sgunter

Bulletin 24 Januarie 2016

NG KERK WELGEMOED

Vreugde deur Diens

Sondag, 24 Januarie

09:00     Ds. Nelis Janse van Rensburg

Teks: Openb. 3:15-17, John. 14/16

Liedere: Lied: 27; Flam: 112, 85, 318, 353

10:00     Inligtingsgesprek: Voornemende en nuwe kategete

Deuroffer: Sinodale bydraes

17:00     Belydenisklas 2016 – eerste ontmoeting (Saal)

18:30     Caritasdiens (Kapel)

Maandag, 25 Januarie

19:30     Vrouebediening Dagbestuur

Kommissies

18:30     Eiendomme

18:30     Familiebediening

20:00     Mannebybelstudie (Kapel)

Dinsdag, 26 Januarie

09:30     Seniorbybelstudie

09:30     Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30     Musiekbediening

19:30      Salomé-groep

Kommissies

18:00     Gasvryheid

18:30     Kommunikasie

18:30     Admin. en Diensverhouding

19:00     Diensgetuienis

Woensdag, 27 Januarie

19:00     Gemeentebybelstudie

Donderdag, 28 Januarie

09:30     Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

18:00     Bediening

 

Sondag, 31 Januarie

09:00     Ds. Wouter van Velden

09:00     Bevestiging van kerkraadslede

Deuroffer: Eie Getuienisaksie

18:30     Caritasdiens (Kapel)

 

KATEGESE  

Belydenisklas, 10:15, saal

(Gr. 8-10), 18:00, saal

Tydens oggenddiens:

09:00-10:15

(0-3 jaar) babakamer

(4-5 jaar) klaskamer bo kapel

(Gr. R) klas langs galery bo kapel

(Gr. 1-5) saal

(Gr. 6-7) kapel

NUWE LIDMATE / INTREKKERS

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

Attestate Ontvang:

Stephanus Hermanus Olivier

Salome van Rensburg

Christoffel Gideon van Rensburg

TIENDEMAAND-INSAMELING

Ons het verlede Sondag berig dat ons tiendemaand-insameling die mikpunt (R1 450 000) verby gesteek het. Ons het ook tydens die erediens op gepaste wyse ons dank teenoor ons Hemelse Vader betuig. Die afgelope week is daar nog bydraes gemaak, wat die totaal op R1 461 465 te staan bring. Gedurende die tiendemaand-insameling is daar ook aanvullende bydraes ten gunste van ons Sendelinge-stabilisasiefonds (R150 000), Caritasfonds (Barmhartigheid – R50 000) en GGO (Geloofs-gelofte Offer – R40 000) gemaak. Dié bydraes stel ons in staat om die ondersteuning aan ons sendelinge en werk op die terrein van Barmhartigheid vol te hou en selfs uit te brei.

Verjaardae van die week

24 Januarie

Karl Hofmeyr

25 Januarie

Lochner Eksteen, Lea Jonker, Nico Rossouw, Christina Sinclair, Hannetjie Strydom, Dickie van Niekerk,

Emma Wiehman

26 Januarie

Jö Grobler, Nelis Janse van Rensburg, Ivan Lamprecht, Erik Minnie, Zelda Roux, Emma Steyn

27 Januarie

Patrick Clarke, Carin de Beer, Karla Setzkorn

28 Januarie

Pieter Dempers, Johan Els, Ilse Schooling, Jürgen Sieberhagen, Theo Tolmay, Mia Wege

29 Januarie

Marius de Waal, Gerdus Oosthuizen, Delinda Quinot, Geo Quinot, Karel Rautenbach

30 Januarie

Ronette Conradie, Marius Gerber, Hendrik Hofmeyr, Stella Kretschmer, Nina Kruger, Rolf Nischk,

Jackie van  Zyl

KATEGESE

Weens die groot getal kinders wat ingeskryf het, benodig ons nog persone wat betrokke kan raak by die kategese (laerskool en hoërskool). Indien daar enige mamma, pappa of tiener by die kategese betrokke wil raak, kontak asseblief vir Nicola by nicola@ngkwelgemoed.co.za. Daar is na die erediens vanoggend ʼn inligtingsessie vir alle kategete of persone wat meer inligting verlang. Ouers wat nog nie hulle kinders ingeskryf het nie sal na die erediens in die saal dit kan doen. ʼn Bydrae van R100.00 word versoek vir materiaalkoste

DROOGTEPROJEK

Die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap loods nou ʼn NG droogtefonds. Ons skakel onder meer met AgriSA om fondse, voer en vervoer, en ander middels aan mense en diere te verskaf wat in die moeilikheid beland vanweë die knellende droogte in ons land. Ons sal later ʼn spesiale kollekte insamel in die erediens. Ons wil egter ook versoek dat as die Here jou so lei, jy ʼn donasie sal maak aan die fonds. Enige navrae oor die projek kan aan ds. Leon Venter (PSD: Diensgroep Armoede en Sorg) gerig word by leon@kaapkerk.co.za of 083 794 1821 of aan ons eie kerkkantoor. Die Sinode het die fondsrekening geopen met ʼn bydrae van R200 000. Ons vra ook dringende voorbidding vir diegene wat ly, ook vir dié wat by die noodleniging betrokke is en vir reën. Tot op hede het ons R10 200.00 ingevorder.

CARITASDIENS VANAAND OM 18:30

Ons begin vanaand met hierdie byeenkomste in die kapel. Die naam “Caritas” is Latyns van oorsprong en word in Engels met “charity” vertaal. Die oorspronklike betekenis dui op liefde vir almal – daardie liefde wat die Christen in sy/haar verhouding met God ervaar en nie vir homself/haarself kan hou nie, maar met ander wil deel

Ons wil tydens hierdie byeenkomste graag aandag skenk aan die hartseer, verlies en behoefte aan voorbidding van gemeentelede en mense daarbuite. Die byeenkoms word deur ʼn leraar gelei. Die liturgie bestaan uit die volgende momente: ʼn Trooswoord en bemoediging vanuit die Skrif, toepaslike musiek, stil gebed, en voorbidding deur die liturg. Ons wil veral ook aandag skenk aan die lysie ten opsigte van voorbidding in ons weeklikse bulletin. Almal is welkom. Indien u van iemand weet wat troos en bemoediging nodig het, nooi dan asseblief daardie persoon om saam met u by te woon. Ds Heerden behandel vanaand Ps. 42 & 43: “Soos ʼn wildsbok wat smag na waterstrome…”

WATERPROJEK IN SAMEWERKING MET FRESHWIND MINISTRIES

Ons het verlede Sondag tydens die erediens die gemeente versoek om aan dié projek deel te neem. Daar was onmiddellik welwillende deelname – Maandag moes ons nog 200 leë kanne aanvra. Teen Donderdag was daar reeds 290 gevulde kanne by die kerkkantoor afgelewer. Dit is reeds versprei na gebiede waar daar waterskaarste is. Dit was opvallend hoeveel kinders saam met hul ouers leë kanne geneem het om te vul. Ons jaartema is op hierdie wyse daadwerklik ingelei: Vreugde deur Diens!

LIDMAATPREDIKERKURSUS

As jy nie teologies opgelei is nie, maar jy word toenemend gebruik (of jy voel die roeping daartoe) om groepe mense te bedien met God se Woord deur prediking of verkondiging, is hierdie kursus vir jou bedoel. Enige gemeentelid, kerkraadslid, kleingroepleier of enigiemand wat betrokke is by die bediening van sy/haar Gemeente is welkom om hierdie kursus by te woon.

WANNEER: 5-6 Februarie 2016 vir die eerste kontaksessie; daarna ʼn ses maande tuiswerkproses

WAAR: NG Kerk Brackenfell-Wes, Janie str. 4, Brackenfell

KOSTE: R350.00 (kursusgangers moet asb. self reël vir verblyf)

NAVRAE EN BESPREKING: Guillaume Smit (ghsmit@telkomsa.net of 0833061561)

WELGEMOED SENIORKLUB

Die Welgemoed Seniorklub begin hul Jaarprogram vir 2016 eerskomende Donderdag (28 Januarie 2016) met ‘n heerlike “vrugtefees” tesame met ‘n spreker in ons Kerksaal om 9:30. U word uitgenooi om dié jaar “vrugtevol”, of is dit nou “vreugdevol”, te begin deur Donderdag dit saam met ons te kom geniet. Sien daarna uit om u daar te sien.

Marcél van der Walt, 083 262 1233 / Sienie Malan, 082 872 9787

 

HUWELIKS- EN VERHOUDINGBEDIENING 2016 (Voorbereidingsklasse)

Die doel van die huweliks- en verhoudingbediening is om leraars by te staan met huwelikskategese, huweliksvoorbereiding en huweliksverrykingsprogramme vir persone wat gaan trou. Paartjies wat wil trou kan ook die betrokke aanbieder vir meer inligting bel.

Die skedule vir die eerste kwartaal is:

Januarie 2016 Francois Swart 021 919 2697 Sel: 082 781 6854 (Bellville-Uitsig)

Februarie/Maart 2016 Francois Swart 021 919 2697 Sel: 082 781 6854 (Bellville-Uitsig)

Vir Huweliksverrykingskursusse kontak Francois Swart 021 919 2697 Sel: 082 781 6854

WERKGELEENTHEID VIR ʼn DAME

‘n Dame word gesoek vir ʼn halfdag-, administratiewe- en ontvangspos, vanaf 1 Februarie 2016, by die fisioterapie praktyk te Intercare, Tygervallei. Belangstellendes kan vir meer inligting die volgende nommer skakel, 083 280 2233 of ‘n epos en/of CV stuur aan: fisioanneretwolfaardt@gmail.com

 

TELEVISIES EN DVD-SPELERS

Baie dankie aan die persone wat die televisies en DVD-spelers geskenk het vir die kategese klassies. Dit word opreg waardeer.

SONSTRAAL EN DURBANVILLE GEMEENTES BIED AAN:

Die Sonstraal en Durbanville gemeentes bied vanaf die 31ste Januarie tot die 13de Maart ‘n gesprekreeks aan oor die Bybel en selfdegeslagverhoudings. Die aande begin om 18:30 in NGK Durbanville se kerkgebou. Enigeen is welkom; bring jou Bybel en kom lees, luister en gesels saam. Die eerste gesprek word gelei deur Dr Marius Nel en handel oor “Hoe is die Bybel gesagvol vandag?” Die tweede gesprek – op die 7de Februarie – word gelei deur Prof Dirkie Smit en handel oor “Hoe gebeur dit dat gelowiges dieselfde Bybel lees en tot verskillende gevolgtrekkings kom?”

Barmhartigheid

Gedagte vir die week:

“Wat kan ons as gewone Suid-Afrikaners doen om die afwaartse spiraal waarin ons vasgeval is, om te keer? Die geheim van sukses lê eenvoudig in die karakter, die houding en in die kwaliteit van die innerlike krag van die meerderheid van die mense van ʼn land.”

Jeanette de Klerk-Luttig (Opvoedkundige Sielkundige)

Nuwe projekte:

Barmhartigheidsvergadering: op Donderdag 4 Februarie om 9:00 in die kerksaal. Enige persoon welkom om slegs na inligting te kom luister en/of hul name in te handig vir moontlike betrokkenheid by projek van u keuse. Nuwe idees is welkom!

Kerkwinkel: 1ste verkoping vind plaas op Donderdag 4 Februarie tussen 13:00 en 15:00. Kom snuffel gerus rond – groot verskeidenheid artikels te koop.

BADISA TRIO Gesinsdag: op Saterdag 5 Maart by Brackenfell Laerskool Sportgronde vanaf 9:00 tot 17:00. Vermaak vir oud en jonk met vele stalletjies, kompetisies (o.a. Talentkompetisie), springkastele ens. Spesiale optrede deur Nadia van der Westhuizen (SA’s Got Talent finalis).

Talentkompetisie: Sien bogenoemde. SANG en DANS (in samewerking met Triple Threat Performance). Alle ouderdomme, groot prys! Finaal vind plaas op 5 Maart 2016. Kontak Elna Francke by 082 574 5548 vir inskrywings.

Joshua na die Reën: optrede by Durbanville Ouditorium op Saterdag 27 Februarie om 20:00. Kaartjies R130 pp. Ten bate van Living Network.

Behoeftes:

Artikels vir die kerkwinkel – klere, skoene, huishoudelike items, speelgoed. Ons gebruik ALLES!

Dringend: skoolbenodigdhede (Pritt, potlode, blou penne) vir gesin in Kraaifontein (dogter in Alta du Toit en seun in Brackenfell Laerskool). Dogter skoolskoen no. 6, wit tekkie vir seun no. 7 en kort grys skoolbroek no. 13-14.

Borgskappe, hulp of idees vir BADISA Gesinsdag. Kontak Elna Francke by 082 574 5548.

Gebedsbediening

“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemel” (Matt. 5:3)

 

Lief en leed diensgroep: Anna Lubbe 021 913 2706

Lief en leed:

André la Grange (Greystraat 20, A14, 0219135858) se broer, Paul, is oorlede. Ons innige meegevoel met André, Verie en die res van die familie.

Edgar Swart het ʼn rugoperasie ondergaan. (Murraystraat 7, C05, 0219132029)

Liesl Babst was in die hospitaal. (Poussionstraat 61, B05, 0219133345)

Georgina Els is in die hospitaal – sy is ernstig siek. (Diasstraat 17, B15, 0219132078)

Dorette Vogts het ʼn operasie ondergaan. (Quellerie straat 11, A15, 0219132720)

Marinda van der Walt is in die hospitaal. (Welgelegenstraat 1, A10, 0219139369)

Jan Schutte is steeds in die hospitaal – dit gaan aansienlik beter met hom. (Springbokstraat 19, A01, 0219132696)

Ons Bid:

Sinodale-verpligting; ons kan by die deure ʼn bydrae maak

Ds. Nelis en al die ander lede van ons kerk se moderatuur

Laat ons nou reeds begin bid vir die munisipale verkiesings; dat dit vry en regverdig sal wees

Vrouebediening

Verskillende kommissies in ons gemeente

Bybelstudiegroepe

Dankbaar vir dele van ons land waar dit reeds gereën het

Drooggeteisterde gebiede en gebiede waar daar haelskade is

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het

Diegene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en

hulle wat tans tuis aansterk

 

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 23 Januarie 2016

Lees deur internet, klik hier >>

“Do you bow your head when you pray or do you look up into that blue space?  Take your choice, prayers fly from all directions.” —

Digteres Mary Oliver

Did you like this? Share it:

Bulletin 17 Januarie 2016

NG KERK WELGEMOED

Vreugde deur Diens

17 Januarie 2016

  Weekprogram

 Sondag, 17 Januarie

Inskrywings van katkisante

09:00     Ds. Heerden van Niekerk, Rom 12:9-21

Deuroffer: Alimentasie

18:30     Stildiens (Kapel)

18:30 – 20:30 Kerkraad en Dienswerkers (Toerusting in Kerk)

18:30     Geen Tienerkerk

Maandag, 18 Januarie

18:30 – 20:30 Kerkraadsgroepe met predikante (Toerusting)

20:00     Geen Mannebybelstudie hervat 26 Jan’16

Dinsdag, 19 Januarie

09:30     Geen Seniorbybelstudie

09:30      Vrouebybelstudie (Kapel)

17:30      Liturgiese werkgroep

18:30 – 20:30 Kerkraadsgroepe met predikante (Toerusting)

19:30      Salomé-groep

 Woensdag, 20 Januarie

18:30 – 20:30 Kerkraadsgroepe met predikante (Toerusting)

19:00     Geen Gemeentebybelstudie

 Donderdag, 21 Januarie

09:30     Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

18:30 – 20:30 Kerkraadsgroepe met predikante (Toerusting)

Sondag, 24 Januarie

09:00     Ds. Nelis Janse van Rensburg

10:15   Geen belydenisklas

Deuroffer: Sinodale bydraes

18:30     Caritasdiens (Kapel)

18:30     Tienerkerk

 Nuwe lidmate / Intrekkers

Baie welkom aan elke nuwe lidmaat in die gemeente. Ons gasvryheidspan en lidmate is opgewonde om jou te laat deel word van ons familie. Indien ons nog nie jou kontakbesonderhede het nie, moet jy asb na afloop van die erediens in die voorportaal by die toonbank aanmeld. Mag jou lidmaatskap in Welgemoed vir jou tot groot seën wees. Die warmte van ons verhoudings, talle diensgeleenthede en wonderlike ontmoetings met die Here in ons samekomste, beteken vir ons baie. Ons wil jou graag daarvan deel maak.

Verjaardae van die week

17        Evert Cillier, Elzanne Jonker, Nicola Wegener

18        Corrie du Plessis, Menno Gazendam, Frank Melonas, Karin van Lill

19        Joshua Cilliers, Juan Crouse, Johan Greeff, Carla Kirsten, Aletta Kotzé, Elsa Lombard,

Denise Niewoudt, Emcke Schmidt, Ethan Schutte, Hettie van Zyl, Christo Vermeulen

20        Petrusa de Koker, Elma Erasmus, Philna van der Merwe, Albert van der Westhuijzen

21        Leán Basson, Janco Bester, Johanna Joubert, Neal Malan, MJ Strydom, Sally Visser

22        René Theron, Albert van der Westhuijzen, Jennifer van Scalkwyk

23        Johan Coetzee, Mimi du Toit, Christa Grobler, Johan Hopley

 Kategese

Indien daar enige mamma, pappa of tiener by die kategese betrokke wil raak, kontak asseblief vir Nicola by nicola@ngkwelgemoed.co.za .

  Matrieks presteer

Ons matrieks wat verlede jaar by ons belydenis afgelê het, het uitstekend presteer in die matriekeindeksamen. ʼn Hele klomp van hulle het gemiddelde A’s gehad en een het selfs bo 90% behaal.

Baie geluk aan al ons matrikulante en hulle ouers. Ons bid vir julle net die beste toe vir die toekoms en dat julle verhouding met die Here altyd vir julle ʼn inspirasie sal bly.

 

Tiendemaand-insameling

Ons kyk vanoggend met groot dank terug op ʼn baie geseënde tiendemaand-insameling. Ons kyk op en dank ons Hemelse Vader vir al die seëninge wat ons in veelvuldige gestaltes ontvang. Ons kyk met deernis om ons en sien al die noodsituasies waarin mense vasgevang is. Terwyl ons bid vir die verligting van die nood van ander, onthou ons wat ons dikwels sing: Waar daar liefde en deernis is, daar is God die Heer! Ons bid dat die aanwending van hierdie fondse sal bydra tot die uitbou van Sy kerk en die deurbreek van Sy koninkryk op dié plekke en in menselewens waar dit só broodnodig is. Die totaal staan tans op R1 451 465. Die mikpunt was R1 450 000.

 

Kategese-Inskrywings 2016

Sondag 17 Januarie na afloop van erediens

Een van die belangrikste dae vir die gemeente is die dag van kategese-inskrywings. Ons is altyd baie opgewonde om almal weer te sien en die nuwe gesiggies te verwelkom. Ons nooi elke gesin om na die afloop van vandag se diens in die kerk agter te bly vir algemene inligting rakende die jaar se aktiwiteite. Daarna geskied die inskrywings in die kerksaal vir alle kinders van 4 jaar tot Graad 11. Hierdie inskrywings is noodsaaklik om te verseker dat ons al die nodige inligting het om met u en u kinders in kontak te kan bly gedurende die jaar. Ons versoek dat u, indien moontlik, ook tydens die inskrywings ʼn bydrae van R100 sal maak vir die boekie wat u kind gaan ontvang en vir ander materiaalkoste wat in die loop van die jaar gedek moet word. Na afloop van die inskrywings word elke kind genooi vir ʼn ysie op die grasperk. Kontak Ds. Wouter van Velden of Nicola Mostert vir enige navrae

Kerkraadtoerusting 17 – 21 Januarie 2016

Ons herinner u aan die toerustingsgeleentheid vir die kerkraad en dienswerkers 17 – 21 Januarie.

  • Sondag 17 Januarie om 18:30 in die saal: Alle ouderlinge, hulp-ouderling, diakens en dienswerkers.
  • Maandag tot Donderdagaand 18 – 21 Januarie om 18:30: Ouderling en diaken van elke wyk voer ʼn gesprek met die wyksleraar om beplanning te doen vir die bediening van elke afsonderlike wyk. Die gesprekke duur slegs 30 minute.

Droogteprojek

Die Sinode van Wes-en-Suid-Kaap loods nou ʼn NG droogtefonds. Ons skakel onder meer met AgriSA om fondse, voer en vervoer, en ander middels aan mense en diere te verskaf wat in die moeilikheid beland vanweë die knellende droogte in ons land. Ons sal later ʼn spesiale kollekte insamel in die erediens. Ons wil egter ook versoek dat as die Here jou so lei, jy ʼn donasie sal maak aan die fonds. Enige navrae oor die projek kan aan ds. Leon Venter (PSD: Diensgroep Armoede en Sorg) gerig word by leon@kaapkerk.co.za of 083 794 1821 of aan ons eie kerkkantoor. Die Sinode het die fondsrekening geopen met ʼn bydrae van R200 000. Ons vra ook dringende voorbidding vir diegene wat ly, ook vir dié wat by die noodleniging betrokke is en vir reën.

Waterprojek in samewerking met Freshwind Ministries

Ons lidmate word aangemoedig om deel te neem aan ʼn waterprojek olv Adolf de Goede (tel 021 939 8402 / 072 128 3544). Gratis water word weekliks na verskeie dorpe in die land versprei, o.a. Springbok, Aliwal-Noord, Bloemfontein en die Noord-Kaap. Nuwe waterkanne is op die liturgiese ruimte beskikbaar. U kan na afloop van die erediens ʼn kan neem, vul en so vroeg moontlik in die week by die kerk aflewer. U kan ook ʼn vol 5l- kan aankoop en kerk toe bring. Die gevulde kanne word gratis na dorpe waar daar waterskaarste is vervoer

2016 Kalenders

Lidmate in die volgende wyke is welkom om 2016 se kalender en nuusbriewe in die kapel te kom afhaal.

A14, C08, C10, C13, C14, C17

 

Televisies en DVD-spelers vir Kategese

Die 4-5 jarige- en Graad R klassie benodig elk ʼn televisie en DVD-speler vir die reeks wat hul die jaar gaan volg. Indien iemand ʼn skenking kan maak sal dit opreg waardeer word. (Tweedehandse toestelle is baie welkom.)

 

Barmhartigheid

 

Gedagte vir die week:

In this life you are either busy living or busy dying. The difference is HOPE.

From: The Shawshank Redemption

Terugvoering:

Kersprojek: was ʼn groot sukses – baie dankie vir bydraes en geskenke! Behalwe vir 90 geskenkpakkies wat ontvang is, kon ʼn verdere 400 pakkies vir kinders gemaak en uitgedeel word i.p.v die beplande 200. 40 Aktiwiteitsboekies is ook gemaak en aan kinders in Karl Bremer Hospitaal geskenk.

Kerkwinkelverkope: totale bedrag ingesamel in 2015 was R25 739.00. Dit kon weer vir ander behoeftes aangewend word.

Nuwe projekte:

Sop en worsbroodjies: inligting sal spoedig aan die wyksleidsters verskaf word. Enige bydraes kan in die vrieskas geplaas word.

Kerkwinkel: 8 verkopings gaan in die loop van die jaar gehou word. Die eerste verkoping vind plaas op Donderdag 4 Februarie tussen 13:00 en 15:00.  Enige persoon is welkom om te kom snuffel – baie interessante items word te koop aangebied!

Skenkings: merk enige skenking vir ʼn spesiale doel asb. duidelik en ons sal daarna omsien dat dit by die regte instansie uitkom.

Barmhartigheidsvergadering: vind plaas op Donderdag 4 Februarie om 9:00 in die kerksaal. Kom drink gerus saam tee en hoor waar u moontlik ʼn verskil kan maak. Daar is oneindige moontlikhede! Nuwe idees vir projekte is altyd welkom.

Projek 365: sente-insameling. Dit vorder steeds fluks, baie dankie vir bydraes.

Behoeftes:

Enige artikel vir die kerkwinkel – wit olifante, klere, skoene, huishoudelike artikels, boeke ens.

Plastiek winkelsakkies: word gebruik by die kerkwinkels en vir kospakkies.

Skryfbehoeftes: enige item wat u nie gebruik nie (nuut of tweedehands).

 

 Gebedsbediening

VREUGDE DEUR DIENS: 1 Kor 3: 9 Ons is medewerkers in diens van God…….

Lief en leed:

Gina Els is in die hospitaal Diasstraat 17, B15, 0219132078)

Ons Bid:

Alimentasie-projek van ons gemeente waarvoor ons vandag by die deure kan bydra

Seën op die Toerusting aan Kerkraadslede die komende week

Skoolhoofde, Onderwysers en Leerders asook die Departement van Onderwys en Rade van Privaatskole

Ons leraars en hul gesinne

Kantoorpersoneel

Dankbaar vir dele van ons land waar dit reeds gereën het

Drooggeteisterde gebiede en gebiede waar haelskade gewees het

Lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het

Diégene wat hierdie week operasies moet ondergaan; en

hulle wat tans tuis aansterk

 

 

Did you like this? Share it:

VrydagNuus 15 Januarie 2016

Lees deur internet, klik hier >>

 

 

Did you like this? Share it:

Bulletin 10 Januarie 2016

 NG KERK WELGEMOED

Vreugde deur Diens

10 Januarie 2016

Weekprogram

Sondag, 10 Januarie

Doop

09:00     Ds. Wouter van Velden

Deuroffer: Straatwerk

18:30     Geen Toerusting

Maandag, 11 Januarie

20:00     Geen Mannebybelstudie

Dinsdag, 12 Januarie

09:30     Geen Seniorbybelstudie

09:30     Geen Vrouebybelstudie

17:30     Geen Liturgiese werkgroep

19:30     Geen Salomé-groep hervat 19 Jan’16

Woensdag, 13 Januarie

SKOOL HEROPEN

19:00     Geen Gemeentebybelstudie

Donderdag, 14 Januarie

09:30     Geen Vrouebybelstudie (Diasstr. 2)

18:00     Bediening

Sondag, 17 Januarie

Inskrywings van katkisante

09:00     Ds. Heerden van Niekerk

Deuroffer: Alimentasie

18:30     Stildiens (Kapel)

18:30 – 20:30 Kerkraadsgroepe met predikante (Toerusting)

Nuwe lidmate / Intrekkers

Baie welkom aan almal wat nuut by ons gemeente aansluit. Ons hoop dat u hier ʼn geestelike tuiste sal vind en dat die energie van ons gemeentefamilie u sal inspireer tot diensbaarheid. U moet asb. na afloop van die erediens in die voorportaal by die gasvryheidstoonbank aanmeld sodat ons u kontakinligting kan kry.

Doop

Ineke, dogtertjie van Pieter en Iréne Naudé, word ten doop gebring.

Verjaardae van die week

 10        Michael Ellis, Marguerite Gerber, Willie McLeod, Delina Pretorius, Jacques Smuts,

Kobie van der Merwe, Saartjie van der Merwe

11        Chris Le Grange, Philip Loubser, Koos Nel, Lana Saayman, Lourens Smith

12        Marizel Botha, Johan Louw, Marinelle Quinot, Christelle Wege, George Wolfaardt

13        David Botha, Catherine Louw, Jo-Mari Mathewson, Isabel Venter

14        Chanel Breytenbach, Koos Nel, Hennie Oosthuizen, Léa-Michelle Steyn, LD van Vuuren,

Barry Volschenk

15        Yvonne Bredenkamp, Stephan Jansen van Vuuren, Cari Klüsmann, Mac McLachlan,

Adriaan Steytler, Pieter Swanepoel, Christian van der Merwe

16        Carol Davey, Chris Smith, Altus van der Merwe, Marlize van Schaik 

Tiendemaand-insameling

Die totaal staan nou op R1 444 965.00.

2 Korintiërs 9:7-8 het duidelik gestalte gekry met hierdie tiendemaand-insameling: “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

Daar sal inderdaad volop bygedra kan word vir elke goeie werk. Dankie dat u ruim uit dankbaarheid bygedra het.

 Kategese-Inskrywings 2016

Sondag 17 Januarie na afloop van erediens

in die kerksaal

Een van die belangrikste dae vir die gemeente is die dag van kategese-inskrywings. Ons is altyd baie opgewonde om almal weer te sien en die nuwe gesiggies te verwelkom. Ons nooi elke gesin om na die afloop van volgende week se diens in die kerk agter te bly vir algemene inligting rakende die jaar se aktiwiteite. Daarna geskied die inskrywings in die kerksaal vir alle kinders van Graad R tot Graad 11. Hierdie inskrywings is noodsaaklik om te verseker dat ons al die nodige inligting het om met u en u kinders in kontak te kan bly gedurende die jaar. Ons versoek dat u, indien moontlik, ook tydens die inskrywings ʼn bydrae van R100 sal maak vir die boekie wat u kind gaan ontvang en vir ander materiaalkoste wat in die loop van die jaar gedek moet word. Na afloop van die inskrywings word elke kind genooi vir ʼn ysie op die grasperk. Kontak Ds. Wouter van Velden of Nicola Mostert vir enige navrae

Kerkraadtoerusting 17 – 21 Januarie 2016

Ons herinner u aan die toerustingsgeleentheid vir die kerkraad en dienswerkers 17 – 21 Januarie.

 Sondag 17 Januarie om 18:30 in die saal: Alle ouderlinge, diakens en dienswerkers.

Maandag tot Donderdagaand 18 – 21 Januarie om 18:30: Ouderling en diaken van elke wyk voer ʼn gesprek met die wyksleraar om beplanning te doen vir die bediening van elke afsonderlike wyk. Die gesprekke duur slegs 30 minute.

ʼn E-pos met al die nodige inligting sal eerskomende Maandag aan die kerkraad en dienswerkers gestuur word.

 

Gebedsbediening

Openbaring 8: 3, 4 ʼn Ander engel het nader gekom met ʼn goue wierookbak en by die altaar gaan staan. Baie wierook is aan hom gegee om saam met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te gaan offer. Die rook van die wierook het saam met die gebede van die heiliges uit die engel se hand voor God opgestyg.

Lief en leed:

  • Joan Senekal is op Donderdag 31 Desember 2015 oorlede. Ons innige meegevoel met Joan se kinders en familie.
  • Jan Schutte is tans in die hospitaal. (Springbokstraat 19, A04, 0219132696)
  • Piet Fourie se moeder is oorlede. (Kommissarisstraat 79, C10, 0 824460124). Ons innige meegevoel met Piet en sy familie.
  •   Elsabé Langeveldt is tans in die hospitaal. (Rocktree Close 28, Summerwood, C22, 0219750618)

Ons Bid:

  • Ons bid vir die werksaamhede van die Gemeente wat weer eersdaags hervat.
  • Ons bid vir almal wat siek is en vir lidmate wat dierbares verloor het in die tyd.
  • Ons bid vir die onderwysers en leerders, die nuwe skoolkwartaal en al die aktiwiteite.
  • Ons bid vir ons land, die ekonomie en die erge droogte – dat ons Vader uitkoms sal gee.

 

 

Did you like this? Share it:

Ds Karlien van Wyk

Karlien 12 Junie 2016 website

2016 Tema

2016 Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Volg ons op Facebook & TwitterWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal