sgunter

Bulletin 20 Maart 2016

Weekprogram

Sondag, 20 Maart

GROOT LYDENSWEEK

DOOP

09:00      Ds. Nelis Janse van Rensburg

Deuroffer: Badisa Bellville/ Durbanville

GEEN KATEGESE

19:30     Interkulturele Passiespel

Maandag, 21 Maart

MENSEREGTEDAG

18:30  Kapelbyeenkoms – Reiniging van die tempel (Mark. 11: 12-25)

20:00   Geen Mannebybelstudie (Kapel)

Dinsdag, 22 Maart

09:30    Geen Seniorbybelstudie

09:30     Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30     Kapelbyeenkoms – Die Koringkorrel moet sterf (Joh. 12: 20-26)

18:30     Musiekbediening

19:30      Geen Salomé-groep (Kapel)

Woensdag, 23 Maart

18:30     Kapelbyeenkoms – Hy word gesalf (Mark. 14: 3-9)

19:00     Geen Gemeentebybelstudie

Donderdag, 24 Maart

09:30   Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

19:00   Gedenkete  – Ons eet saam en herdenk die gebeure van Jesus se kruisiging

(Mark. 11: 12-25; Joh. 12: 2026; Mark. 14: 3-9)

Vrydag, 25 Maart

GOEIE VRYDAG

09:00     Nagmaal Ds. Heerden van Niekerk

Sondag, 27 Maart

PAASFEES

06:30     Vertrek vanuit natuurtuin en stap na die kruis op Tygerberg

09:00      Ds. Wouter van Velden

09:00     Paasfees – Almal bring blomme saam na die erediens. Ons gaan die kerk in stilte binne en sit

in stilte tot die diens begin.

Deuroffer: Hugenote–Kollege

GEEN KATEGESE

STAPTOG NA PAASKRUIS OP TYGERBERG

Ons vertrek 06:30 vanaf die natuurtuin en stap na die kruis op Tygerberg. Na afloop van die staptog drink ons saam koffie en eet “hot cross buns” in die voorportaal in die kerk. Almal is welkom!

Toegangsgelde beloop soos volg:

 • 00 vir 18 jr. en ouer
 • 00 vir pensioenarisse
 • 00 vir kinders tussen 3 – 17 jr.

DOOP

Gideon George van Zyl, seuntjie van Deon en Miné van Zyl word vanoggend ten doop gebring.

 BESPREKING VIR GEDENKETE – DONDERDAG 24 MAART 19:00

Ons kom elke jaar op die aand voor Goeie Vrydag in die kerksaal vir ʼn gedenkete byeen. Ons eet ʼn heerlike ete met voedselsoorte wat herinner aan die Bybelse tyd en herdenk die gebeure van Jesus se kruisiging. Ons nooi u om saam met ons te kom eet/kuier. U moet asseblief ʼn bespreking by die kerkkantoor doen voor Maandag 21 Maart om 13:00. Die ete is gratis.

NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

 VERJAARDAE VAN DIE WEEK

20        Leonora du Toit, Mia Jordaan, Marike Kotzé, Hanno Louw, Lara Theron, Marcel van der Walt

21        Cayla Bester, Christa Cilliers, Lettie Greeff, Johan    Minnie, Charmaine Theart

22        Lettie Appelgryn, Bettie Barry, Nico du Raan, Arné Gerber, Jan Greeff, Eugéne Schoeman,

Pauline van der Spuy

23        Zia Bodenstein, Charles Fourie, Berté le Roux, Nelia Oosthuizen

24        Freddie Joubert, Rosa le Roux, Babs Mostert

25        Koos Burger, Ben de Bruijn, Lize Ungerer, Isla van Wyk

26        Grete Cilliers, Anabelle du Plessis, Liana van Rensburg, Marieta van Rensburg

#Imagine

Die “#Imagine” beweging is ‘n landswye jeugbeweging. Dit wil die jeug van Suid-Afrika bemoedig en bemagtig om ‘n verskil te maak in ons land. Daar is jaarliks ‘n groot jeugfees waar duisende jongmense van regoor die land op verskillende punte saam kom. Hierdie jaar is die datum vir die fees die 1ste tot die 3de April – die naweek voor die tweede kwartaal begin. Ons moedig al ons tieners aan om die byeenkoms by te woon. Volwassenes kan ook betrokke te raak as groepleiers, vrywilligers, voorbidders of donateurs. Vir meer inligting kan Ds. Wouter geskakel word of kan www.imaginemovement.co.za besoek word.

Ons gaan vanjaar weer met van ons vriende van Khayelitsha die byeenkoms bywoon. Ons het egter ‘n dringende behoefte aan tente vir die jongmense sodat elkeen ‘n plek het om te slaap. Persone wat moontlik hulle tent die naweek vir ons kan leen, kan die kerkkantoor skakel.

Tieners wat die geleentheid wil bywoon kan tot volgende Donderdag hulle inskrywingsvorms by die kerkkantoor ingee. Daarna sal Ds. Wouter dit elektronies op die #Imagine stelsel oplaai.  Die koste vir die kamp is R400 en die busgeld is R120. Dit kan in die gemeente se rekening inbetaal word onder die verwysing “Imagine”.

 DEURKOLLEKTE: BADISA

BADISA beteken Barmhartigheid (NGK se omgee-uitreik), Diakonale Dienste (VGK se omgee-uitreik) wat saam funksioneer. Hierdie gesamentlike aksies van ons kerke bied maatskaplike dienste en versorging vir alle soorte mense met ongeveer alle soorte behoeftes. BADISA is ʼn geregistreerde NPO en PBO wat die barmhartigheidsbediening van die NGK in die Wes-Kaap en die VGK Kaapland organiseer en koördineer.

BADISA Trio bestaan uit 3 kantore nl. Bellville, Kraaifontein en Scottsdene en fokus op die volgende terreine: aanneming en swangerskapberading; bekamping van medeafhanklikheid; bemagtiging van vroue; dienste aan ouer persone; gestremdesorg; jeugontwikkeling; kinderbeskermingsdienste; voorskoolse kinderontwikkeling en nasorg; werkskepping en armoedeverligting. BADISA se verskillende programme word deur 1 023 beheerraadslede bestuur. Hierdie programme het 2 379 voltydse en 321 deeltydse werknemers en ʼn verdere 3 350 vrywilligers wat ook betrokke is. Die programme behels o.a. 47 maatskaplike kantore, 48 tehuise vir bejaardes, 23 dienssentrums, 26 kleuterskole, 6 kinderhuise en 2 sentrums vir medeafhanklikheid.

Ouerleidingprogramme (meestal ma’s) word met groot sukses by Scottsdene, Kraaifontein en Fisantekraal aangebied waartydens ouers geleer word hoe om hul kinders te koester en veilig te hou. Die “CHILD” konsep word gevolg: C – connect; H – honesty; I – involvement; L – listen; D – do it over and over again. Hoewel BADISA geldelike steun van die regering ontvang, bly finansies ʼn ernstige probleem wat altyd soos ‘n swaard oor die instansie se kop hang. Daar word daarna gestreef om geen program a.g.v. ʼn finansiële tekort te staak nie. Dit maak die behoefte aan goedhartige vrywilligers en donateurs uiters noodsaaklik. Vir enige navrae kontak gerus vir Juanita Beukes (Bestuurder Maatskaplike Dienste) by 0833816749 of besoek www.badisa.org.za.

 NG KERK RUYTERWACHT BASAAR

Die basaar vind plaas op 1 APRIL 206 om 18:00.  Al die gewone lekkernye wat by ʼn basaar te kry is, sal aangebied word: Lekkers, koek en kleinkoekies, brood en beskuit, poeding, pannekoek, koeldrank, potjiekos, hamburgers, worsrolle, “coffee shop”, naaldwerk, tombola tafel en ook speletjies vir die kinders.  Almal word uitgenooi en is hartlik welkom om te kom deel in die lekker atmosfeer by hulle basaar.

                                  

Verskillende aanbiddingstyle en die gebruik in die erediens

Die Kerkraad het die volgende aanbiddingstyle wat gedurende eredienste gebruik word, goedgekeur.

 Klassiek

Onder die klassieke aanbiddingstyl verstaan ons ondermeer die aanwending van die meer bekende liturgiese sangpraktyk: Bekende liturgieë, liedere uit die gereformeerde liedereskat, die gebruik van die pyporrel as die primêre begeleidingsinstrument, moontlik saam met ander klassieke instrumente, soos koper- en houtblasers, vokale soliste en/of meerstemmige koorsang.

 Kontemporêr

Die kontemporêre aanbiddingstyl dui ondermeer daarop dat bestaande liturgieë (wat dus getrou is aan ons geloofstradisie), liedere vanuit ons tradisioneel-gereformeerde, ekumeniese en nuut-gekomponeerde kerkmusiek, op ʼn nuwe manier aangepas en aangewend word. Ander slagwerk- (soos die klavier), koper- en houtblaas, akoestiese-, en snaarinstrumente, en meerstemmige groepsang (voorsangers) word as begeleiding gebruik.

 “Blended”

Hierdie aanbiddingstyl dui ondermeer daarop dat twee verskillende aanbiddingstyle, naamlik klassiek en kontemporêr mekaar binne die erediens ontmoet. Bekende liturgieë, liedere vanuit die tradisioneel-gereformeerde, kontemporêre en ekumeniese liedereskat word aangewend. Die pyporrel word saam met ander slagwerk- (soos die klavier), koper- en houtblaas, akoestiese-, en snaarinstrumente, en meerstemmige groepsang (voorsangers) gebruik.

 Meditatief/Kontemplatief

Die meditatiewe aanbiddingstyl dui grotendeels op die gebruik van eenvoudige, respontiewe liturgieë, eenvoudige monotoon sang met eenvoudige begeleiding. Die pyporrel kan byvoorbeeld aangewend word as begeleidingsinstrument, maar so ook soloinstrumente soos ʼn fluit, klavier en ander. Daar kan selfs by tye in die diens sonder begeleiding gesing word, saam met ʼn voorsanger of eenstemmige koorsang.

Gebedsbediening

Lukas 22: 42: “ Vader as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie My wil nie, maar U wil geskied!”

 Lief en Leed: Dalene du Preez 0219131367/ Groep: Rita Schutte 021913557

 LIEF EN LEED:

 • Ons innige meegevoel met Japie en Ronéll Engelbrecht – Japie se moeder is oorlede. Ons meegevoel ook met Lizanne, en Coné (kleindogters) asook hulle gesinne. (Bonfoislot 5, Zevendal Estate, 0835562236)
 • Petrie van Rensburg was in die hospitaal en sterk tuis aan. (Magasynlaan 3, 0219131140, C20)
 • Ilse Ochse was in die hospitaal en sterk tans tuis aan.( Magasynlaan 11, 0824596710, C20)
 • Hannetjie Strydom se kleinseun, Willem Strydom, is gediagnoseer met kanker. Kom ons hou die familie in ons gebede gedurende die tyd. (George & Annie Starck Holmes, Litcote Huis, 0219491391, A16)

  ONS BID:

Vir die Interkulturele Passiespel wat aangebied word – vir hulle wat sal optree en diegene wat dit sal bywoon – dat dit tot seën sal wees.

 • Vir almal wat met vakansie gaan – dat hulle sal kan rus en veilig reis.
 • Ons bid vir hartseer en bekommerde lidmate – dat hul opnuut Sy nabyheid sal ervaar.
 • Ons is dankbaar vir ons sendelinge en die werk wat hul doen.
 • Ons is dankbaar vir projekte waarby ons gemeente hierdie kwartaal betrokke kon wees en dat ons met vreugde kon dien.
 • Ons bid vir al die werksaamhede van Badisa Trio, vir al die personeel en vir hulle veilige bewaring elke dag.

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 18 Maart 2016

Lees deur internet, klik hier >>

 

Did you like this? Share it:

VAKATURE: LERAAR (VASTE TERMYN KONTRAK – DEELTYDS 36 MAANDE)

Gemeenteprofiel: Welgemoed is ’n gevestigde geloofsgemeenskap in Bellville, deel van die Bellville Ring. Lidmaattal 1677 (1337 belydende lidmate & 340 dooplidmate). Daar is tans drie leraars en een jeugwerker in diens van die gemeente.

Fokusareas (Gemeente): Sien webwerf http://www.ngkwelgemoed.co.za.

Fokusareas (Aansoeker): ’n Leraar om op ʼn deeltydse grondslag verantwoordelikheid (en aanspreeklikheid) te aanvaar vir spesifieke funksies. Pligte sluit in prediking, toerusting, pastoraat, advies ten opsigte van bepaalde kommissies se werksaamhede, huisbesoek, kleingroepe, en ondersteuning met gemeentelike funksies. Voormelde behels alle fasette van gemeentewerk soos in Artikel 9 van die Kerkorde vervat as deel van die leraarspan. Werksaamhede en verantwoordelikhede word gerig deur die gemeente se strategiese plan, fokusareas en prioriteite. Uitvoering van pligte/verantwoordelikhede vereis geïntegreerde samewerking in spanverband synde die drie voltydse leraars, groter bedieningspan en gemeente leierskap.

Leraarsprofiel: Leraar van die NG Kerk en bedienaar van die Woord wat die legitimasie-verklaring onderteken het. Geen beperking (wetmatig of andersins) om in diens te tree nie. Afrikaanssprekend (inherente posvereiste) en Engels vaardig. ‘n Passie vir suiwer Woordverkondiging wat eietydse bedieningsbehoeftes aanspreek. Roepingsbewustheid vir bediening van ʼn diverse geloofsgemeenskap. Sterk pastorale ingesteldheid – fokus op persoonlike kontak met alle gemeentelede. Sterk leierseienskappe, kreatief, georganiseerd, goeie kommunikasievermoë, goeie verhoudingsvaardighede, bewese rekenaargeletterdheid, insig/vaardig in praktiese gebruik van sosiale media netwerke, selfdissipline, vermoë om onafhanklik en in spanverband te werk, aanpasbaar en onbesproke integriteit.

Gegewe die bestaande leraarprofiel, sal voorkeur gegee word aan ʼn vroulike kandidaat.

Vergoeding: Die termyn van die voorsiening is vir ʼn vaste termyn van 36 maande (deeltydse – minimum 22.5 uur per week). Die vergoeding sal bepaal word volgens die suksesvolle kandidaat se profiel en omstandighede – binne die Sinodale Riglyne en beskikbare begroting. Nodige basiese werkfasiliteite word voorsien.

Aanstelling: Drie jaar (36 maande) vaste termyn kontrak – deeltydse grondslag.

Aansoeke: Aansoeke moet ʼn omvattende CV (op die spesifieke pos afgestem (fokusareas en profiel)), persoonlike bedieningsvoorkeure, gewaarmerkte afdruk van ID dokument, kwalifikasies en die volledige name/kontaknommers van drie resente referente insluit.

Aansoeke moet vertroulik gemerk en gerig word aan: Voorsitter: Kerkraad, Diasstraat 15, Welgemoed, 7530

E-pos: marian.truter@ngkwelgemoed.co.za

Faks: 021-913 4857

Enige navrae oor die inhoud van die advertensie kan gerig word aan:

Voorsitter van die Kerkraad: Berté Le Roux, 021-914 1073 (kantoor) of enkosiberte@telkomsa.net; of

Leier-Ouderling: Prof. Geo Quinot, 021-808 3195 (kantoor) of gquinot@sun.ac.za.

Kandidate op die kortlys sal aan ’n professionele/gestruktureerde keuringsproses onderwerp word. Sodanige kandidate moet vir onderhoude beskikbaar wees op ʼn datum, tyd en plek soos deur die keuringspaneel bepaal. Die proses kan toetsing en praktiese evaluering insluit.

Sluitingsdatum:  01 April 2016 om 12:00

Diensaanvaarding: Soos ooreengekom, maar nie later as 1 Junie 2016 nie.

 

Die Kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.

Did you like this? Share it:

Bulletin 13 Maart 2016

Weekprogram

Sondag, 13 Maart

LYDENSTYD

PALMSONDAG

09:00      Ds. Wouter van Velden

Teks:     Johannes 12: 1-8

Liedere: 221, 222, 224, 388, 384, 396, 313

Deuroffer: Gideons

GEEN KATEGESE GR. 1-7

18:00     Palmsondag – Ds. Nelis Janse van Rensburg

17:50 Optog na kerkgebou vanaf grasperk aan parkeerarea kant

Maandag, 14 Maart

20:00   Geen Mannebybelstudie (Kapel)

Dinsdag, 15 Maart

09:30    Seniorbybelstudie

09:30     Geen Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30     Familietoerusting (Saal)

18:30     Musiekbediening

19:30      Salomé-groep (Kapel)

Woensdag, 16 Maart

19:00     Geen Gemeentebybelstudie

Donderdag, 17 Maart

09:30     Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

Vrydag, 18 Maart

SKOLE SLUIT

Sondag, 20 Maart

GROOT LYDENSWEEK

09:00      Ds. Nelis Janse van Rensburg

Deuroffer: Badisa Bellville/ Durbanville

GEEN KATEGESE

19:30     Interkulturele Passiespel

 

 

INTERKULTURELE PASSIESPEL

Die produksie is saamgestel uit uiteenlopende elemente wat onder meer kletsrym, ritmespel, danse, gedigte, koorsang en beligting insluit.  Die voortdurende tweestryd tussen Lig en Duisternis word deur klank, beweging en beeld vertolk.  Die stryd eindig triomfantlik met die Lig wat Duisternis oorweldig.

Wanneer:       20 Maart: NGK Welgemoed

Tyd:               19:00 vir 19:30

 NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

 PALMSONDAG EN GROOT LYDENSWEEK – 20 TOT 27 MAART

Ons nader nou die week in lydenstyd wat as die Groot Lydensweek bekend staan. Soos in die verlede, rig ons ons aktiwiteite só in dat die primêre fokus op die groot Paasgebeure val. Ons nooi u om saam met ons op die voetspoor van Jesus gedurende hierdie week te stap.

PALMSONDAG

Sondag: 13 Maart

09:00     Erediens

17:50     Optog na kerkgebou vanaf grasperk aan parkeerarea kant

18:00     Palmsondagdiens

GROOT LYDENSWEEK

 Sondag 20 Maart

09:00    Ds. Nelis Janse van Rensburg

18:30    Paasfeesproduksie

Maandag: 21 Maart

18:30     Kapelbyeenkoms – Reiniging van die tempel (Mark. 11: 12-25)

Dinsdag: 22 Maart

18:30     Kapelbyeenkoms – Die koringkorrel moet sterf (Joh. 12: 20- 26)

Woensdag: 23 Maart

18:30     Kapelbyeenkoms – Hy word gesalf (Mark. 14: 3-9)

Donderdag: 24 Maart

19:00   ♥ Gedenkete – Ons eet saam en herdenk die gebeure van Jesus se kruisiging (Mark. 11: 12-25; Joh. 12: 20- 26; Mark. 14: 3-9)

Vrydag: 25 Maart, Goeie Vrydag

09:00     Nagmaal

Sondag: 27 Maart, Paasfees

06:30     Vertrek vanaf natuurtuin en stap na die Paaskruis op Tygerberg

09:00     Paasfees (Almal bring blomme saam na die erediens)

 PROGRAM VAN PALMSONDAG – 13 MAART

Ons skenk elke jaar besondere aandag aan die viering van Palmsondag. Ons doen dit vanjaar weer – daarom skuif ons die herdenking van Palmsondag ʼn week vroeër sodat diegene wat tydens die vakansie uitstedig is ook hierdie spesiale geleentheid kan bywoon. Die hoofdiens skuif na die aand om 18:00 – die diens om 09:00 vind steeds plaas. Die optog met palmtakke begin om 17:50 – ons beweeg van die grasperk (parkeerarea) na die hoofingang van die kerkgebou. Ons nooi almal om deel te neem. Ouers word versoek om hul kinders na die parkeerarea op die grasperk te bring sodat hulle aan die optog kan deelneem. U kan u eie palmtak saambring, maar ons voorsien ook. Ons tref ʼn reëling dat seniors wat nie aan die palmoptog kan deelneem nie, of nie lank voor die hoofingang kan staan en wag nie, vroeër die kerkgebou kan binnegaan.

BESPREKING VIR GEDENKETE – DONDERDAG 24 MAART 19:00

Ons kom elke jaar op die aand voor Goeie Vrydag in die kerksaal vir ʼn gedenkete byeen. Ons eet ʼn heerlike ete met voedselsoorte wat herinner aan die Bybelse tyd en herdenk die gebeure van Jesus se kruisiging. Ons nooi u om saam met ons te kom eet/kuier. U moet asseblief ʼn bespreking by die kerkkantoor doen voor Maandag 21 Maart om 13:00. Die ete is gratis.

 VERJAARDAE VAN DIE WEEK

13        Lisa Basson, Marie du Toit, Corneil Eksteen, Burger Kraemer, Emil Kraemer, Marie Maasberg, Christiaan Marais, Lizelle Olivier, Enna Rautenbach, Sarie Wilbers

14        Ané Ochse, Thinus Ochse

15        Ronald Koeslag, Dionette Kotzé, Mariaan Roux

16        Joan Matthee, Ella Olivier, Retha Strydom, Johan van der Merwe, Neil van der Westhuyzen

17        Annebel Lee, Luca Ruwiel, Alvine Steenkamp, James Vos

18        Liezel Combrink, Stephen de Goede, Willem du Toit, Aletta Janse van Rensburg, Tiani Launspach, Mientjie le Roux, Francois Malan

19        Christi Botha, Katelijne Kotzé, Wim Nel, Isabel Pienaar, Amanda van der Merwe,

Marié van Reenen-Wegener

#Imagine

Die “#Imagine” beweging is ‘n landswye jeugbeweging. Dit wil die jeug van Suid-Afrika bemoedig en bemagtig om ‘n verskil te maak in ons land. Daar is jaarliks ‘n groot jeugfees waar duisende jongmense van regoor die land op verskillende punte saam kom. Hierdie jaar is die datum vir die fees die 1ste tot die 3de April – die naweek voor die tweede kwartaal begin. Ons moedig al ons tieners aan om die byeenkoms by te woon. Volwassenes kan ook betrokke te raak as groepleiers, vrywilligers, voorbidders of donateurs. Vir meer inligting kan Ds. Wouter geskakel word of kan www.imaginemovement.co.za besoek word.

Ons gaan vanjaar weer met van ons vriende van Khayelitsha die byeenkoms bywoon. Ons het egter ‘n dringende behoefte aan tente vir die jongmense sodat elkeen ‘n plek het om te slaap. Persone wat moontlik hulle tent die naweek vir ons kan leen, kan vir Ds. Wouter skakel.

                              

 

Barmhartigheid

GEDAGTE VIR DIE WEEK:

God gee ons nie altyd ʼn antwoord waarom ons moet ly nie, maar Hy belowe dat Hy in elke krisis by ons sal wees.

J.E. de Vries

  TERUGVOERING:

 • Stoorkamer: Baie dankie aan die Eiendomskommissie vir die installering van die nuwe rakke in die stoor. Dit sal die sortering van voorraad voortaan baie vergemaklik.
 • Kerkwinkel: Ons kon baie voorraad verkoop danksy skenkings.
 • Babaklere en toebehore: Dankie! Groot hoeveelheid goeie items kon aan Magdalena huis geskenk word.
 • BADISA Pretdag: ʼn Bydrae van R4 000.00 kon aan die instansie geskenk word – R1 500.00 vir die huur van ponies en R2 500.00 vir die aankope van die wors.

 NUWE PROJEKTE:

 • Sop en worsbroodjies: Wyke A04, A13 en A16 is die komende week aan die beurt en Wyk C08 die eerste week van volgende kwartaal vanaf 3/04 tot 10/04. Baie dankie vir die afgelope kwartaal se bydraes!
 • Projek 365: Ons sente-insameling. Bring gerus al u sente en/of kleingeld na die kerkkantoor. Flessies beskikbaar. Onlangs weer R166.00 ontvang waarmee paaseiers vir die Senior Trusthuise aangekoop kon word.
 • Koffietafelboek: Pragtige volkleur boek (in houer) oor die natuur beskikbaar teen slegs R400.00 elk. Fotograaf: bekende natuurfotograaf Hannes Lochner. Slegs beperkte aantal kopieë beskikbaar. Besigtiging en verkope by die kerkkantoor.

 BEHOEFTES:

 •  Enige artikel welkom vir die kerkwinkel. Merk asb. duidelik indien vir ʼn ander doel geoormerk.
 • Gymapparate en/of toebehore: Gewigte, Pilatesballe, oefenfietse ens. NGK Ruyterwacht wil graag ʼn gym vir die tieners begin om hul van die strate af te hou.
 • Musiekinstrumente en musiekboeke: NGK Ruyterwacht wil graag ʼn musiekgroep op die been bring. Dankie vir die kitaar!
 • Persone wat met bogenoemde projekte of ekstra klasse (enige vak) by Ruyterwacht kan help, kontak asseblief die kerkkantoor.

 Gebedsbediening

Efesiërs 3:20

Aan Hom wat die mag het oor alle dinge, aan Hom wat deur Sy krag wat in ons werk in staat is om eindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, aan Hom kom toe die heerlikheid…

Lief en Leed: Tertia van Aswegen 0219131254 / Groep: Rita Schutte 021913557

 LIEF EN LEED:

Ons innige meegevoel met:

 • Carol Davey met haar seun Johan se afsterwe. (Vergezicht 2, Carobsingel, 0219135779, B18)
 • Johan en Elri Gerber, asook hul seuns Jako en Stiaan – Elri se moeder is oorlede. (Plettenbergstraat 35, 0219134648, C09)
 • Eddie Mathewson se vader is oorlede. (Grensstraat 27, 0219481961, A16)

Jan Wiehman is steeds in die hospitaal – hy het die afgelope week ʼn derde operasie binne die bestek van ʼn maand ondergaan. (Poussionstraat 23, 0219132959, B12)

 ʼn WOORD VAN DANK

Ons, as Tilla se familie, is baie dankbaar vir al die ondersteuning van Welgemoed Gemeente asook die lidmate van King William’ Town Gemeente. Al die sms’e, telefoonoproepe, persoonlike besoeke, blomme, eetgoed, gebede en selfs ʼn telegram…

Ons wil graag vir Ds. Heerden van Niekerk in besonder bedank vir sy ondersteuning asook Helene Olivier, Annemarie Schoonees en soveel ander, te veel om te noem.

Tilla sou net haar kop laat sak het en gesê het: ” Ai, al die ophef, maar baie dankie!”

  ONS BID:

 • Ons leraars en hul gesinne
 • Ons ander personeel en hul gesinne
 • Ons dank die Vader vir reën in baie gebiede en bid vir uitkoms in soveel ander gebiede. Ons bid vir gesinne en werkers op plase en veral ook die kinders wat getraumatiseer is deur hierdie moeilike tyd.
 • Ons bid vir ons land en sy mense, vir verdraagsaamheid en respek vir mekaar.
 • Ons bid vir ons lidmate – vir diegene wat siek is, hartseer is en ander krisistye beleef – Dat ons begrip en fyn aanvoeling vir mekaar sal toeneem.
 • Ons bid vir die Graad 4 – 7 kamp
 •   Ons bid dat Lydenstyd en die herdenking van die Paasgebeure vir elkeen opnuut waarde sal hê.

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 11 Maart 2016

Lees deur internet, klik hier >>

Hy hang, van God en mens verlaat

Hy seën waar ander spot en haat.

Hy bly verdra, vergeef, versoen –

in só ‘n redder sal ek roem.

(Lied 396, Liedboek van die Kerk)

Did you like this? Share it:

In gesprek… NGK Welgemoed

2016 Tema

2016 Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal