sgunter

Welgenoot 24 Maart 2019

Welgenoot 24 Maart 2019

Did you like this? Share it:

e.Kerkbode 15 Maart 2019

LEES HIER

Did you like this? Share it:

Woord vir die week vir 24 Maart 2019

Jesaja 55:1-11

Lees die teks deur en dink na oor die beeld van ‘n straatverkoper wat hier ‘n uitnodiging gee om te kom koop sonder geld. Dis ‘n uitnodiging na oorvloed lewe, om versadig te word, om vrug te dra en te kan eet. Let op die woorde wat verwys na God se ewige verbond, trou liefde, genade en vergifnis. Let op die woorde wat verwys na bekeer, kom na My toe, vra na die wil van die Here. Voel jy versadig, dat jy genoeg in die lewe het en dat jy ‘n sinvolle bestaan maak? Gesels hieroor met die Here.

Ds Karlien van Wyk

Did you like this? Share it:

Boodskap 17 Maart 2019

PREEKSKETS: Genesis 15

Abraham is hier nog bekend as Abram – die verandering kom eers wanneer die besnydenis as teken van die verbond ingestel word. Daardie verbond begin as belofte van God dat Abram se nageslag die beloofde land sal besit (Gen.12); word gesluit deur die verdeling van diere as offergawes (Gen.15); ontvang dan die teken van besnydenis (Gen.17). Vanuit Abraham en Sarah word Isak gebore, vanuit Isak en Rebekka word Jakob – later Israel – gebore, en vanuit Israel en sy twee vrouens, Ragel en Lea, die twaalf stamvaders van die Israelitiese volk. God het dus Sy belofte gehou deur aan Abraham beide nageslag sowel as land te gee.
Abram in Gen.15 is egter reeds ‘n ou man, wie ten spyte van sy militêre oorwinning, getrouheid aan die Here en God se belofte tien jaar gelede, steeds kinderloos is (wat oor die algemeen vir mense van daardie tyd as ‘n teken van vervloeking gesien sou word; boonop het God persoonlik vir hom ‘n nageslag belowe.)
God reageer op Abram se klagte deur hom te verseker dat sy afstammelinge so talryk soos die sterre sal word, en deur die vreemde offergawe ritueel te gee as teken dat God ewig tussen sy volk sal deurbeweeg. Gelowige Abram sal as rolmodel vir sy nageslag dien en hul geloof sal hul deur Egiptiese slawerny dra tot die voleinding van die verbondsbelofte en hul eie land. Abram tree as priester op; God nader hom in ‘n gesig soos ‘n profeet; en hierdie verbond eggo in die beloftes wat die Here aan Dawid die koning maak.
Die Verbond is gesluit terwyl Abram slaap – die Here belowe, hy vertrou. Dit is die hart van wat dit beteken om geloof te hê. Ons geloof is nie ‘n krag wat ons kan inspan om God te dwing om goed te laat geskied, om ons te red nie – eerder, dit is eerstens die Here se trou en die Here se reddingswerke wat oor ons breek terwyl ons “slaap”. Ons geloof is vertroue op Hom – selfs wanneer Hy ver voel.
As Christen is ons geloofsidentiteit soortgelyk aan Abraham: Christus tree die sluimerende wêreld in om redding te bring en ons plaas ons vertroue in die feit dat dit alles bewerk is in die duister waar ons geen beheer het nie. In die nuwe verbond is elke gelowige ‘n priester, profeet en koning.

Heinrich Niehaus

Did you like this? Share it:

Welgenoot 17 Maart 2019


Welgenoot 17 Maart 2019

Did you like this? Share it:

Volg ons op facebook:

2019 Tema & Kalender

NG Kerk Bankbesonderhede

NG Kerk Welgemoed

Absa Bank
Tjekrekening: 340 580 761
Takkode: 630 510

Ons Sosiale PlatformsWelgemoed Safe


Sluit nou aan en maak
Welgemoed veiliger vir almal

Snapscan