterf.

 

Jona, die profeet, het nie van die Assiriërs gehou nie, want hulle was vyande van sy volk, die Israeliete. Hy wou niks met die Assiriërs te doen hê nie. Maar God het ander planne gehad. En die een waarheid wat ons uit hierdie storie leer, is dat God situasies ten goede sal laat uitwerk, volgens sy wil, selfs al hou iemand soos Jona glad nie daarvan nie.

 

 

•        Gratis leiersgids vir kleingroepleiers op Bybel-Media se webwerf.

•        Ideaal vir kleingroepe óf Bybelstudiegroepe.

•        Prys: R60,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

UKrestu lithende lobutyebi

Incwadi kwabase-Efese …Ngumfundisi Roy

 

Dit is die isiXhosa-weergawe van Ons rykdom in Christus/Our riches in Christ.

 

Kort, eenvoudige Bybelstudies (7) oor die boek Efesiërs wat veral geskik is vir mense wat gevangenisstraf uitdien. Dit is deel van die reeks Lewe met hoop.

 

Prys: R35,00 (BTW en posgeld ingesluit)

 

Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke 2014

 

Die Jaarboek van die NG Kerk 2014 bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante.

 

Die Jaarboek is in Januarie aan al die gemeentes, leraars en ander instansies wat dit verlede jaar bestel het, versend.

 

Goeie nuus! Indien jy vergeet het om te bestel – BMH het nog ’n klompie eksemplare. As jy vinnig reageer, sal jy nog betyds wees om ’n Jaarboek te kan aanskaf.

 

Prys: Gedrukte boek – R250,00 (BTW en posgeld ingesluit).

CD – R205,00 (BTW en posgeld ingesluit).

 

Inligting, navrae en diensverskaffing:

 

•        Skakel 0860 26 33 42 óf 021 873 0822

•        Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

•        Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

 

Beste wense uit ‘n warm Wellington.

 

Hans Steyn

Departement Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

 

 

Terug na Hoofblad.

 

——————————————————-

CPRC VIER 116 JAAR

 

Op 12 Februarie 1898 het 15 Christene, voordat hulle nagmaal gebruik het, hande geneem en hardop saam die woorde van die Foundation Commitment of 1898 opgesê.

We hereby unite ourselves together as a Christian Church for the furtherance of the gospel of our Lord and Saviour Jesus Christ amongst men, and for mutual strength, comfort and help in the Christian life, and in token thereof do take one another’s hands and sit down together at the memorial supper of our Lord.

 

Die 15 lidmate was lidmate van die Trinity Congregational Kerk, wat hulle kerk in Kloofstraat 55A, Tuine, Kaapstad ingewy het – vandag die tuiste van die CPRC,
’n multikulturele NG gemeente in Kaapstad.

 

Na die Kongregasionaliste het Christene van verskillende tradisies en denominasies die kerk in Kloofstraat 55A gebruik vir 114 years of uninterrupted worship and witness. Sover bekend is dié kerkgebou vir die afgelope 114 jaar onderbroke gebruik om die Here te aanbid – deur Christene van verskillende kerke en tradisies. Die Kongregasionaliste is opgevolg deur die Plymouth Brethren, en na hulle het die Volle Evangelie-kerk gevolg – en so voort, totdat die gebou in 55a Kloofstraat die tuiste van die Cape Peninsula Reformed Church geword het.

 

Op Sondag 9 Februarie sal CPRC, ’n multikulturele NG gemeente in Kaapstad, hulle 44ste verjaarsdag vier – maar terselfdertyd die 116 jaar wat die CPRC-kerkgebou in Kloofstraat 55a, Tuine deur kerke van verskillende tradisies gebruik is om die evangelie te verkondig.

 

Besoekers en oud-lidmate is welkom om die feesgeleentheid om 09:00 by te woon en saam met CPRC nagmaal te vier. Die moderator van die Volkskerk van Afrika, dr Donald Katts, is die feesprediker by die geleentheid.

 

Francois Wessels

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 9 Februarie 2014

 

40 Dae met Jesus:   Jesus maak ons heel

Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Laaste inskrywings kan nog in die volgende twee dae gedoen word. Gaan skryf asb. in by die toonbank in die voorportaal of kontak die kerkkantoor (0219132320).

 

 • 40 Dae-Gebedsaksie

Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Die gebedsbyeenkomste is: Dinsdagoggende 06:30 en Donderdagaande 18:30. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afloop van die erediens in die kapel beskikbaar, indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.

 

 • Oude Westhof

Vanaf Sondag 9 Februarie word daar elke Sondag om 16:30 ‘n 40 Dae-byeenkoms in Oude Westhof gehou.   Ons nooi al die inwoners van Oude Westhof na daardie geleentheid. U is ook welkom om vriende van buite te nooi na die geleentheid. Ds. Nelis en Heerden sal om die beurt die geleenthede aanbied.

 

Nuwe intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Ons verwelkom dié nuwe gesinne.  (Die wyk waarby u ingedeel is, word aangedui):

 • Hugo en Elsette Basson, 2de laan 50, Boston (A16)
 • Bertram en Eureka Broberg, Schoongezicht Park 7, Proteahoogte (A16)
 • Johan, Elrien en Ellie Davis, Kommissaris 71 (C11)
 • Erick, Maretha, Nico, Cobus en Chris du Raan, Rheede 4 (B10)
 • Zander en Heleen Olivier, Kommissaris 36 (B08)
 • Jan en Abé Pepler, Eland Place 28, Loevenstein (B16)
 • Dawfré Theron, Combretum 45, Welgedacht (C17)

 

Weeklikse program

Vandag

07:30 Ds. Heerden van Niekerk, Doop

09:00 Ds. Nelis van Rensburg, 40 Dae begin

Spreuke 4: Wysheid (wees versigting wat in jou hart omgaan)

Deuroffer:  Paarl-skool vir neuraal-gestremdes

18:30 Dooptoerusting

18:30 Geen toerusting

KATEGESE

316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-6) saal

 

Maandag, 10 Februarie

Geen   Mannebybelstudie

 

Dinsdag, 11 Februarie

09:30 Seniorbybelstudie, kerk (agv VLV)

Geen   Vrouebybelstudie

17:30 Liturgiese werkgroep

18:30 Musiekbediening

19:30    Salomé-Bybelstudie, saal

 

Woensdag, 12 Februarie

19:00 Gemeentebybelstudie (40 Dae, week 2, saal)

 

Donderdag, 13 Februarie

09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2

18:30  Jongmense-kleingroep, sitkamer

18:30 Uitvoerende kerkraad, saal

 

Sondag, 16 Februarie

07:30 Ds. Nelis van Rensburg

09:00 Ds. Heerden van Niekerk, Belydenisaflegging (Nagmaal)

Deuroffer:  40 Dae

18:30 Dooptoerusting

18:30 Geen toerusting

KATEGESE

316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal

Tydens oggenddiens:

148’s (0-3 jaar) babakamer

1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel

220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)

(Gr. 1-3) saal

44’s (gr. 4-6) saal

 

 

Tienerbediening

Ons kyk vanaand na die derde gebod:  ons dink saam hoe respek vir God lyk in ons lewe vandag.

 

Jongmense-kleingroep

As u wil betrokke raak by ons kleingroep, skakel asb vir Dawfré by 082 899 3959 of dawfre.theron@gmail.com   Die groep vergader Donderdag 18h30.

 

Lees- en skryfklasse

Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardighede te verbeter.  Weekliks op Dinsdae om 15:00 te Goewerneur 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

 

 

BARMHARTIGHEID

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

Daar is ‘n magiese krag in entoesiasme. Dit spel die verskil tussen alledaagsheid en voortreflikheid.  (Norman Vincent Pearle)

 

TERUGVOERING:

Baie dankie vir skenkings wat daagliks ontvang word.

 

NUWE PROJEKTE:

 • 40 Dae-projek:  Dringende behoeftes aan borge vir kinders van die bendegeteisterde Scottsdene en Kraaifontein om op uitstappies na museums te gaan, ens.
 • Kerkwinkel:  Verkoping vind plaas op Donderdag 27 Feb. tussen 13:00-15:00 in die kerksaal. Nuwe artikels/produkte kan verkoop word teen R50 per tafel. Kontak die kerkkantoor indien u belangstel.
 • Gedroogde, ongeskilde Nectarines:  Binnekort beskikbaar teen R40 per 1kg-sakkie. Bespreek  betyds by die kerkkantoor om teleurstelling te voorkom.
 • Sop en worsbroodjies:  Wyke A08, B08, C05 en A09 was reeds aan die beurt. Indien u nie iets kon skenk nie, is dit nie te laat nie. Handig asseblief steeds in, dit sal saam met die nuwe voorraad verdeel word. Wyk C09 is hierdie week aan die beurt tot 9 Feb. en Wyk A10 volgende week vanaf 10 Feb. tot 16 Feb. Smeer asseblief rolletjies met botter/margarien, tamatiesous is opsioneel. Pakkies winkelsop is ook welkom. Vir baie mense is dit hul enigste maaltyd van die dag!
 • Klein kussings/sakkies vir Alzheimer-pasiënte:  Enige grootte of kleur. Dit help om hul tassintuig te stimuleer. Moet verskeie teksture behels, sowel as iets soos groot knope met lussies wat kan vasmaak, ‘n ritssluiter  of ‘n klein vasgestikte sakkie waarin iets gesit kan word bv. ‘n sakdoekie. Skets by kerkkantoor beskikbaar.
 • Vrywilligers vir ekstra klasse:  Enige vak! Kan tydens skoolure gedoen word. Dringend benodig by alle plaasskole.

 

BEHOEFTES:

 • Donasies word dringend benodig vir ‘n pasiënt se rehabilitasiekostes (R2 000.00), asook vir assesseringsfooie vir getraumatiseerde kinders en vroue weens gesinsgeweld.
 • Enige artikel word dringend benodig vir die kerkwinkel.
 • Eierdosies (met dekseltjies), toiletware, skoonmaakmiddels, weggooi-doeke (veral babas en kleuters), skryfbehoeftes vir kantore, blikkies kos, melk, tee, koffie, suiker.
 • Swart sakke en/of plastiek-winkelsakke.

 

Gebedsbediening

“So moet julle bid:  Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom;  laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel”

Ons bid vir die volgende persone en sake:

 • Ria Coffee het ‘n oogoperasie ondergaan (Batavia 2A, 0219137900)
 • Danie Eloff is in die hospitaal (Batavia 6)
 • Die Paarl-Skool vir neuraal-gestremdes vir wie ons ‘n bydrae by die deure kan maak
 • Dooptoerusting aan ouers
 • 40 Dae-veldtog
 • Christene dwarsoor die wêreld wat ly as gevolg van hul geloof in Jesus
 • Bedieningsaksies in ons gemeente
 • 2014-Verkiesing
 • Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies, en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

 

Ons is dankbaar saam met:

 • Mark en Bertha van Deventer – hulle het ‘n kleinseun ryker geword (Kommissaris 57, 0219134802)
 • Johan en Sandra Basson – hulle is geseën met ‘n tweeling-kleindogtertjies (Batavia 5, 0219131138).
 • Jan en Annerette vd Merwe – hulle het binne ‘n week ‘n tweede kleindogter ryker geword (Goewerneur 61, 0219134190).
 • Ria Esterhuizen – vir haar goeie beterskap (Nederburgh 39, 0219132262).

 

Ons innige meegevoel met:

 • Cala Bester (Van de Graaff 31, 0219134410).  Sy pa is oorlede.
 • Annatjie Malherbe se broer is oorlede (Bergzicht 7, 0219132804).  Ons dink ook aan Annatjie wat ernstige siekte ondervind.

Diensbeurt:  Gwen Swart, 0219132029 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK

9       Deon de Wet, Du Toit Griesel, Jabez King, Anthony Visser, Maretha v Westernhagen

10     Malcolm Dd Roubaix, Marelize de Vos, Marc Thompson

11     Louise Botha, Emmarié Buys, Floris Hamman, Erika Steenkamp, Suria Wiehman

12     Mia Burger, Hardie Malan, Yvonne Schreuder, Anton v Zyl

13     Zetta de Greeff, Isandré Pienaar

14     Ferdie Botha, Robert Engela, Berté le Roux, Vincit-Lee Lloyd, Ilse Morrison

15     Jacques Cilliers, Victor Muller

 

Did you like this? Share it:

Bulletin vir Sondag 2 Februarie 2014

Vandag
07:30 Dr. Danie van Zyl
09:00 Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Skriflesing:  Kol 2: 10-12
Deuroffer:  Christelike Alkoholistedienste
18:30 Dooptoerusting
18:30  Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

Maandag, 3 Februarie
19:30 Wykleidstersvergadering, kerk
Geen   Mannebybelstudie
KOMMISSIES:
18:30 Geldsake
19:00 Gasvryheid

Dinsdag, 4 Februarie
09:30 Seniorbybelstudie, saal
Geen   Vrouebybelstudie
17:30 Liturgiese werkgroep
18:30 Musiekbediening
19:30 Salomé-Bybelstudie, saal
KOMMISSIE:
18:30    Kommunikasie

Woensdag, 5 Februarie
19:00 Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 6 Februarie
09:00 Barmhartigheid, saal
09:30 Vrouebybelstudie, Dias 2
SPERDATUM VIR KOMMISSIEVERSLAE

Sondag, 9 Februarie
07:30 Ds. Heerden van Niekerk
09:00 Ds. Nelis van Rensburg, 40 Dae begin
Deuroffer:  Paarl-skool vir neuraal gestremdes
18:30 Dooptoerusting
18:30 Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

DOOP
* Vanoggend word 2 babatjies ten doop gebring:
Theron van der Merwe, seun van Dirk en Janke (Wyk C22)
Anika Elizabeth Venter, dogter van Pieter en Lizanne (Kanada)
* Toerusting:
Alle voornemende doopouers moet voortaan ‘n dooptoerustingkursus bywoon. Daar is kursusse gedurende Februarie-, Mei-, Julie- en Oktober-maand (sien kerkkalender).  Die eerste kursus vir vanjaar begin vanaand om 18:30 in die kapel en strek oor drie Sondagaande.

TIENERBEDIENING
Vanaand kyk ons na die tweede gebod. Hoe dien ons God?

JONGMENSE KLEINGROEP
As u wil betrokke raak by ons kleingroep skakel asseblief vir Dawfré by 082 899 3959 of dawfre.theron@gmail.com Die groep sal een keer per week vergader en ook deel wees van die 40 Dae-veldtog.

TIENDEMAAND-DANKOFFER
Ons het verlede week tydens die oggenddiens ons hemelse Vader gedank vir die uitstekende opbrengs van ons tiendemaand-insameling en ons dankoffer aan Hom gewy.  Die afgelope week is daar nog inbetalings gedoen en die totale opbrengs staan nou op R1 302 357,50.  Ons dank die Heer ook hiervoor.

LEES- EN SKRYFKLASSE
Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardig-hede te verbeter.   Weekliks op Dinsdae om 15:00 te Goewerneur 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

WELGEMOEDVEILIG:  UITNODIGING NA ALGEMENE JAARVERGADERING
In 2013 het ons suksesvol gevorder om ons doelwit van ‘n Veiliger Welgemoed vir jou en jou gesin te bereik.  Nou gaan ons voort om alles te laat werk gedurende 2014. Dis belangrik dat jy die Jaarvergadering bywoon om deel te wees van besluite in die verband.  Ons sal terugvoering gee oor die vordering van ons Kameraprojek – ons sien uit na die Beheerkamer en Fase 2 van die projek.  Datum: 6 Februarie om 18.30-20:00 in die kerksaal van NG Welgemoed.  ALLE Welgemoed-inwoners is welkom by hierdie vergadering en jy kan gerus ander inwoners uitnooi. RSVP: info@welgemoedsafe.co.za  Webtuiste:  www.welgemoedsafe.co.za

40 Dae met Jesus: Jesus maak ons heel
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Laaste inskrywings kan nog in die volgende twee dae gedoen word. Gaan skryf asb. in by die toonbank in die voorportaal of kontak die kerkkantoor.
* 40 Dae-Gebedsaksie
Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Die gebedstye is as volg: Dinsdae 6:30 en Woensdae 18:30. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afloop van die erediens in die kapel beskikbaar, indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.
* Groepleiers
Die opleiding van die 40 Dae-groepleiers vind plaas eerskomende Dinsdag- en Woensdagaand om 18:30 in die kapel. Groepleiers sal  hul boekies en DVD’s vir hulle groep dan ontvang, asook voorligting oor die verloop van die veldtog. ‘n Groepleier kan kies watter van die twee geleenthede hy/sy wil bywoon.
* Oude Westhof
Vanaf Sondag 9 Februarie word daar elke Sondag om 16:30 ‘n 40 Dae byeenkoms in Oude Westhof gehou.   Ons nooi al die inwoners van Oude Westhof na daardie geleentheid. U is ook welkom om vriende van buite te nooi na die geleentheid. Ds. Nelis en Heerden sal om die beurt die geleenthede  aanbied.

Na afloop van die Kerkraadsbevestiging van die afgelope Sondag, is die volgende persone tot die leierkorps van die kerkraad verkies:
Leierouderling:                      Barry Volschenk
Onderleierouderling:          Christo Spies
Leierdiaken:                            Pierre Marais
Onderleierdiaken:                Phillip van der Merwe
Blok A-ouderling:                  Marcel van der Walt
Blok A-diaken:                       De Jongh Borchardt
Blok B-ouderling:                  Jan Lochner
Blok B-diaken:                        Christi Botha
Blok C-ouderling:                  Edgar Swart
Blok C-diaken:                        Phillip van der Merwe

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
2     Mila Conradie, Nicola De Jongh, Elize Ras, Elise Stassen, Johann van Tonder
3     Kie Macgregor, Lia Miglietta, Doreen Olivier, Hendrik Pelser, Sakkie Pretorius, Richard vd        Westhuizen, Jean-Pierre Viljoen
4     Paul Basson, Christa Erasmus, Rudolf Hartshorne, Mike Holmes, Ilse Nel
5     Daniel Hugo, Karin Malan, Inge-Mari von Westernhagen
6     Frederick Greeff, Lynette le Roux, Nick Lombard, Stephanie Miglietta, Hannes Oosthuizen,
Marinus Steenberg, Gerhard Swanepoel, Marso van Staden
7     Petro Coetzee, Nicholas Ellis, Celia Oosthuizen, Dihan van Taak
8     Pieter Brink, Francis Brüssow, Antoinette Human, George Jv Rensburg, Inge Oosthuizen, Aletta Schade

Gebedsbediening
MATTEUS 25:40   “En die Koning sal hulle antwoord: ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.”

 

Ons bid vir die volgende persone en sake:
* Julie Joubert moet na ‘n onlangse operasie ‘n opvolg-operasie ondergaan (Plettenberg 37, 0219131025).
* Marinda Roux het ‘n operasie ondergaan (Charmaineslot 5, 0219398738).
* Sampie Lundie se pa is ernstig siek (Goewerneur 19, 0832999004).
* Christelike Alkoholistediense waarvoor ‘n spesiale deuroffer gemaak kan word.
* Doopouers en –lidmate
* Gemeente-aktiwiteite
* Ons leraars en hul gesinne
* Kantoorpersoneel
* 2014-verkiesing
* Pierre Korkie (wat in Jemen as gyselaar aangehou word) en sy familie
* Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons innige meegevoel met:
* Christine Janse van Rensburg, (Kommissaris 134, 0760281408).  Haar kleinseun is oorlede.
* Elisca Volschenk (Broadway 57, 0834587942).  Haar pa is oorlede.
* Laura Joubert (Hofmeyer 21, 0219131331).  Haar pa is oorlede.

Diensbeurt:  Maryna Lombard, 0219130350 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

Ons versoek vriendelik dat u hierdie gebedslysie in u Bybel hou vir voorbidding tydens u stiltetyd en dat dit ook by Bybelstudiegroepe as gebedsleiding gebruik sal word.  Baie dankie.

BARMHARTIGHEID

GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Die wêreld soek nie soseer ‘n definisie van Christenskap nie; hulle soek ‘n demonstrasie daarvan.  (Anoniem)

TERUGVOERING:
Durbanville-Hoërskool:  Dankie vir skenking van tweedehandse leers – dit is baie welkom!  Dit sal aan plaasskole in omgewing uitgedeel word.

NUWE PROJEKTE:
Barmhartigheidsvergadering:  Vind plaas op Donderdag 6 Februarie om 09:00 in kerksaal. Almal (veral jonger dames) is welkom om te kom luister en/of betrokke te raak by enige van die onderskeie afdelings. Alle werk geskied volgens u eie belangstelling en beskikbare tyd. Kom maak nuwe vriende en maak ‘n verskil!

Kerkwinkel:  Verkoping op Donderdag 27 Februarie tussen 13:00 en 15:00 in kerksaal (mits genoeg voorraad). Nuwe artikels/produkte kan verkoop word teen R50 per tafel. Kontak die kerkkantoor indien u belangstel.

Gedroogde perskes:  Nuwe voorraad kan weer verkry word teen R40 per 1kg-sak. Weens ‘n gebrek aan stoorruimte, moet u asb. so gou moontlik u naam by die kantoor inlewer, indien u sou belangstel om daarvan te koop.

Projek 365:   “Projek 3-6-5 sal jy nie voel aan jou lyf.  Deur slegs jou sente te gee aan dié wat nie het, bring jy baie vreugde en tonne vol pret!”  Flessies by die kerkkantoor beskikbaar.

BEHOEFTES:
Enige artikel is welkom vir die kerkwinkel  –  voorraad dringend nodig.
Kleinerige yskas vir wendyhuis in Ruyterwacht.
Eierdosies (6-pak met dekseltjie).
“Randrekker”-resepte (bv. maalvleis, vis, groente ens.) vir Ruyterwacht-inwoners.
Kussings vir Alzheimer-pasiënte ( om tassintuig te stimuleer): instruksies by die kerkkantoor beskikbaar. ‘n Uitstekende 40 Dae-projek!
Waaiers: Angels Only-bewaarskool in Fisantekraal asook BADISA-kantoor  –  dringend.
Vaardigheidsklasse: bv. houtwerk, brei, verf, ens. Vrywilligers hiervoor word dringend benodig by The Valley Primêre Skool op Pampoenkraalplaas. Skakel Twanette Acker by 083 444 4560.

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 31 Januarie 2014

 

www.kaapkerk.co.za

                                                                                                Teken In II Teken Uit

W

ES-EN-SUID-KAAPLAND AMPTELIKE NUUSBRIEF

 

Onthou: Trevor Manuel by US Teologiese Dag

Eerskomende Maandag 3 Februarie, by die Kweekskool om 09:00, kom Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag aan die orde en hoor ons hoe min Trevor Manuel oor oa die kerk se betrokkenheid by die Nasionale Ontwikkelingsplan oordeel. Lees onderaan vir meer inligting. By die Openingserediens die vorige aand (Sondag 2 Februarie) om 19:00 in die NG Gemeente Stellenbosch-Wes, is Julie Claassen die prediker, met Almatine Leene wat as liturg optree.

 

S

INODALE NUUS

1. NGK Algemene Sinode 2013: Dokumente beskikbaar

Die Notule van die Algemene Sinode 2013, Besluiteregister en Kerkorde is nou beskikbaar op die webblad van die NG Kerk by Wat is Nuut. Hierdie dokumente is ook op www.kaapkerk.co.za by Amptelike Dokumente te kry.

 

2. Beplan vir Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Hierdie herinnering is vir gemeentes waar dit moontlik is om 9 Februarie se erediens in te klee rondom opvoeding en onderwys: Dalk wil kollegas oorweeg om nou reeds opvoeders (skoolhoofde, onderwysers, nasorg tannies, sportafrigters en andere by ons kinders betrokke) uit te nooi na ‘n spesiale geleentheid vir voorbidding tydens dié erediens. Materiaal vir gebruik tydens die Biddag sal in volgende week beskikbaar wees.

 

 

3. Arbeidsbediening nooi Vrywilligers uit

“Wil jy betrokke raak by Arbeidsbediening en sodoende die hande en voete van die kerk van Jesus Christus wees?” vra Carin Brink, Streekbestuurder: Arbeidsbediening. Belangstellendes kan meer lees oor geleenthede vir toerusting om ‘n verbintenis vir hierdie belangrike saak te maak – klik hier.

 

4. Herinnering: Kursus in Brugpastoraat

‘n Laaste herinnering! Reageer voor 31 Januarie! Die Taakspan vir Predikantebegeleiding (STP) nooi alle predikante wat tans, of binnekort, nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie daarvoor het, uit na ‘n drie-dag voorbereiding om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Dit vind van 11-14 Februarie by Communitas (Stellenbosch) plaas. Skakel Pierre Goosen (021 808 9098) of Adrienne Bester (021 808 3382; bestera@sun.ac.za) vir meer besonderhede en lees hier meer.

 

 

A

LGEMENE NUUS EN INLIGTING

1. Groote Kerk staan op vir Geregtigheid

Die NG Gemeente Kaapstad beplan ‘n trustfonds vir die 5 maande oue Lesray Mentor, wie se ma (Lesline, 26) verlede week op haar eerste werksdag na kraamverlof in ‘n taxi op pad werk toe doodgeskiet is. Volgens Riaan de Villiers, Jeugwerker, kon die gemeente nie net langer toekyk nie. Hulle wil ook deur middel van ‘n konferensie oor Kerk en Geregtigheid (14-16 Maart) tot die fonds bydra. Lees die Cape Argus se berig hier.

 

2. Dink nuut met Fresh Expressions of Church!

Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling en gemeentestudies aan die Teologiese Fakulteit US) saam met Communitas, bied die hoofkursus Mission Shaped Ministry (MSM) van die Fresh Expressions-beweging in Engeland gedurende 2014 in Kaapstad aan. Dit help in die ontwikkeling van nuwe geloofsgemeenskappe en nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel. Die kursusleier is Johan Els en meer inligting is hier.

 

3. Handleiding Kerkkantoorpersoneel bygewerk

Gereelde lesers, veral kollegas in kerkkantore, onthou dalk nog Mossie Mostert van die Noord-Kaapland se Handleiding vir Kerkkantoorpersoneel, waaroor ons verlede jaar berig het. Intussen het Mossie waardevolle inligting oor elektroniese oorbetalings en ander finansiële wenke bygewerk. Lees onderaan meer hieroor. Dankie vir bruikbare inligting, Mossie – Red.

 

4. Aandag Huweliksbevestigers: “Nuwe” Register lyk so…

Huweliksbevestigers wat tot nou toe in die “vorige” huweliksregister gewerk het en binnekort die “nuwe” boek – met plek vir foto’s en duimafdrukke – moet begin gebruik, kan hier klik vir ‘n voorbeeld met verduidelikende notas. Kommentaar en voorstelle is welkom – kontak Marieta by kommunikasie@kaapkerk.co.za gerus.

 

5. NG Gemeente Swellendam spog met Skriba

Uit Swellendam kry ons lekker nuus: “Gedurende Januarie 1974 het ’n jong meisie by Swellendam Moedergemeente begin werk. Sy is later getroud en nou, 40 jaar later, is sy steeds by ons! Baie dankie aan ons skriba, Barbara du Toit. Ons as gemeente is bevoorreg om haar kundigheid en lojaliteit elke dag te ervaar. Sy is ’n voorbeeld van toegewydheid en ons wens haar net die mooiste toe vir die jare vorentoe. Wat is die moontlikheid dat daar binne die NG Kerkfamilie ’n skriba is wat langer jare diens (aaneenlopend) het?” Ons hoor graag van gemeentes hieroor – Red.

 

6. Godsdiens-Kommissie hou Verkiesings dop

Die Electoral Code of Conduct Observer Commission (ECCOC) is ‘n intergodsdienstige moniteringsliggaam wat reeds sedert 2000 bestaan (NG Kerk was stigterslid). Sodra die spesifiek verkiesingsdatum van ‘n Algemene Verkiesing aangekondig word, bring die ECCOC, ondersteun deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die verskillende politieke partye op verskeie plekke in die land byeen vir ‘n ondertekeningseremonie van die gedragskode wat wetlik afdwingbaar is tydens die verkiesingstryd. Die Burger se berig hieroor is hier te lese.

 

7. Is jy Dopper, Gatjieponder of dalk Stoepsitter?

Dalk interessant vir ons ouer lesers, wat nog hierdie benaminge sal onthou en ken. Neels Jackson (nuwe Kerkbode-redakteur) het in 1992 ondersoek ingestel na die herkoms van byname soos Doppers, Gatjieponders en Stoepsitters. Goedige name wat nie as verkleinerend of negatief beleef of gebruik is nie, het Neels uitgevind. Aangeheg is meer.

 

 

G

EMEENTES BIED AAN

1. NG Gemeente Durbanville:

1.1 Wêreldbiddag vir Vroue: 7 Maart

Durbanville Gemeente nooi almal om op Vrydag 7 Maart 2014 om 10:00 die Wêreldbiddag vir Vroue met die tema Strome water in die woestyn mee te maak. Vanjaar word op Egipte gefokus. Die spreker is dr Almatine Leene van die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Lees meer op www.kaapkerk.co.za by Wêreldbiddag vir Vroue. Terloops: die bestelvorm vir programme is by NUUT op www.kaapkerk.co.za beskikbaar, terwyl die Engelse bestelvorm hier te krye is.

 

1.2 Werkswinkels: Emosionele Intelligensie

Dr Pieter van Jaarsveld bied gratis werkswinkels oor emosionele intelligensie by die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, aan. Die twee opeenvolgende sessies is op Sondag 2 Februarie en 9 Februarie van 18:00 – 20:00 in die kerkgebou. Kontak Gys van Schoor by 082 563 7441 met navrae. Geen besprekings is nodig nie – almal welkom! Klik hier vir meer oor Pieter van Jaarsveld.

 

1.3 Seminaar: Verhoudings

Riekert Botha, bekend vir sy optredes op RSG met Pleisters vir die Siel, en skrywer van ‘n hele aantal boeke oor die onderwerp, is die gespreksleier van ‘n seminaar oor verhoudings wat gedurende die naweek van 7-9 Februarie by Durbanville Gemeente gehou word. Bywoning gratis; vrywillige bydrae vir koste welkom. Vrydagaand is daar ‘n gesellige worsbraai by die gemeentesentrum – kaartjies tot 5 Februarie by die kerkkantoor (021 975 6370). Die naweek sluit af met ‘n erediens op Sondag 9 Februarie om 09:00.

 

 

P

REDIKANTENUUS

Morgenster se Henry Murray ernstig siek

Dit was met groot skok dat ons die nuus ontvang het dat Henry Murray van Morgenster verlede week gediagnoseer is met ‘n erge kwaadaardige gewas op die brein (Glioblastoom). Henry en Susan werk al vir meer as 30 jaar in Malawi en Zimbabwe. Verdere toetse sal die prognose en behandeling bepaal. Meer inligting, onder meer oor ‘n Facebook-ondersteunersgroep vir Henry, is onderaan. Henry, jy, Susan en julle gesin bly in ons gedagtes en gebede – Red.

 

 

N

UUSBRIEWE EN PAMFLETTE

Shepherd’s Square Nuusbrief

In Shepherd (die Universiteit van die Vrystaat se sentrum vir die begeleiding van geestelike leiers) se jongste nuusbrief skryf Gerhard Botha oor water wat lewe en dood gee. Lees gerus meer by NUUT op www.kaapkerk.co.za.

 

 

F

UNKSIES EN FEESTELIKHEDE

1. Badisa Alta du Toit Nasorg: Sonskynfees

Die Sonskynfees word weer op 22 en 23 Februarie by die Danie Uys Park, Bellville, ten bate van Alta du Toit Nasorg gehou. Vermaak vir die hele gesin: stalletjies, kindervermaak, pretritte, ‘n sterkman-kompetisie en verskeie sangers (Nicholis Louw, Amore, Gerrie Pretorius en meer!) Sien die volkleur advertensie by NUUT op www.kaapkerk.co.za. Doen aansoek vir stalletjies by info@sonskynfees.co.za en kry meer inligting by 021 913 2106 of lelani@altadutoit.org.za.

 

2. NG Gemeente Suider-Paarl: Paarl Familiefees

Suider-Paarl Gemeente bied op Vrydag en Saterdag 14 en 15 Maart die Paarl Familiefees by Die Poort, Suider-Paarl, aan. Dis ’n lekker kuierfees en daar is iets te kyk, te doen en te eet vir almal met ongeveer 60 stalletjies binne-in ‘n groot tent. Dit word verhuur aan uitstallers van geskenke, dekor, skilderye, klere, juwele, eetgoed, ens. Kontak die kerkkantoor by 021 863 2700/admin@suiderpaarl.co.za om ’n stalletjie vir die twee dae te huur of vir navrae.

 

3. NG Gemeente Die Strand: Plaasmark weer oop

Na ‘n lekker rustyd kan jy weer op 14 Februarie van 09:00 – 11:00 saamkuier en Die Strand Plaasmark se beroemde pannekoek geniet. Ander lekkernye en bederf sluit in: wegneemetes, basaarpoeding, tuisgebak, ‘n wit olifant tafel, groente en vrugte, plantestalletjie en boeke, klere by die NGK Boutique – alles wat jou hart begeer! “Bring jou Valentyn en begin jou dag by ons,” nooi hulle.

 

4. NG Gemeente Helderberg: Uitreikfees

Helderberg Gemeente hou op 2 Februarie (om 08:00 en 09:30 in die kerk en om 19:00 in die kapel) Uitreikfees met prediker Nobuntu Matholeni. Die fees fokus op die uitreikbedieninge van Helderberg Gemeente en die 32 projekte sal hulle werk uitstal en meer vertel van wat hulle doen. Almal is welkom! Lees onderaan meer oor die prediker.

 

5. NG Gemeente Moorreesburg Kamp, Eet en Fees ook!

Uit Moorreesburg stuur Carin Crous nuus oor gebeure in hulle gemeente. Moorreesburg se Mannekamp (21-23 Februarie by Bridgetown met dr ST Potgieter as aanbieder) is oop vir enige denominasie; hulle Manne-ontbyt vind op 28 Februarie plaas en die jaarlikse Familiefees is van 14-16 Maart. Lg. sluit ‘n basaar, wyksbraaie, ‘n Jubeldiens en gemeente-ete in! Onderaan is meer inligting.

 

 

V

AKATURES

Vakatures op Kerkbode se webblad

Heelwat vakante poste oor die land heen is tans beskikbaar. Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is by www.kerkbode.co.za. Klik by Amptelik – Vakatures.

 

1. Badisa Huis Andrew Murray: Kinder- en Jeugsorgwerker

Huis Andrew Murray, ‘n Badisa-program, beskik oor bg vakature en wag aansoeke in van belangstellendes om ‘n huiseenheid met 14 dogters tussen die ouderdom van 6 maande en 18 jaar in Wellington te bestuur. Aansoeke sluit op 14 Februarie en die datum van diensaanvaarding is 1 April. Klik hier vir meer inligting.

 

2. Badisa Weskus (Vredenburg): Maatskaplike Werker

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland). Aansoeke word ingewag van Maatskaplike werkers vir ‘n vakatures (voldag) by Badisa Weskus in Vredenburg. Reageer teen 10 Februarie en lees aangeheg meer.

 

3. NG Kerk Oornaghuis: Ontvangsklerk/Sekretaresse

Die NG Kerk Oornaghuis in Hoheizen, Bellville, is op soek na ‘n betroubare dame om ‘n vakature as ontvangsklerk/sekretaresse te vul. Meer oor die take en vereistes is onderaan beskikbaar. Aansoeke sluit op 7 Februarie.

 

 

Ten Slotte

Die skole het alreeds die eerste stof van die vakansie afgeskud. Nou is dit die tersiêre opvoedingsentrums se beurt. Ons beste wense vir ‘n opwindende, kreatiewe en geseënde jaar vir alle studente en dosente. Mag daar genoeg wysheid tussen julle vloei om van 2014 ‘n wonderlik leersame ervaring te maak.

 

Ben du Toit

Marieta Visagie

 

Sentrum vir Kommunikasie
Privaatsak X8, Bellville, 7535
Tel: 021 957 7195
Faks: 021 957 7197
kommunikasie@kaapkerk.co.za

————————————————————-

US TEOLOGIESE DAG EN OPENINGSEREDIENS

 

Die US Fakulteit Teologie se jaarlikse Teologiese dag, wat die amptelike opening van die akademiese jaar inlui, vind plaas op Maandag 3 Februarie om 09:00 in die Attie van Wijk Ouditorium, Fakulteit Teologie, Dorpstraat 171, Stellenbosch. Die tema vir die dag is: Kerke, Teologie en Sosio-ekonomiese kontekste in SA vandag.

 

Minister Trevor Manuel sal as hoofspreker optree by die geleentheid en sal fokus op die Nasionale Ontwikkelingsplan (NOP). Dr Nadine Bowers-Du Toit, ds Averell Rust, biskop Zipho Siwa en dr Braam Hanekom sal die paneelbespreking oor die tema lei. Die bespreking sal gebruik word om teologies te reflekteer oor die NOP, en sodoende kerke en ander godsdienstige groepe bewus maak van die uitdagings voortspruitend uit die NOP.

 

Vir meer inligting oor die NOP, besoek www.info.gov.za/issues/national-development-plan/.

 

Bywoning is gratis en almal is welkom!

 

Parkering by die fakulteit is beperk en gaste word aangeraai om te parkeer in die Laan of op die walle van die Eersterivier (oorkant Paul Roos Gimnasium). Laat ruim tyd toe vir verkeersdruk.

 

Die Openingserediens van die fakulteit vind plaas op Sondag 2 Februarie 2014 om 19:00 by die NG Gemeente Stellenbosch-Wes. Prof Julie Claassens sal as prediker optree en dr Almatine Leene sal die liturg wees.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

ARBEIDSBEDIENING NOOI VRYWILLIGERS UIT

 

Wil jy betrokke raak by Arbeidsbediening en sodoende die hande en voete van die kerk van Jesus Christus wees?

 

Raak bekend met die werksaamhede van Arbeidsbediening, ontvang toerusting, verkry die nodige hulpmiddels en gaan deel Jesus met iemand binne die wêreld van werk.

 

Dit behels ‘n “commitment” om in te skakel en een maal per week en/of volgens behoefte saam met werknemers/werkgewers stil te word om die Woord voordat die dag begin.

 

Sien jy kans? Kontak gerus vir Carin Brink.

Selfoon: 083 651 9515

Kantoor: 021 952 1531

E-pos: cbrink@kaapkerk.co.za

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

BRUGPASTORAAT OPLEIDING

 

Aan alle predikante wat tans of binnekort nie voltyds in ‘n gemeente is nie, maar nog die energie en die roeping het om deeltyds in gemeentes betrokke te wees – en sommer ook die pensioen aan te vul.

 

Dit is met ander woorde alle predikante wat reeds uit diens getree het of binnekort sal emeriteer of wat reeds êrens deeltyds betrokke is en in brugpastoraat geïnteresseerd is.

 

Daar is natuurlik reeds predikante wat in gemeentes aflos en tot groot seën vir baie mense is. Brugpastoraat wil ‘n volgende stap neem en die gemeente deur prosesse vergesel sodat die gemeente (op ‘n nuwe manier) die Koninkryk laat kom in ‘n bepaalde konteks

 

Die doel van Brugpastoraat is dus kortweg:

Om ‘n vakante gemeente te help om haar roeping en rol weer duidelik te verstaan

Om die gemeente te help om haar eie storie / geskiedenis / konteks / kultuur te “hoor” en te verstaan

Om die gemeente te help om die “ou hoofstuk” om te blaai en reg te maak vir die nuwe hoofstuk

Om die gemeente te help om die verandering as ‘n positiewe groei-geleentheid te beleef

Om die gemeente te help om voor te berei vir, en tot die volgende stap oor te gaan (bv beroeping)

Om die gemeente te help met die saamstel van die profiel van ‘n moontlike toekomstige predikant en te help met die Beroepingsproses.

 

Die STP wil julle graag uitnooi na ‘n vier-dag voorbereiding sessie om as Brugpredikant in gemeentes op te tree. Hierdie sessie sal by ‘n latere geleentheid met ‘n volgende drie-dag sessie opgevolg word.

 

Kontakbesonderhede:

Plek: Communitas, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch

Datum: 11-14 Februarie 2014

Navrae:

Pierre Goosen by 021 808 9098

Adrienne Bester by 021 808 3382; bestera@sun.ac.za

 

Antwoord asb voor 31 Januarie 2014 vir die eerste opleiding.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

FRESH EXPRESSIONS OF CHURCH 2014

 

Die agtergrond van “Fresh Expressions” se hoofkursus.

 

Vars uitdrukkings van kerkwees is ‘n strategie wat amptelik deur die Anglikaanse en ander kerke in Engeland die afgelope 10 jaar aanvaar is, waardeur elke gelowige en gemeente aangemoedig word om naas die bekende en bestaande maniere van kerkwees ook nuwe, vars maniere van kerkwees daar te stel vir die al groter wordende getal kerkvervreemde mense in Engeland.

 

Ook in die lig van die Algemene Sinode se onlangse verslag van 2011, getiteld “Die Missionale Aard en Roeping van die kerk”, wat kerkplanting aanbeveel as vaardigheid vir alle predikante, die groot demografiese veranderinge wat in die meeste Suid-Afrikaanse gemeenskappe plaasvind, asook die krimpende getalle wat baie gemeentes in SA beleef, het die oortuiging ontstaan dat ons as NG familie van kerke baie by die Fresh Expressions-beweging in Engeland kan leer.

 

Na ‘n onlangse besoeke van Biskop Graham Cray, die hoof van die beweging in Engeland, het Communitas (Sentrum vir gemeentebegeleiding) besluit om Ekklesia (Ekumeniese Sentrum vir leierskapontwikkeling) te versoek om ‘n vennootskap met FE Engeland aan te gaan met die oog op die aanbieding van hulle hoofkursus. Hierdie kursus word Mission Shaped Ministry (MSM) / Missionaal Gevormde Gemeentes (MGG) genoem.

 

Die aard van die kursus:

Teologies missionaal , proses gedrewe en praktyk georiënteerd.

 

Waardes van die kursus:

1.       Ekumenies

2.       Geestelik verrykend

3.       Aanpasbaarheid

4.       Gemeenskap vormend

5.       Diversiteit inklusief

6.       Volwasse onderrigtend

7.       Praktyk georiënteerd

8.       Gebed gebaseerd

 

Wie kan die kursus bywoon?

Leraars, gemeenteleiers en sendelinge wat:

1.       Besig is om ‘n nuwe bediening te ontwikkel.

2.       Beplan om ‘n nuwe bediening te begin.

3.       Hul bestaande gemeente wil transformeer om meer missionaal te wees en te funksioneer.

 

Waar word die kursus aangebied in 2014?

Kaapstad: Cornerstone Institute, 127 Cecil Road, Salt River, 7925

 

Temas:

Tydens die 9 maande opleiding sal kursusgangers 24 modules deurloop, sekere modules is opsioneel. (Sien program vir volledige temas) Voorbeelde van temas:

God se sending

Missionale gemeentewees

Dissipelskap

Evangelisasie

Missionale leierskap

Missionale waardes

Evangelie en kultuur

Kinders en jeug

Missionale kleingroepe

Ontwikkeling van nuwe bedieninge

 

 

Aanbieders:

Aanbieders uit verskillende denominasies, wat kundig en ervare is op die gebied van nuwe geloofsgemeenskap ontwikkeling gaan onder leiding van die volgende span die kursus aanbied:

Johan Els (Kursusleier, NGK), David Meldrum (Anglikaans), Peter Adams(VGK), Chris Goddard (Vineyard).

 

Taal:

Kursus sal in Afrikaans en Engels aangebied word.

 

Koste van die kursus: R2500 p p

Die sluit die volgende in:

Naweek weg – 21 23 Februarie by Bettysbaai Oord, Wallersway.

‘n Lêer met volledige studente kursusmateriaal. Materiaal slegs in Engels beskikbaar.

Verversings tydens die 24 sessies.

 

Beurse:

Leraars en lidmate van die NG Kerkfamilie (NG, VGK en RCA) wat belangstel om die kursus by te woon kan onverwyld by die volgende adres aansoek doen vir ‘n beurs:

GKS, Posbus 3322, Matieland, Stellenbosch, 7602 of philipb@sun.ac.za

Suksesvolle kandidate kan van ondersteuning voorsien word.

 

Kerkrade:

Lidmate en leraars word aangemoedig om ook by hulle Kerkrade aansoek te doen vir finansiële ondersteuning.

 

Deposito:

R500 deposito is betaalbaar voor 17 Februarie 2014.

Gratis geskenkbewyse kan gewen word!

Registrasie: Philip Donald, 082 859 5919. 1philipdonald@gmail.com

Kursus informasie: Johan Els, 084 672 0626, jpjels@telkomsa.net

 

Indien u belangstel om die kursus ook in u omgewing in 2014 te laat aanbied, doen navraag oor die bekendstellingsnaweek by Philip Botha, 082 823 2272, philipb@sun.ac.za.

 

Struktuur van die kursus:

In Kaapstad sal die kursus begin met ‘n wegbreek naweek by Bettysbaai Oord (21 – 23 Februarie 2014), 3 Saterdae (1 per kwartaal) en 12 Dinsdagaande bestaan.

 

Akkreditasie:

‘n Sertifikaat sal deur die Teologiese Fakulteit aan suksesvolle kursusgangers tydens ‘n akkreditasie geleentheid oorhandig word. Minstens 20 modules moet bygewoon word. Geen eksamen word geskryf nie, wel lees en tuiswerk. Dertig VBO-punte kan verdien word.

 

Vir die volledige program, tye en temas, kontak Johan Els by 084 672 0626 of jpjels@telkomsa.net.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————

HANDLEIDING KERKKANTOORPERSONEEL BYGEWERK

 

“Ds Mossie, jy moet iets skryf oor die gevaar van die ‘rooi trommeltjie’… daar word baie geld ontvang by die kerkkantoor… Sondag- / Maandagoggend is dit kollektes… dankoffers (dikwels kontant in koevertjies)… basaargeld… speletjiesaande se inkomste, huurinkomste ensovoorts. Dominee as die ‘rooi trommeltjie’ kon praat…”

 

Een van my afgetrede kollegas (saakgelastigde in ’n sinodale kantoor) het soos volg gereageer: “In my tyd het dit amper elke jaar gebeur dat daar by ’n gemeente geld weggeraak het – en soms sommer groot geld.”

 

Hy versoek: “Ek het net gewonder of jy nie nog ’n stukkie oor elektroniese oorbetalings moet bysit nie. Dit is die manier waarop meeste oordragte/betalings vandag gedoen word. En ek wonder net of alle gemeentes/kerkrade telkens seker maak dat genoegsame sekuriteit en magtigingsprosedures in plek is. Dit is so maklik vir iemand om geld na ’n ander/vals rekening oor te plaas – en as die ouditeure dit later optel (as hulle dit regkry) dan is dit dalk al meer as ’n jaar later.”

 

Ek het dit dus goedgedink om die Handleiding Kerkkantoorpersoneel (’n praktiese gids) aan te vul met ’n paar finansiële wenke (bladsy 74 – 87). Dit kan gebruik word om ’n beleid op te stel ten opsigte van kontantontvangstes, tjekaansoeke, kleinkasfondse en internet/elektroniese bankdienste.

 

Is by jou kerkkantoor genoegsame maatreëls en beleid in plek ten opsigte van internet/elektroniese bankdienste?

 

Toets jou kerkkantoor aan die volgende vrae:

• Hoeveel persone moet betrokke wees om veilige elektroniese betalings te maak?

• Wie “laai” die elektroniese transaksies?

• Wie doen die magtiging? Is dit dalk dieselfde persoon wat die transaksie gelaai het?

• Skep van rekeninge en begunstigdes: hoeveel persone is betrokke as dit geskep word?

• Is die webwerf waarop jy aanteken veilig? Hoe weet ek of dit veilig is?

• Moet ’n veilige webwerf van ’n bank met “https” of “http” begin? Kyk jy ooit na die webadres? [die sogenaamde “URL” (Uniform Resource Locator)].

• Van kyk gepraat: is daar ’n prentjie van ’n slotjie op jou skerm? Waar verskyn dit?

 

Om meer te lees en die opgedateerde handleiding (Januarie 2014) af te laai, besoek die webblad van Noord-Kaapland sinode – kerkkantoor.

 

Ds Mossie Mostert

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

DOPPERS, GATJIEPONDERS EN STOEPSITTERS

 

Neels Jackson het in 1992 ondersoek ingestel na die herkoms van die byname Doppers, Gatjieponders en Stoepsitters, asook Wederdopers.

 

‘n Aanhaling uit die artikel:

“… Die oudste van dié kerklike byname is die woord Doppers. Nog voor die Gereformeerde Kerk of Dopperkerk in 1859 afgeskei het, is dié naam al gebruik. Daar is verskeie teorieë oor die oorsprong daarvan, maar volgens prof Flip van der Watt, voormalige hoogleraar in Kerkgeskiedenis van die NG Kerk, is die aanneemlikste teorie dat dit kom van die Nederlandse woord dorpers. Dit is gebruik vir mense van die platteland – dus nie stedelinge nie. Volgens prof Van der Watt het dit op eenvoudige mense gedui, maar nie ’n negatiewe betekenis gehad nie. Prof Adriaan Pont, Hervormde hoogleraar in Kerkgeskiedenis, sê egter die bedoeling was selfs om agterlikheid aan te dui. Die naam is volgens hom soms ook vir Hervormers gebruik.

 

Die naam Gatjieponders vir NG lidmate het sy ontstaan te danke aan die soort manelle wat NG predikante soms gedra het. Predikante van ander kerke het die ronde manel of kaggelpyp gedra wat voor en agter lank was, sê prof Pont. Dié kan ’n mens nog op Kerkplein in Pretoria in die standbeeld van pres Paul Kruger sien. Van die NG predikante het egter ’n Engelse manel begin dra wat net agter oor die boude lank was. Dit is spottenderwys ’n gatjapon genoem. So het die naam Gatjaponners of Gatjieponders ontstaan met, volgens prof Pont, die effense konnotasie dat ware gelowiges die ronde manel gedra het en dié wat ligter was in die geloof, die gatjapon. Prof Van der Watt meen egter dat dit nooit ’n negatiewe naam was nie. Hy gee ook nie om om ’n Gatjieponder genoem te word nie.

 

Die benaming Stoepsitters vir die Nederduitsch Hervormde Kerk is volgens prof Pont ’n Wes-Transvaalse naam. ’n Mens sal vergeefs op ander plekke daarna soek. Dit dagteken van die jare twintig toe die Hervormde Kerk nie genoeg predikante gehad het nie en van die Wes-Transvaalse gemeentes daarom nie Sondae eredienste gehou het nie. Die lidmate wou egter nie saam met die Doppers of Gatjieponders kerk hou nie en het tuis gebly. Vandaar die naam Stoepsitters…”

 

Lees meer by http://www.nhka.org/images/stories/Web_redaksioneel/Doppers.pdf.

 

(Met erkenning aan Neel Jackson en dank aan Mossie Mostert in Noord-Kaapland eNuus van 28 Januarie 2014)

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE DURBANVILLE

EMOSIONELE INTELLIGENSIE

 

Dr Pieter van Jaarsveld bied gratis werkswinkels oor emosionele intelligensie by die NG Kerk Durbanville, op die hoek van Kerkstraat en Weyerslaan, aan. Die twee opeenvolgende sessies is op Sondag 2 Februarie en 9 Februarie van 18:00 – 20:00 in die kerkgebou.

 

Dr Pieter van Jaarsveld het opleiding in sielkunde en teologie, hy is ‘n dosent in sielkunde en ook deeltydse konsultant vir Suid-Afrikaanse en internasionale maatskappye. Hy is ‘n gereelde spreker op TV- en radioprogramme en ook ‘n gesogte spreker by konferensies. Dr Van Jaarsveld is ook die skrywer van artikels en boeke, waaronder Verbeter jou kind se selfbeeld en Die hart van ‘n wenner: Ontwikkel jou emosionele intelligensie.

 

Kontak Cindy van der Merwe by 021 975 6370 met navrae.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HENRY MURRAY ERNSTIG SIEK

 

Ons steier nog onder die baie slegte nuus van Henry Murray van Morgenster wat ons verlede naweek ontvang het.

 

Hy het skielik vreemde simptome getoon, soos ‘n sekere mate van verlies aan funksies aan die een kant van sy liggaam, asook hoofpyne. Aanvanklik is gedink dis beroerte. Nadat Discovery hom uit Harare gevlieg het, is hy in die Sunninghill hospitaal in Johannesburg opgeneem waar hy gediagnoseer is met ‘n erge kwaadaardige gewas op die brein (Glioblastoom).

 

Na ’n sewe-uur lange operasie op Dinsdag 28 Januarie berig sy oudste dogter, Cecile, op die “Henry Murray Support” Facebook-blad: “Dad is out of surgery safely! He recognises us and is laughing and joking!” Die minder goeie nuus is dat daar nie verwag kan word dat hy met hierdie toestand vir langer as ses maande kan lewe nie. Ons bid vir hierdie besondere gesin en weet dat die Here almagtig is en hulle in alle opsigte versorg. Kobus Odendaal vlieg Vrydag om hom te gaan besoek.

 

Vir diegene wat nie so op hoogte is nie: Henry is gebore in Zimbabwe. Sy pa en ma was ds George en Ina Murray van Morgenster en hulle is direkte afstammelinge van die Murray’s wat diep Gods-spore in Afrika in die kerk/sending getrap het. Henry en Susan het destyds hulle bediening in Malawi begin en was daarna by CAVA in Harare werksaam. Sedert 2001 is hy betrokke by die Teologiese Kollege op Morgenster, Zimbabwe waar hy tans vise-rektor en dosent in Missiologie is.

Die jongste inligting is by ‘n Henry Murray-ondersteuningsgroep op Facebook. Belangstellendes kan by www.facebook.com/groups/HenryMurraySupport/?fref=ts of by www.facebook.com/groups/HenryMurraySupport meer lees en saamleef met die gesin.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE HELDERBERG

UITREIKFEES

 

Helderberg Gemeente hou op 2 Februarie Uitreikfees met prediker Nobuntu Matholeni.

 

Die fees fokus op die uitreikbedieninge van Helderberg Gemeente en die 32 projekte sal hulle werk uitstal en meer vertel van wat hulle doen. Almal is welkom!

 

Meer oor die prediker:

Nobuntu Matholeni doen deurbraak-werk as ‘n pastorale berader in Chris Nissen Park en is in diens van die ‘Hoop in Aksie’ projek van Helderberg Uitreik.

 

Sy is ‘n opgeleide Baptistekerk-leraar en het ‘n meestersgraad in teologie aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.

 

Sy het as een van agt kinders van ‘n enkelouer-ma in ‘n “township” in Queenstown grootgeword. In haar naskoolse jare het sy in Kaapstad as ‘n huishulp vir ‘n teologiese student en sy vrou gewerk. Die boeke op haar werkgewer se lessenaar het haar interesseer. Hulle het haar saamgenooi na hul kerkdienste. Nadat Nobuntu die Here in ‘n kerk in Khayelitsha aangeneem het, het sy by ‘n Bybelskool ingeskryf en na vier jaar het sy die kursus by die Baptiste Teologiese skool voltooi. Sy getuig van God se voorsiening in die tyd. Na haar studies is sy as leraar in die Baptiste Gemeente in Vishoek bevestig. Sy is passievol om ander mense te bemagtig, veral vroue wat as randfigure deur die gemeenskap weggestoot word. Dit is waarom sy haar meestersgraad in pastorale-sorg en berading verwerf het.

 

“I am the missionary of a White Afrikaans Church in a Coloured Community as a Black Woman. Isn’t that awesome?” – Nobuntu Matholeni.

 

Navrae: Louise Theron

Helderberg Uitreik

Tel 021 851 5582

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG GEMEENTE MOORREESBURG

 

1. MANNEKAMP 2014

Van 21 tot 23 Februarie 2014 hou ons ‘n Mannekamp te Bridgetown.

 

Die welbekende Dr S.T. Potgieter gaan die gespreksessies aanbied en Adri Theron sal die manne met sang begelei. Dit beloof om ‘n insiggewende, LEKKER kamp te wees! Oop vir persone van enige denominasie.

 

Onkostes: R 150.00 per persoon. Nooi jou vriende om saam te kom kamp! Inskrywingsvorms is beskikbaar by die kerkkantoor, asook by die kerkdeure. Jy kan selfs met jou eie karavaan gaan kamp of tent opslaan op Bridgetown.

 

Sluitingsdatum vir inskrywings: Vrydag 14 Februarie 2014

Kontakpersoon: Mariba Koegelenberg (022 433 1069)

 

2. MANNE-ONTBYT

Ter viering van die Wêreldbiddag vir Mans (Saterdag 1 Maart), hou ons ʼn Manne-ontbyt op Vrydag 28 Februarie 2014 om 06:30 in die kerksaal.

 

Boodskap om 06:30-07:00 en ontbyt vanaf 07:00. Koste: R40 pp

 

Indien u belangstel, kontak asb. die kerkkantoor (022 433 1105) vóór 26 Februarie om u naam op die lys te plaas.

 

3. FAMILIEFEES 2014

Ons jaarlikse Familiefees vind hierdie jaar op 14 – 16 Maart 2014 plaas. Die formaat is min of meer dieselfde as verlede jaar en behels dus die volgende:

 

Vrydagaand 14 Maart – Basaar, kerkgronde

Saterdagaand 15 Maart – Wyksbraaie (Wyksbraaie kan ook op enige ander geleë tyd gehou word)

Sondag 16 Maart – Jubeldiens om 09:30 met Wian Vos

Tee na die erediens by die Braai-Area

Sondag 16 Maart – Gemeente-ete om 12:00

 

Gemeente-ete kaartjies:

R65 – Maksi-ete / R45 – Mini-ete

 

Kaartjies by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel 022 433 1105.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

HUIS ANDREW MURRAY

KINDER- & JEUGSORGWERKER

 

Huis Andrew Murray (HAM), ‘n Badisa-program, beskik oor ‘n vakature en wag op aansoeke van mense wat daarin belangstel om ‘n huiseenheid met 14 dogters tussen die ouderdom van 6 maande en 18 jaar te bestuur.

 

Die take behels die volgende:

 

        volle fisiese versorging van die kind

        toesig oor huiswerk en skooltake

        versorging van klerasie

        vergesel kind op uitstappies en ander buitenshuise aktiwiteite

        verteenwoordig ouer by oueraande en ander skoolfunksies

        toon belangstelling in kind se sport-, akademiese-, kulturele- en geestelike ontwikkeling

        voorbereiding en toesighouding oor inpak van skoolkos

        skoon en netjies hou van huiseenheid

        skep van huislike atmosfeer binne huiseenheid

        rapportering van kind se gedrag en funksionering binne huiseenheid

        vergesel kind na mediese ondersoeke

 

Die geskikte kandidaat sal emosioneel goed aangepas wees, hoë morele en etiese waardes nastreef, ‘n navolgenswaardige voorbeeld kan stel, gedissiplineerd wees, georganiseerd wees, selfstandig en binne spanverband kan werk, oor ‘n geldige rybewys beskik, geletterd wees (graad 12 en hoër) en werklik ‘n passie vir kinders en kinderopvoeding hê. ‘n Gekwalifiseerde aansoek in Kinder en Jeugsorgwerk sal die aansoeker tot voordeel strek.

Die persoon sal ook bereid en in staat wees om verdere indiensopleiding te deurloop.

 

Die markverwante vergoedingspakket sluit in: lidmaatskap van ‘n groep mediese- en pensioenfonds, verpligte vakansieverlof, gratis maaltye en verpligte inwoning.

 

Rig kort CV met kontakbare verwysings aan Die Hoof, Huis Andrew Murray, Posbus 129 Wellington, e-pos aan: info@andrewmurray.org.za , faks na 021 873 5265.

 

Aansoeke sluit Vrydag 14 Februarie 2014. Datum van diensaanvaarding 1 April 2014.

 

Indien u nie binne drie weke na die sluitingsdatum enige reaksie van ons ontvang het nie, kan u aanneem dat u aansoek onsuksesvol was.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————–

BADISA WESKUS

VREDENBURG

MAATSKAPLIKE WERKER

 

Badisa is ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk (Wes-en-Suid-Kaap) en die VGKSA (Kaapland).

 

Badisa is ‘n Christusgesentreerde, waardegedrewe organisasie wat staan vir diensbaarheid, rentmeesterskap, geregtigheid en uitnemendheid.

 

Aansoeke word ingewag van Maatskaplike werkers vir ‘n vakatures (voldag) by ons kantoor te

Badisa Weskus in Vredenburg.

 

Kandidate wat BADISA se waardes onderskryf en oor die volgende vereistes beskik, kan aansoek doen:

 

•        Registrasie by die Raad van Maatskaplike Diensberoepe as maatskaplike werker

•        Minstens kode B-rybewys

•        Die vermoë om gevalle-, groep en gemeenskapswerk op ‘n gebalanseerde, geïntegreerde wyse, effektief te verrig

•        Ondervinding van Kinder- en Gesinsorgwerk

•        Vaardigheid in verslagskrywing en statutêre werk

•        Rekenaarvaardigheid op woordverwerkingsprogram

•        Vermoë om in ʼn span saam te werk en vennootskappe te sluit.

•        Afrikaans eerste taal spreker en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees.

•        As deel van ons diensgelykheidplan sal aansoekers uit die aangewese groepe voorkeur geniet

 

Voordele:

Ruim verlofvoordele, mediese fonds en pensioenskema.

 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik

 

Voorsien volledige CV met twee referente teen 10 Februarie 2014 aan

 

Bestuurder Maatskaplikediensprogramme

Posbus 372, St Helenabaai

E-pos: msheyns@telkomsa.net

Faks: 022 736 2350

Navrae: Marianne Heyns by 082 317 3122.

 

 

Terug na Hoofblad.

 

———————————————————-

NG KERK OORNAGHUIS

 

Bo-Lincolnstraat 80, Hoheizen, Bellville

 

Pos beskikbaar: Half-dag Ontvangsklerk / Sekretaresse

 

Vereistes: Vroulik / Ouderdomsgroep tussen 30 – 55 jaar / Eie vervoer.

 

Take: Neem van telefoniese / aanlyn-besprekings. Ontvang van gaste. Kontrolering van besprekingsregister. Algemene kantoor- en tikwerk. Toesig oor algehele skoonmaak en netheid van die Oornaghuis (soos nodig).

 

Verlangde vaardighede: Moet selfstandig, verantwoordelik en probleem-oplossend kan dink en werk. Rekenaarvaardigheid ‘n aanbeveling. Goeie mense-verhoudinge handhaaf. Goeie telefoon-etiket gebruik. Vlot tweetalig wees. Moet met geld kan werk. Moet soms onder druk kan werk.

 

Ondervinding: Minstens 5 jaar administratiewe ondervinding (géén kansvatters, asb.)

 

Werksure: Dis ‘n halfdagpos wat meestal middagskofte behels en afgewissel word met vier, soms meer, oggendskofte per maand. Daar sal ook van die ontvangsklerk verwag word om per geleentheid in die Oornaghuis te oornag wanneer die aflos met verlof is.

 

Stuur volledige CV na:

Faks: 021 913 3736

E-pos: oornaghuis@telkomsa.net

 

Sluitingsdatum: Vrydag 7 Februarie 2014

Did you like this? Share it:

Bulletin 26 Januarie 2014

26 Januarie
07:30   Ds. Nelis van Rensburg
09:00   Ds. Heerden van Niekerk
Skriflesing:  Matteus 25:14-30
Deuroffer:  Sinodale bydraes
Bevestiging van kerkraadslede
18:30   Toerusting: “Seerkry en Geloof”
18:30   Toerusting:  Ouers van gr. 1’s, kapel
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (Gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (Gr. 4-6) saal

Maandag, 27 Januarie
19:30    Vrouebediening se Dagbestuur, Goewerneur 55
20:00    Mannebybelstudie, kapel
KOMMISSIES:
18:30    Eiendomme
18:30    Familiebediening

Dinsdag, 28 Januarie
09:30    Seniorbybelstudie, saal
09:30    Vrouebybelstudie, kapel
17:30    Liturgiese werkgroep
18:30    Musiekbediening
KOMMISSIES:
18:30    Admin en Diensverhoudinge
19:00    Diensgetuienis
19:00    Gasvryheid

 

Woensdag, 29 Januarie
19:00   Gemeentebybelstudie, saal

Donderdag, 30 Januarie
09:30   Vrouebybelstudie, Dias 2
09:30   Welgemoed-Seniorklub, saal

Sondag, 2 Februarie
07:30   Dr. Danie van Zyl
09:00   Ds. Heerden van Niekerk, Doop
Deuroffer:  Christelike Alkoholistedienste
18:30   Dooptoerusting
18:30   Geen toerusting
KATEGESE
316’s (gr. 7-11) om 17:30 in saal
Tydens oggenddiens:
148’s (0-3 jaar) babakamer
1014’s (4-5 jaar) klaskamer bo kapel
220’s (gr. R) klas langs galery (bo kapel)
(Gr. 1-3) saal
44’s (gr. 4-6) saal

 

NUWE INTREKKERS
Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ‘n geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid.  U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry. Ons sal dan kom kuier en verdere reëlings met u tref.

Bevestiging van Kerkraadslede:
Die volgende ouderlinge en diakens word vanoggend bevestig:

Ouderlinge:                                                           

A01        Jan Schutte

A02        Nico Rossouw

A16        Heroldt Johnston

C15        Izak Retief

B12        Francois Brits

B17        Julia de Kock

C05        Edgar Swart

C11        Hennie Smit

 

Diakens:

B16        Carina Holmes

C08        Pieter Naudé

 

Die volgende persone is as hulp-ouderlinge en dienswerkers aangewys:

Hulp-ouderlinge:                                                   

B10        Christo Pieters

B14        Dirk Jv Vuuren

C18        Marius de Waal

Dienswerkers:

A02        Jeanette Engela

A13        Nicola Marais

C02        Carin de Beer

C19        Marita de Wet

B07        Helena Jv Rensburg

B08        Marius Pentz

B13        Karin Hofmeyr

C11        Lida Müller

 

VERJAARDAE VAN DIE WEEK
26      Jö Grobler, Nelis Jv Rensburg (jnr), Ivan Lamprecht, Zelda Roux
27      Patrick Clarke, Carin De Beer, Inge Marais, Ben Naudé, Karla Setzkorn
28      Pieter Dempers, Johan Els, Ilse Schooling, Jürgen Sieberhagen, Theo Tolmay, Ulla van Vuuren, Mia Wege
29      Marius De Waal, Gerdus Oosthuizen, Geo en Delinda Quinot
30      Ronette Conradie, Marius Gerber, Hendrik Hofmeyr, Rolf Nischk, Jackie van Zyl
31      Greg Knoetze, Azelle Kuun, Petro Oosthuizen, Jan van Aswegen, Danelle van Zyl
1        Dirk Jv Vuuren, Marie Kotzé, Colette McLeod, Cathy Redelinghuys, Jeandré Ungerer, Tian vd Westhuizen

TIENDEMAAND
Ons tiendemaand-insameling het die afgelope week die mikpunt van R1 275 000 verbygesteek.  R1 284 257,50 is reeds ingesamel.  Dit verteenwoordig 52% besoekpunte se bydraes. Ons is diep dankbaar vir die blymoedige dankbaarheid en doelgerigte erns waarmee gemeentelede reg van die begin af die tiendemaand-insameling benader het. Dit was ‘n vreugde om in die kerkkantoor te beleef hoe lidmate hul dankoffers op verskillende maniere met entoesiastiese oorgawe vir die Here gee. Ons sal vanoggend na die opneem van die offergawe op gepaste wyse dank aan ons Hemelse Vader betuig.  Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het – (1 Kronieke 29:14).

40 DAE MET DAE MET JESUS:  JESUS MAAK ONS HEEL
Van 9 Februarie tot 16 Maart 2014 het ons weer ‘n 40 Dae-veldtog. Hierdie keer is die tema: Jesus maak ons heel. Laaste inskrywings kan nog in die volgende twee dae gedoen word. Gaan skryf asb in by die toonbank in die voorportaal of kontak die kerkkantoor.

40 Dae-Gebedsaksie
Ons gebedsaksie met die oog op die 40 Dae-veldtog hervat weer hierdie week. Die gebedstye is as volg: Maandag en Dinsdag om 18:30 en Dinsdag en Donderdag om 6:30 in die kapel. Die gebedstyd duur slegs ‘n halfuur. Almal word uitgenooi om te kom saam bid.   Aletta van Rensburg is na afoop van die erediens in die kapel beskikbaar indien jy met haar ‘n reëling wil tref oor jou betrokkenheid.

Groepleiers
Die opleiding van die 40 Dae-groeleiers vind plaas eerskomende Dinsdag- en Woensdagaand om 18:30 in die Kapel. Groepleieirs sal  hul boekies en DVD’s vir hulle groep dan ontvang, asook voorligting oor die verloop van die veldtog. ‘n Groepleier kan kies watter van die twee geleenthede hy/sy wil bywoon.

VANDAG IN DIE TIENER-KATEGESE
Gaurdrails: Ons kyk vanaand na die Eerste Gebod van die Wet.  Ons dink saam watter gode ons aanbid in ons alledaagse lewe – gode wat ons ons fokus laat verloor op die ware en lewende God.

TOERUSTING
Ons  praat vanaand oor “Seerkry en Geloof”.  Volgende week begin ons 40 Dae-reeks. Die tema is “Jesus maak ons heel”.  Ons praat oor die redes waarom hierdie onderwerp gekies is vir die veldtog.  Waarom is dit belangrik om met mekaar te praat oor seerkry en pyn? Het ‘n geloofsgemeenskap ‘n rol om te speel ten opsigte van genesing en ‘n lewe in vryheid? Ons berei dus in ‘n sin reeds voor vir die 40 Dae veldtog. Ons leraars gaan die gesprek lei. Almal is welkom!

JONG WERKENDES
Alle jong ongetroude werkendes, studente of enige ander jong naskoolse lidmate word genooi om in te skakel by ons Twintigsgroep. Ouers word gevra om hulle kinders wat in hierdie ouderdomsgroep val, aan te moedig om in te skakel. Ons gaan ook inskakel by die 40 Dae-veldtog. Ons kom byeen op Dinsdag 28 Januarie om 20:00.  Kontak Dawfré by 082 899 3959 of kerkkantoor 021 913 2320.

WELGEMOED-SENIORKLUB
Ons eerste byeenkoms van 2014 vind plaas op Donderdag 30 Januarie om 09:30 in die saal.  Die spreker is mnr. Danie Botha gewese redakteur van Tafelberg Uitgewers.  Nielede is ook welkom om die byeenkoms by te woon.  Marius de Waal 0219133717 / Jana Schutte 0219132696.

DOOPKURSUS
Alle voornemende doopouers moet voortaan ‘n dooptoerustingkursus bywoon. Ons volgende kursus begin op 2 Februarie.  Dit strek oor drie Sondagaande. U kan die kerkkantoor kontak om in te skryf.

LEES- EN SKRYFKLASSE
Ons bied geleentheid vir ongeletterde huiswerkers om hul lees- en skryfvaardighede te verbeter.   Weekliks op Dinsdae om 15:00 , Goewerneurstraat 32.  Kontak Susan van Lill by 0219134348.

BIBLIOTEEK
Op die eerste vloer van ons kerkgebou – in die sitkamer – is verlede jaar ‘n bibliotekie met geestelike en ander verrykende boeke, vir gebruik deur gemeentelede, ingerig.  Maar daar kom maar min besoekers vir lekker sit en lees en rondblaai, naslaan en boeke uit-neem.  Ons nooi julle weer om minstens te kom kyk watter skatte daar te vind is.  Daar is geen ‘toesig’ nie.  Ons vertrou julle mos!  Gaan kyk gerus wanneer jy ook al by die kerkgebou kom, wat daar te lese is.  Skryf net jou naam in die register wat voorsien word indien jy ‘n boek uitneem.  WELKOM!!  Kom word gestimuleer en geïnspireer.

Gebedsbediening
Handelinge 6:4  “Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee.”

Diensbeurt:  Anna Lubbe, 0219132706 / Groep:  Rita Schutte, 0219135577

Ons bid vir die volgende persone en sake:
Sinodale dienste waarvoor ‘n spesiale deuroffer gemaak kan word.
Kerkraadslede en dienswerkers
Vrouebediening
Kommissievergaderings wat hierdie week gehou gaan word
2014-verkiesing
Pierre Korkie (wat in Jemen as gyselaar aangehou word) en sy familie
Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het, en diégene wat ernstig siek is, wat tuis aansterk na operasies en ook vir hulle wat tans finansieel baie swaar kry.

Ons innige meegevoel met:
Laetitia Theunissen en haar kinders Christine en Rory, Anina en Tricia met die skielike afsterwe van Francois (Van Riet 9, 0219131608).
Dalene & Philip du Preez en hul kinders Gerhard, Yvonne en Jana met die afsterwe van Dalene se pa (Sluysken 20, 0219131367).
Rudolf & Marlise Botha en kinders, Philip en Hennie met die afsterwe van Rudolf se pa (Hofmeyer 10, 0219130133).

BARMHARTIGHEID
GEDAGTE VIR DIE WEEK:
Dankie vir u volgehoue ondersteuning van ons projekte en behoeftes gedurende 2013. Mag 2014 vir u baie geseënd wees en mag u nie uit plig nie, maar uit liefde, help waar daar nood is.

TERUGVOERING:
Kersfees 2013:  Dankie vir die wonderlike Kerspakkies wat ontvang is. Dit is wyd verdeel en het groot vreugde gebring.
BAIE DANKIE vir die groot finansiële skenking wat jaarliks ontvang word. Die fondse sal baie oordeelkundig vir verskeie behoeftes aangewend word.

NUWE PROJEKTE:
Barmhartigheidsvergadering:  Vind plaas op Donderdag 6 Februarie om 09:00 in die kerksaal. Enige persoon is welkom om in te skakel of slegs na inligting te kom luister. Vrywilligers word op alle terreine benodig.
Alzheimer-pasiënte:  Groot toename by versorgingsoorde in dié verband. Boontjiesakkies word dringend benodig om handvaardigheid van pasiënte te stimuleer (‘n goeie 40 Dae-projek).  Instruksies vir die maak van die sakkies is by die kerkkantoor beskikbaar.
Projek 365:  Onthou asseblief van hierdie sente-insamelingsprojek. Die geld word aangewend vir kleiner noodsaaklike behoeftes wat opduik en maak ‘n groot verskil. Flessies by die kerkkantoor beskikbaar.
Ander nuwe projekte word hervat ná die 40 Dae-veldtog.

VERITASBYBELSKOOL – SONDAGAANDE
Hierdie Bybelskool word internasionaal geakkrediteer en leer jou hoe om die Bybel te lees en in jou lewe toe te pas. Jy leer ook bedieningsvaardighede soos hoe om met kinders te werk of Bybelse berading te doen. Module 1 & 3 word vanaf 9 Feb. op Sondagaande by NG Kerk Bellville-Wes (8ste Laan 10, Boston) van 18:30–20:00 (kwartaal 1–3) aangebied. Koste: R320 of R520 as twee huisgesinslede dit saam doen.  Gelde is betaalbaar teen einde Mei 2014.  Registreer by die kerkkantoor 0219482402 teen 6 Februarie.

Did you like this? Share it:

Nuusbrief

2015 Kalender

Oestyd is Feestyd Veldtog

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal


NG Gemeente Welgemoed
Kaapstad - Wes-Kaap Provinsie